Działalność poselska

Wbrew pozorom, praca w Sejmie nie polega wyłącznie na przebywaniu w sali obrad podczas posiedzeń plenarnych. Najwięcej czasu i wysiłku posłowie poświęcają pracy w komisjach sejmowych. Są to organy powołane do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. Są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami.

W obecnej kadencji jestem członkiem dwóch komisji stałych:

 
 

Należę także do następujących stałych delegacji parlamentarnych, grup bilateralnych i zespołów parlamentarnych:
 

Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi, spostrzeżenia bądź materiały związane z zakresem działania wymienionych komisji i grup zapraszam do współpracy - danuta.pietraszewska@sejm.pl

Obrady Sejmu odbywają się zazwyczaj 2-3 razy w miesiącu, najczęściej od wtorku do piątku. Poniedziałki są przeważnie wolne, dlatego ten dzień tygodnia służy do kontaktów z wyborcami w swoich okręgach wyborczych.

Dokładny kalendarz obrad Sejmu znajdą Państwo TUTAJ

 

Za czym i przeciw czemu głosowałam w VIII kadencji?

Za czym i przeciw czemu głosowałam w VII kadencji?

Za czym i przeciw czemu głosowałam w VI kadencji?

Za czym i przeciw czemu głosowałam w V kadencji?

 

Komisje, w pracach których uczestniczyłam w VII kadencji:

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych - jako zastępca przewodniczącego

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699) - jako przewodnicząca

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw

Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego

Podkomisja stała ds. jakości kształcenia i wychowania

 

Komisje, w pracach których uczestniczyłam w VI kadencji:

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3670)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 3475)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 4261)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 4353)

Komisja Śledcza do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

 

Komisje, w pracach których uczestniczyłam w V kadencji:

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Podkomisja stała do spraw Młodzieży

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (druk nr 1063)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o finansach publicznych (druk nr 1402)

Komisja Polityki Społecznej

Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 812)

Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej Komisji Polityki Społecznej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1019 i 1022)

 
2015 Danuta Pietraszewska

A+