2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie

ZAPYTANIE NR 10118
Wpłyneło dnia: 19-06-2009, Ogłoszone dnia: 01-07-2009 - posiedzenie nr 45
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Obrony Narodowej
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozpatrzenie możliwości odstąpienia od rozformowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie. Wojsko Polskie stacjonuje w Chorzowie od 1922 r., a od 1934 r. zajmowało nowoczesny kompleks koszarowy 75. Pułku Piechoty jako rdzenny, śląski pułk, który brał udział w wywalczeniu niepodległości przez II Rzeczypospolitą i bronił jej po tragicznym wrześniu 1939 r. Miarą historycznej integracji Wojska Polskiego (obecnie jedynym jego przedstawicielem w naszym obszarze jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie obsługująca Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską oraz Siemianowice Śląskie) z miastem i środowiskiem Śląska zawsze przychylnego żołnierzom, jest fakt bardzo dobrej współpracy wojska z instytucjami i mieszkańcami regionu. Młodzież szkół średnich jest bardzo zainteresowana związaniem swojej przyszłości z zawodem żołnierza zawodowego. Jednocześnie w bliskim otoczeniu wojskowej komendy uzupełnień rozpoczynają się prace związane z największym projektem inwestycyjnym Uniwersytetu Śląskiego, tj. powstaniem Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie również mamy nadzieję, że w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych wojskowa komenda uzupełnień swoją działalnością będzie dostarczycielem wysoko wyszkolonych specjalistów, jako przyszłych podoficerów i oficerów Wojska Polskiego. Mając na uwadze autorytet, jakim cieszy się Wojsko Polskie na Śląsku oraz zaangażowanie komendy w kultywowaniu tradycji patriotycznych wśród mieszkańców naszego regionu, apeluję do Pana Ministra o rozważenie możliwości pozostawienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie. Wierzę, iż Pan Minister podejmie słuszną decyzję, uwzględniając potrzebę istnienia Wojska Polskiego na naszym obszarze. Czy w związku z powyższymi argumentami istnieją szanse dla WKU w Chorzowie? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bogdan Klich - minister obrony narodowej
Wpłyneła dnia: 16-07-2009, Ogłoszona dnia: 27-08-2009 - posiedzenie nr 48
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie (SPS-023-10118/09) uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Prowadzone aktualnie w resorcie obrony narodowej prace w zakresie możliwości ograniczenia liczebności wojskowych komend uzupełnień są efektem rozwiązań przyjętych w ramach procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zawieszenie obowiązku służby wojskowej na rzecz ochotniczego jej odbywania jest spełnieniem oczekiwań społecznych w tym zakresie, a także czynnikiem zwiększającym efektywność bojową jednostek wojskowych. Przyjęcie nowych rozwiązań systemowych spowodowało znaczne zmniejszenie zadań wojskowych komend uzupełnień w zakresie pokojowego uzupełniania jednostek wojskowych. W tej sytuacji niecelowe stało się utrzymywanie dotychczasowej liczby wojskowych komend uzupełnień - z uwagi na koszty, jakie one generują, zwłaszcza w kontekście realizowanego obecnie przez rząd programu oszczędnościowego. Prowadzone aktualnie prace koncepcyjno-analityczne uwzględniające wszystkie aspekty funkcjonowania wojskowych komend uzupełnień na danym terenie mają na celu wskazanie wojskowych komend uzupełnień podlegających rozformowaniu (ok. 30%). W warunkach profesjonalnej armii czynniki brane pod uwagę to m.in.: liczba istniejących komend, wielkość administrowanego obszaru, potencjał ludnościowy, układy komunikacyjne umożliwiające dogodny dojazd obywatela do urzędu, liczba posiadanych zasobów rezerw osobowych, koszty administrowania budynków oraz zadania wojskowych komend uzupełnień w zakresie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych. Nie bez znaczenia pozostają również uwarunkowania i tradycje lokalne. Jednak najważniejszym wskaźnikiem decydującym o ostatecznym kształcie terenowej administracji wojskowej są potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapewnienia sprawnego uzupełniania jednostek wojskowych zarówno w czasie pokoju, jak i na wypadek mobilizacji oraz wojny. Na obecnym etapie prac trudno jest jednoznacznie wskazać wojskowe komendy uzupełnień przewidziane do rozformowania. Ostateczny kształt terenowej administracji wojskowej, w tym przede wszystkim jej liczebność, zostanie określony w nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 66, poz. 613, ze zm.). Przedstawiając niniejsze wyjaśnienia, wyrażam nadzieję, że uzna je Pan Marszałek za satysfakcjonujące. Z wyrazami szacunku i poważania Minister Bogdan Klich