2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie "Narodowego programu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane"

ZAPYTANIE NR 10479
Wpłyneło dnia: 10-07-2009, Ogłoszone dnia: 16-07-2009 - posiedzenie nr 46
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowna Pani Minister! Stwardnienie rozsiane (SM) jest bardzo istotnym problemem zdrowotnym i społecznym w Polsce (liczba chorych to ok. 60 tys. osób). Jest to poważna choroba powodująca dolegliwe konsekwencje. Zwykle doprowadza do wyeliminowania osoby chorej z życia zawodowego, społecznego, a nawet rodzinnego. Zdaniem specjalistów możliwe jest zahamowanie postępu SM oraz przywrócenie utraconych funkcji życiowych przez zastosowanie nowoczesnych leków, takich jak tysabri, fingolimod, alemtuzumab. Ich powszechne stosowanie zdecydowanie zmniejszy koszty związane z leczeniem zaostrzeń choroby (w tym koszty hospitalizacji). Przede wszystkim jednak zmniejszy koszty związane z rentami inwalidzkimi i świadczeniami społecznymi. Zapewnienie chorym dostępu do nowoczesnych leków oraz rehabilitacji umożliwi im podtrzymanie sprawności ruchowej i przedłuży funkcjonowanie społeczne oraz zawodowe. Niestety, mimo obietnic ze strony urzędników Ministerstwa Zdrowia ˝Narodowy program leczenia chorych na stwardnienie rozsiane˝ do tej pory nie został wprowadzony w życie. Szanowna Pani Minister: - Kiedy oczekiwany przez chorych na stwardnienie rozsiane program zostanie wprowadzony w życie? - Jakie są szanse na uwzględnienie w nim najnowszych leków na SM (tysabri, fingolimod, alemtuzumab)? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marek Haber - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 10-08-2009, Ogłoszona dnia: 27-08-2009 - posiedzenie nr 48
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 14 lipca 2009 r., znak: SPS-023-10479/09, przy którym przekazano interpelację pani Danuty Pietraszewskiej, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie ˝Narodowego programu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane˝, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także zasady i tryb finansowania tych świadczeń określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy i zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach. Uprzejmie informuję, iż Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie osób ze stwardnieniem rozsianym (SM) nowoczesnymi lekami immunomodulującymi: interferon beta-1a, interferon beta-1b i octan glatirameru, w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego ˝Leczenie stwardnienia rozsianego˝. W kwestii włączenia do ww. terapeutycznego programu zdrowotnego nowych skuteczniejszych leków: tysabri, fingolimod, alemtuzumab, uprzejmie informuję, iż substancje takie jak fingolimod oraz alemtuzumab nie są zarejestrowane w leczeniu stwardnienia rozsianego. W związku z powyższym nie mogą zostać objęte systemowym finansowaniem w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych. Natomiast odnosząc się do trzeciego preparatu leczniczego, uprzejmie informuję, iż wniosek o objęcie finansowaniem leczenia produktem leczniczym tysabri (natalizumab) w ramach ww. terapeutycznego programu zdrowotnego został złożony przez konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii w lipcu br. Minister zdrowia, po wystąpieniu NFZ, zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych przygotowanie rekomendacji odnośnie do finansowania ze środków publicznych terapii chorych ze stwardnieniem rozsianym tym produktem. Z chwilą otrzymania pozytywnej rekomendacji Rady Konsultacyjnej AOTM prezes NFZ podejmie decyzję w sprawie objęcia systemowym finansowaniem ww. produktu leczniczego. Osoby z SM mają ponadto zagwarantowany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji, tj. rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych i rehabilitacji neurologicznej wtórnej w warunkach stacjonarnych. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym wprowadził możliwość realizacji świadczenia dla określonej grupy pacjentów, m.in. po mastektomii, ze stwardnieniem rozsianym, z dysfunkcją ręki. Ponadto od 2008 r. wprowadzono nowy zakres świadczeń - fizjoterapię domową. Ponadto, odnosząc się do podanej w piśmie liczby chorych na SM w Polsce (60 000 osób), uprzejmie informuję, iż z informacji przekazanej przez konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dane te wydają się być zdecydowanie zawyżone. Zgodnie ze wskaźnikami rozpowszechnienia z kilku badań populacyjnych prowadzonych na terenie kraju liczba chorych waha się w granicach 25 000-30 000. Wskaźnik częstości występowania SM wynosi w Polsce średnio 60/100 000, czyli szacunkowo w całym kraju choruje ok. 27 000 osób. Odnosząc się do zagadnienia związanego z finansowaniem ze środków będących w dyspozycji ministra zdrowia ˝Narodowego programu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane˝, którego projekt został złożony przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, uprzejmie informuję, iż świadczenia dla osób z SM finansowane są na zasadach analogicznych do zasad dla pozostałych grup chorych. Uprzejmie informuję, iż projekt programu złożony przez PTSR dotyczy zasad postępowania z chorymi na SM. Zakłada on podział na część organizacyjno-edukacyjną, mającą być sfinansowaną przez ministra zdrowia, oraz część diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjną, mającą być sfinansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najważniejszy aspekt projektu programu i najbardziej kosztowny (98% kosztów całego projektu programu), tj. część diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjna, należy do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia i jest obecnie realizowana na zasadzie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w danym rodzaju, w tym w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego ˝Leczenie stwardnienia rozsianego˝. Z poważaniem Podsekretarz stanu Marek Haber