2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie sprawiedliwego budżetu dla śląskiej kasy NFZ na 2010 r.

ZAPYTANIE NR 10704
Wpłyneło dnia: 17-07-2009, Ogłoszone dnia: 27-08-2009 - posiedzenie nr 48
Nadawca: Danuta Pietraszewska, Elżbieta Pierzchała
Adresat: Minister Zdrowia
Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2010 tylko Śląski Oddział NFZ jako jedyny w całej Polsce nie otrzymał żadnej podwyżki środków. Dostał za to do sfinansowania cztery nowe zadania: przeszczepy szpiku, nerek, trzustki i rogówki, które rocznie kosztować będą ok. 60 mln zł. W przypadku innych oddziałów wzrosty budżetu sięgają od 2,5 do 4,5%. Budżet śląskiego NFZ wynosi 6,5 mld zł, z czego około 1 mld zł pochłania refundacja leków, przy czym wydatki na ten cel systematycznie rosną o około 8%. Bez zwiększenia środków na rok 2010 zabraknie w województwie około 500 mln zł na sfinansowanie potrzeb regionu na podstawowym poziomie. Nie sposób wytłumaczyć precedensu wykluczenia Śląska z puli zwiększonych środków społeczeństwu naszego regionu. Potencjał woj. śląskiego, tak jak i woj. mazowieckiego jest nieporównywalny z innymi regionami i finansowanie wysokospecjalistycznych usług medycznych w tych właśnie regionach musi uwzględniać inne specyficzne kryteria. Jeśli NFZ nie zmieni stanowiska, szpitale dostaną niższe kontrakty, a chorzy będą stać w jeszcze dłuższych kolejkach. Jak się okazało, nie ma w radzie centrali NFZ przedstawicieli naszego regionu, i jak widać, nie miał kto zadbać o nasze interesy, choć w śląskich klinikach (kardiochirurgicznych, onkologicznych czy okulistycznych) leczy się tysiące pacjentów z całej Polski, a koszty ich leczenia pokrywane są z budżetu naszego województwa. To mieszkańcy Śląska płacą cenę zdrowia za uprzemysłowienie regionu, jak i za wieloletnie skażenie środowiska, dlatego też między innymi powinno się zwiększyć budżet śląskiego NFZ. Istniejący agorytm jest krzywdzący dla naszego województwa. Nie uwzględnia wielu czynników wskaźnika migracyjnego pacjentów, wysokiej śmiertelności śląskich noworodków - 12 przy średniej 5-6 krajowej. Szanowna Pani Minister! W związku z powyższym składam zapytania: 1. Czy rząd podejmie kroki mające na celu zmianę algorytmu, tak aby nie był on krzywdzący dla Śląskiego Oddziału NFZ, dla regionu, który jest liderem w świadczeniu wysokospecjalistycznych usług dla pacjentów z całej Polski? 2. Czy możemy liczyć na interwencję Pani Minister, aby w radzie centrali NFZ znaleźli się przedstawiciele naszego śląskiego regionu? Z wyrazami szacunku Posłanki Danuta Pietraszewska i Elżbieta Pierzchała
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jakub Szulc - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 20-08-2009, Ogłoszona dnia: 10-09-2009 - posiedzenie nr 49
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani Danuty Pietraszewskiej i pani Elżbiety Pierzchały, posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 13 lipca 2009 r., w sprawie ˝sprawiedliwego budżetu dla śląskiej kasy NFZ na rok 2010˝, która została przesłana przy piśmie marszałka Sejmu RP z dnia 28 lipca 2009 r. (znak: SPS-023-10704/09), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. Kwestię podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 171, poz. 1210). Ostatnia zmiana w tym zakresie została przyjęta w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) oraz w ww. rozporządzeniu ministra zdrowia i weszła w życie na jesieni 2007 r., natomiast podział środków wynikający z ww. przepisów został zastosowany po raz pierwszy do planu finansowego NFZ na 2008 r. Należy zwrócić uwagę, że przepisy prawne regulujące tę kwestię obowiązujące przed jesienią 2007 r. budziły wiele kontrowersji oraz sprzeciw ze strony niektórych podmiotów, m.in. z terenu województw: mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, lubuskiego. W szczególności wiele kontrowersji było związanych z tzw. wagą migracji ubezpieczonych określoną na poziomie 1,7. Również obecne przepisy prawne w tym zakresie spotykają się z krytyką, przede wszystkim ze strony podmiotów z województw: podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, oraz wnioskuje się o dokonanie zmian tych regulacji. Odnosząc się do kwestii oceny ww. uwag oraz ewentualnej zmiany algorytmu podziału środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu analiz funkcjonowania ww. algorytmu w obecnych warunkach w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych należy stwierdzić, iż aktualny sposób podziału środków nie spełnia stawianych oczekiwań, gdyż powoduje dysproporcje w możliwościach finansowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich funduszu. W Ministerstwie Zdrowia opracowywany jest obecnie projekt zmian legislacyjnych w ww. zakresie. Zmiany te mają na celu, aby zaczynając od roku 2010, zasady podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparte były przede wszystkim na kryteriach związanych z liczbą ubezpieczonych zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich funduszu oraz ryzykach zdrowotnych przypisanych poszczególnym grupom ubezpieczonych. Odnosząc się do propozycji, aby w Radzie NFZ znaleźli się przedstawiciele śląskiego regionu, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 99 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Rada Funduszu składa się z dziesięciu osób powoływanych przez prezesa Rady Ministrów, przy czym jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez rzecznika praw obywatelskich, dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jednocześnie przytoczony przepis utrzymuje, że członek Rady NFZ nie może być jednocześnie pracownikiem funduszu, świadczeniodawcą, właścicielem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne, posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których była mowa powyżej, a także osobą wymienioną w art. 112 ust. 2-8. Powyższe ograniczenia w wyborze kandydata na członka Rady NFZ mają na celu zapewnienie bezstronności i obiektywnej oceny działań Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy jednocześnie poinformować, że zgodnie z art. 106 ww. ustawy przy oddziałach wojewódzkich NFZ działają rady oddziałów wojewódzkich funduszu, w tym przy Śląskim OW NFZ. W skład rady oddziału wojewódzkiego funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi, zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego funduszu, powoływanych przez sejmik województwa, w tym: 1) dwóch członków powoływanych z własnej inicjatywy sejmiku, 2) dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwego wojewodę, 3) jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa, 4) dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką komisję dialogu społecznego, 5) jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, 6) jeden członek spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z poważaniem Sekretarz stanu Jakub Szulc