2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia wychowawcy kolonijnego

ZAPYTANIE NR 10713
Wpłyneło dnia: 17-07-2009, Ogłoszone dnia: 27-08-2009 - posiedzenie nr 48
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Edukacji Narodowej
Rokrocznie z chwilą rozpoczęcia wakacji powraca problem właściwej opieki wychowawczej na placówkach letniego wypoczynku. Wychowawca kolonijny to osoba, która przez dwa tygodnie kolonii lub obozu opiekuje się grupą dzieci. Jedyne uprawnienia jakie ma, to kurs wychowawcy kolonijnego. Na kursie opiekunowie kolonijni uczą się tylko planowania pracy wychowawczo-opiekuńczej, ćwiczenia z gier, zabaw ruchowych i lekkoatletyki oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zdrowia i higieny na placówce wypoczynku. Taki kurs traktowany jest jako zwykła formalność. Na kursie nie uczy się udzielania pierwszej pomocy dziecku, nie sprawdza predyspozycji kandydata do opieki nad dziećmi. Nie weryfikuje się, czy przyszły wychowawca nie był karany, czy nie nadużywa alkoholu i narkotyków. Wychowawcy kolonijni nie przechodzą żadnych testów psychologicznych, nie ma więc podstaw, by stwierdzić, że nie będą dla dzieci niebezpieczni. Na kursy często zgłaszają się ludzie bardzo młodzi, tuż po maturze, a także tyko po uzyskaniu średniego wykształcenia. Przepisy dotyczące wychowawców kolonijnych obowiązują od 1997 r. Od tego czasu życie zweryfikowało potrzebę ich zmiany. Z pewnością należy podnieść minimalny wiek wychowawcy do 21 lat. Kandydaci na opiekunów powinni być sprawdzani, czy nie mają na swoim koncie przestępstw seksualnych, obyczajowych, przeciwko rodzinie, z użyciem przemocy oraz czy byli notowani za łamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przyszłego wychowawcę kolonijnego należy obowiązkowo przeszkolić z zakresu udzielania pierwszej pomocy, która szczególnie na wycieczkach jest niezbędna dla bezpieczeństwa dzieci. W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z pytaniami. Szanowna Pani Minister: 1. Czy rząd podejmie działania mające na celu podniesienie wymaganych kwalifikacji dla osób starających się o uprawnienia wychowawcy kolonijnego? 2. Czy uwzględniony zostanie wymóg wieku - minimum 21 lat dla wychowawców kolonijnych i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy? Proszę o rozważenie ww. uwag i postulatów. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Zbigniew Marciniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 05-08-2009, Ogłoszona dnia: 27-08-2009 - posiedzenie nr 48
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 27 lipca 2009 r., nr SPS-023-10713/09, dotyczącą zaostrzenia przepisów dotyczących kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia wychowawcy, przedstawiam następujące wyjaśnienia: Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 z 1997 r., poz. 67, z późn. zm.), wychowawcą w placówce wypoczynku może być osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych. Nadzór nad organizacją kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji organizatora kursu. Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone są prace nad zmianami do rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Celem podjętych działań jest poprawa jakości wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa uczestników. Projektowane zmiany zmierzają w kierunku nałożenia na organizatorów wypoczynku większej odpowiedzialności za osoby zatrudniane w ramach wypoczynku. Proponuje się m.in. wprowadzenie obowiązku posiadania przez organizatora wypoczynku dokumentacji poświadczającej kwalifikacje pracowników zatrudnionych przy przeprowadzeniu wypoczynku oraz pisemnych oświadczeń wychowawców i kierownika wypoczynku o niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, inne przestępstwa popełnione z użyciem przemocy, jak również przestępstwa określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 170, poz. 1485, z późn. zm.). Jednocześnie trwają prace nad uaktualnieniem treści programowych kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W przypadku kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży planuje się poszerzenie jego treści m.in. o nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomości różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dostosowywanie ich do wieku, zainteresowań i możliwości uczestników oraz charakteru wypoczynku. W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej podniesienie wieku wychowawcy do 21 lat nie jest zasadne. W Polsce dorosłość, a co za tym idzie - nabywanie wszelkich praw obywatelskich i tym samym pełna odpowiedzialność karna, osiągana jest w wieku 18 lat. W związku z powyższym nie ma potrzeby tworzenia kolejnych, nowych ograniczeń wiekowych w obszarze sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku. Ponadto wiek nie jest wyznacznikiem poziomu odpowiedzialności obywatelskiej danej osoby. Ministerstwo stoi na stanowisku, że zaproponowane i planowane zmiany wpłyną na poprawę jakości programów edukacyjnych prowadzonych w trakcie wypoczynku, a także na poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na zorganizowanym wypoczynku letnim. Podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak