2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Częstochowa i obwodnicy Częstochowy

ZAPYTANIE NR 11062
Wpłyneło dnia: 24-10-2012, Ogłoszone dnia: 21-03-2013 - posiedzenie nr 36
Nadawca: Halina Rozpondek oraz grupa posłów
Adresat: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szanowny Panie Ministrze! Średnie dobowe natężenie ruchu dla DK nr 1 na odcinku przebiegającym przez Częstochowę to ponad 30 tys. pojazdów. Nawet media piszą, że Częstochowę najszybciej można ominąć piechotą. Kierowcy stoją tu w korkach godzinami. Nie bez znaczenia również jest obecny, bardzo zły stan techniczny rzeczonego odcinka DK nr l, który przyjmując tak duże obciążenie ruchu, wymaga ciągłych remontów i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
W tym regionie Polski jest to jedyne połączenie komunikacyjne dla Śląska, jak również całej południowej Polski z północą kraju. Sprawność komunikacyjna połączenia na osi północ - południe jest więc sprawą strategiczną nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego, ale także dla całego kraju, m.in. w połączeniu drogowym z Czechami.
Uważamy, że w pierwszej kolejności w realizacji inwestycji: Budowa autostrady Al Tuszyn - Pyrzowice konieczna jest budowa zachodniej obwodnicy Częstochowy oraz 57-kilometrowego odcinka A 1 od węzła Częstochowa-Rząsawa do Pyrzowic, gdzie znajduje się duży międzynarodowy port lotniczy. Dzięki temu zostanie rozładowany dotkliwy dla transportu drogowego zator komunikacyjny, niewątpliwie największy w kraju.
Równie ważny odcinek autostrady Tuszyn - Częstochowa będzie prowadził po śladzie DK nr 1 (gierkówki) i ruch samochodowy, do czasu wybudowania odcinka Częstochowa - Rząsawy - Pyrzowice, może się na nim odbywać. Proponujemy więc, aby go wykonać w II etapie realizacji tej inwestycji.
Ze względu na ogromne znaczenie dla zapewnienia płynności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego na ww. odcinkach autostrady A 1 prosimy Pana Ministra o realizację w pierwszej kolejności budowy autostrady na odcinku Pyrzowice - Częstochowa wraz z obwodnicą Częstochowy.
W związku z powyższym pytamy Pana Ministra:
Jakie jest stanowisko resortu w tej sprawie?
Z poważaniem
Poseł Halina Rozpondek oraz grupa posłów

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Patrycja Wolińska-Bartkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wpłyneła dnia: 22-05-2013, Ogłoszona dnia: 13-06-2013 - posiedzenie nr 43

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2013 r. (znak: SPS-023-11062/13), przy którym przekazano interpelację poseł Haliny Rozpondek oraz grupy posłów w sprawie budowy autostrady A1 Pyrzowice - Częstochowa i obwodnicy Częstochowy, zawierającą prośbę o stanowisko w sprawie możliwości realizacji w pierwszej kolejności przedmiotowego odcinka, niniejszym przekazuję następujące informacje.
Na chwilę obecną nie przewiduje się etapowania projektu budowy autostrady płatnej A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, lecz przewiduje się jego realizację w całości. Niemniej stopień komplikacji budowy poszczególnych pododcinków powoduje, że sekcja Rząsawa - Pyrzowice (w skład której wchodzi również obwodnica Częstochowy) może być oddana do eksploatacji wcześniej niż pozostałe. Natomiast samo rozpoczęcie prac nad całym odcinkiem Tuszyn - Pyrzowice, planowanym do realizacji w systemie pozabudżetowym, uzależnione będzie od pozyskania źródeł finansowania inwestycji na rynku kapitałowym.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz