2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie interpretacji przepisów dotyczących zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przez stacje kontroli pojazdów w centrach kształcenia praktycznego, będących zakładami budżetowymi, na przykładzie CKP w Rudzie Śląskiej

ZAPYTANIE NR 1164
Wpłyneło dnia: 15-02-2006, Ogłoszone dnia: 23-02-2006 - posiedzenie nr 11
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Transportu i Budownictwa
Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej jest zakładem budżetowym prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego. W myśl art. 79 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, cyt.: ˝szkoła publiczna, przedszkole publiczne i placówka publiczna prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, będące zakładem budżetowym, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania oświatowe, o których mowa w art. 5a ust. 2˝. CKP w Rudzie Śląskiej prowadzi w różnych sektorach działalność gospodarczą, z której dochody stanowią jego przychód i służą do rozwoju bazy szkoleniowo-produkcyjnej Centrum. W 2005 r. CKP wzbogaciło się o nowo wybudowaną Stację Kontroli Pojazdów. Inwestycję tę miasto wsparło dofinansowaniem w wysokości 500 tys. zł. Stacja, jak wyżej wspomniałam, miała służyć celom szkoleniowym, a także dochodowym na działalność statutową. Stacja spełnia wszystkie formalne wymagania dotyczące rzeczonej działalności. Posiada certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego nr 0227/ITS oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w art. 83 ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6, 7 oraz w art. 83 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz.U. nr 58, poz. 515, z późn. zm.). Dotychczasowe działania mające na celu uzyskanie zezwolenia zostały zablokowane przez interpretację zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz.U. 58, poz. 515, z późn. zm.), w myśl której wymieniona placówka oświatowa, działająca w formie zakładu budżetowego, nie ma statusu przedsiębiorcy i w związku z tym nie może prowadzić wymienionej działalności. CKP wystosowało dnia 26.10.2005 r. pismo do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o analizę możliwości wydania zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów na terenie nowo wybudowanej stacji. Centrum nie uzyskało dotąd żadnej odpowiedzi. Liczę, iż Pan Minister przyczyni się do rozwiązania problemu, z którym boryka się wiele centrów, nie tylko naszego śląskiego regionu, ale i całej Polski. Czy stać nas na marnowanie pieniędzy, które wydało miasto? Czy fakt, iż cały planowany dochód ma być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową CKP, nie ma znaczenia dla filozofii gospodarnego zarządzania? Czy przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w różnych sektorach przez ten sam zakład budżetowy mogą być różnie interpretowane? Proszę Pana Ministra o pomoc w skutecznym rozwiązaniu ww. problemu, aby przez kolejne miesiące, a może lata, nie marnowały się samorządowe pieniądze, a szkoła za kreatywność, zamiast uznania, była karana. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Stomma - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
Wpłyneła dnia: 24-03-2006, Ogłoszona dnia: 06-04-2006 - posiedzenie nr 15
Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma nr SPS-023-1164/06 z dnia 21 lutego 2006 r. przekazującego interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, w sprawie interpretacji przepisów dotyczących zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przez stacje kontroli pojazdów w Centrach Kształcenia Praktycz'nego będących zakładami budżetowymi na przykładzie CKP w Rudzie Śląskiej, uprzejmie informuję, że zakres podmiotowy przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 108 z 2005 r., poz. 908, z późniejszymi zmianami) określających działalność stacji kontroli pojazdów funkcjonuje w obecnej formie od dnia 21 sierpnia 2004 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadza'jące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepis art. 83 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, iż działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który uzyskał wpis do reje'stru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Swoim działaniem nie obejmuje więc zakładów budżetowych (w tym Centrów Kształcenia Praktycznego), niebędących przedsiębiorcami. W korzystniejszej sytuacji znajdują się zakłady budżetowe działające przed dniem 21 sierpnia 2004 r. i prowadzące stacje kontroli pojazdów. Przepisy przejściowe w art. 73 ustawy Prze'pisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, stanowiące faktycznie o utracie dotychczasowych uprawnień, odnoszą się do działalności gospodarczej realizowanej przez podmioty będące przedsiębiorcami. Ze względu na brak konkretnej normy prawnej stanowiącej o utracie praw nabytych przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące przedsiębiorcą oraz ze względu na konstytucyjną ochronę praw nabytych wydaje się zasadne przyjęcie tezy, iż jednostki działające w dniu 21 sierpnia 2004 r. mogą nadal wykonywać badania techniczne pojazdów. Obowiązujące przepisy nie pozwalają jednak na rozszerzenie zakresu oferowanych badań technicznych, przekształcenie stacji podstawowej na stację okręgową, a przede wszystkim nie pozwalają na otwieranie po ww. dacie nowych stacji kontroli pojaz'dów przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, w tym wymienione przez Panią Poseł Centra Kształcenia Praktycznego. W obliczu zaistniałych w tym zakresie poważnych wątpliwości interpretacyjnych uprzejmie informuję o prowadzonych przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa pracach legislacyjnych związanych ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie usankcjonowania możliwości prowadze'nia stacji kontroli pojazdów przez zakłady budżetowe. Łączę wyrazy najwyższego szacunku Podsekretarz stanu Piotr Stomma