2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie prac reorganizacyjnych dotyczących określenia docelowych siedzib komend oddziałów Straży Granicznej na południu Polski.

ZAPYTANIE NR 11901
Wpłyneło dnia: 16-11-2012, Ogłoszone dnia: 06-12-2012 - posiedzenie nr 28
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Spraw Wewnętrznych
Szanowny Panie Ministrze! Mając na uwadze, że prace reorganizacyjne odnośnie do określenia docelowych siedzib/siedziby komend oddziałów Straży Granicznej na południu RP znajdują się w fazie rozstrzygnięcia, to zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Pana ministerstwa decyzja ta nie została jeszcze podjęta. Tym bardziej zdumiewa bezpardonowy atak medialno-polityczny środowisk lobbujących na rzecz Karpackiego Oddziału SG, które jako głównego konkurenta przedstawiają komendę Śląskiego Oddziału SG. Wsłuchując się w przedstawioną w niniejszej sprawie argumentację, odnosi się nieodparte wrażenie, że kreowany negatywny obraz Śląskiego OSG nie znajduje jednakże potwierdzenia w rzeczywistości. Rzeczywistość określona wskaźnikami merytorycznymi, lokalizacyjnymi, komunikacyjnymi i ekonomicznymi przemawia jednoznacznie za ustanowieniem siedziby nowego oddziału SG na południu RP właśnie w Raciborzu. Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą komendy w Raciborzu jest strukturą organizacyjną, która dynamicznie przygotowywała się do poszczególnych etapów zmiany realiów pełnienia służby, a związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i późniejszym rozszerzeniem strefy Schengen. Świadczą o tym m.in.: - stopniowo redukowana liczba terenowych jednostek organizacyjnych. W roku 2003 było ich 16, na kolejnym etapie transformacji w styczniu 2008 r. już tylko 11, obecnie w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału realizuje zadania 5 placówek, w tym jedna z lotniczym przejściem granicznym; - równolegle prowadzone prace związane z dostosowywaniem etatu, ukompletowania faktycznego i struktury organizacyjnej oddziału do realnych potrzeb. W przeciągu wskazanego okresu etat zmniejszył się o około 47%, a ukompletowanie faktyczne o około 36%; - dynamicznie postępujący proces ucywilnienia, zastępując, gdzie istniała taka możliwość, funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi; - ciągłe utrzymywanie właściwej proporcji funkcjonariuszy w komendzie oddziału i placówkach. Obecnie relacja ta wynosi około 1 do 4; - szybkie znalezienie obiektów i pełnienie służby w trudnych warunkach w fazie remontowej w związku z koniecznością przesunięcia infrastruktury do lokalizacji zapewniających skuteczną realizację zadań w nowych realiach (kontrola imigracyjna); - szybkie wyznaczenie priorytetów i skupienie się na realizacji wiodących zadań formacji na terenie kraju, a związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnej migracji czy przestępczości z udziałem cudzoziemców, zwłaszcza o charakterze transgranicznym, w tym w formach najbardziej uciążliwych dla bezpieczeństwa i interesu ekonomicznego państwa. Działania w tym zakresie bardzo często podejmowane były bez determinanta centralnego, co daje gwarancję utrzymania odpowiedniego poziomu zarządzania przez doświadczony zespół ludzki wychodzący swoimi działaniami i pomysłami naprzeciw nowym realiom pełnienia służby. W tym zarządzania, koordynowania i nadzorowania realizacji zadań przez liczniejszą ilość placówek obejmujących swoim zasięgiem służbowej odpowiedzialności dużo większy teren niż obecnie. Należy zauważyć, że tak zdynamizowane inicjatywy nie były podejmowane w sąsiednich oddziałach Straży Granicznej. Podejmując powyższe przedsięwzięcia - poza remontem siedzib placówek - całkowicie zmodernizowano obiekt komendy oddziału, który poza bieżącymi kosztami związanymi z jego utrzymaniem nie będzie generował w najbliższych latach nakładów remontowych czy inwestycyjnych. W skład obiektu, poza nowoczesną przestrzenią biurową i magazynową w pełni zabezpieczającą obecne, jak również przyszłe potrzeby jednostki organizacyjnej, niezależnie od jej terenu służbowej odpowiedzialności (całe południe czy województwa opolskie, śląskie i małopolskie), wchodzi dodatkowa infrastruktura, która szczegółowo zostanie opisana poniżej. W tym miejscu należy zauważyć, że postępujący kierunek transformacji Straży Granicznej na terenie kraju nierozerwalnie powiązany jest ze zmniejszaniem stanów osobowych, w tym z ich częściową alokacją na granicę zewnętrzną. Nawet przejęcie przez daną komendę całego odcinka granicy południowej docelowo zgodnie z materiałem przesłanym do konsultacji przez Komendę Główną Straży Granicznej będzie powiązane z zarządzaniem, nadzorem, koordynacją działań i ewentualnym wsparciem struktury maksymalnie około 1150-osobowej. Tym samym łącznie w nowej komendzie oddziału, aby struktura była racjonalna i funkcjonalna, będzie zatrudnionych około 300 osób, a więc podobnie jak w obecnej komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Biorąc to pod uwagę, obiekt w obecnym stanie zapewnia komfortowe warunki pracy i służby nawet dla większej ilości osób. W celu bardziej szczegółowego przybliżenia obiektu w Raciborzu, w tym w aspekcie ekonomicznym, przedstawiamy bardziej precyzyjny jego opis. Kompleks w Raciborzu obejmuje 12 budynków i 12 budowli o łącznej powierzchni użytkowej 8 362 m?, adekwatnej do potrzeb komendy oddziału SG (bez nadmiernie rozbudowanych elementów, które generują dodatkowe koszty utrzymania). Powierzchnia biurowa wynosi 2 504 m?, a wskaźnik wykorzystania powierzchni biurowych - 6,6 m? na osobę. Kompleks jest w pełni funkcjonalny (w jego skład wchodzi całkowicie nowa nowoczesna strzelnica, hala sportowa, stacja paliw, warsztaty ze stacją diagnostyczną, garaże z zautomatyzowaną myjnią samochodową, magazyny itd.), a wszystkie budynki są w znakomitym stanie technicznym (remontowane bądź budowane w ciągu ostatnich lat za sumę blisko 9 000 000 zł - obecnie żaden z budynków czy budowli nie wymaga remontu). Należy nadmienić, że w podejmowanym zakresie prac inwestycyjno-remontowych zawsze miano na względzie realne potrzeby i zapewnienie dobrych warunków pracy i służby, jednak bez nadmiernej ekstrawagancji. W świetle czego samo zainwestowanie danej sumy środków publicznych w określoną lokalizację nie może stanowić podstawowego argumentu dla jej dalszego istnienia z obecnym i planowanym sposobem wykorzystania. Nawet jeżeli rzeczowe argumenty przemawiają za inną lokalizacją. Istotną sprawą jest niski koszt utrzymania komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (prawdopodobnie najniższy w całym kraju), który za 2011 r. wyniósł 533 000 zł, (nie wzrastał w ostatnich latach pomimo znacznych podwyżek cen mediów tylko dzięki efektywnej polityce oszczędnościowej). Dla porównania poniżej zaprezentowano posiadane dane odnoszące się do poszczególnych komend na południu RP.
Szacunkowe koszty utrzymania obiektów*)
KaOSG 965 500
ŚlOSG 518 00
SuOSG 806 000
*) Sprawozdanie z dnia 1 lipca 2010 r. z prac zespołu powołanego do opracowania propozycji zmiany organizacyjnej SG na południowej granicy RP oraz skutków jej wdrożenia. Podkreślić należy właściwą gospodarkę nieruchomościami (m.in. utrzymywanie należytego stanu technicznego), którą bardzo pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie nr 121/2012/P11178/LWR ˝Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez służby mundurowe - Policję i Straż Graniczną - podległe ministrowi spraw wewnętrznych˝, opublikowanym na stronach internetowych NIK w dniu 5 października 2012 r. Odmiennie oceniono sąsiednie oddziały SG, co obrazuje wyciąg z załącznika nr 5.2 ˝Zestawienie ważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w kontrolowanych jednostkach˝ do przedmiotowego raportu.
Lp. Nazwa jednostki Ocena ogólna Ważniejsze nieprawidłowości
14. Śląski Oddział SG w Raciborzu pozytywna -
12. Karpacki Oddział SG w Nowym Sączu pozytywna z nieprawidłowościami Utrzymywanie części obiektów w nienależytym stanie technicznym, utrzymywanie pustostanów
15. Sudecki Oddział SG w Kłodzku pozytywna z nieprawidłowościami Utrzymywanie części obiektów w nienależytym stanie technicznym, nierzetelne przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów, niewłaściwa jakość wykonywanych robót budowlanych
Podsumowując tę część opracowania, należy stwierdzić, że zmodernizowany obiekt komendy oddziału w Raciborzu w pełni zabezpieczy potrzeby nowego oddziału SG i nie potwierdza stanu budynków przytaczanego publicznie przez środowiska polityczne z województwa małopolskiego. Opisując komendę i proces reorganizacyjno-modernizacyjny, nie można nie wspomnieć o jej komplementarnej i w pełni wystarczającej strukturze organizacyjnej, w której rzeczywiście nie występują takie komórki organizacyjne jak orkiestra i kompania reprezentacyjna Straży Granicznej będące na zabezpieczeniu logistycznym Karpackiego Oddziału SG. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, są to komórki reprezentujące całą formację i w ogóle niemające znaczenia dla zadań przypisanych urzędowi obsługującemu komendanta danego oddziału. Dodatkowo lokalizacja siedziby orkiestry i kompanii honorowej nie musi być powiązana z lokalizacją komendy oddziału. Wysuwanie tego rodzaju argumentów jako koronnych może świadczyć o małej znajomości specyfiki zadań przypisanych danym komendom oddziałów. Podobne wnioski można wyciągnąć w związku z argumentami dotyczącymi fizycznej ochrony granicy państwowej, w tym w terenie górzystym, co też nie jest zadaniem oddziałów przyległych do granic wewnętrznych UE/Schengen, czy wskazywaniu wagi siedziby sądu czy prokuratury szczebla okręgowego dla specyfiki zadań realizowanych przez komendę oddziału. Należy wskazać, że kontakty te są okazjonalne, a nie codzienne. Ponadto podstawową jednostką w specyfice SG prowadzącą postępowania przygotowawcze jest placówka, a nie komenda oddziału. Dodatkowo właściwość prokuratury jest uzależniona od miejsca popełnienia czynu stanowiącego przedmiot postępowania, a nie od lokalizacji terenowej jednostki organizacyjnej. Rzeczywiście w strukturze organizacyjnej komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie ma obecnie wydziału zabezpieczenia działań, ale, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, praktyczne wykorzystanie tego rodzaju komórek w poszczególnych oddziałach na rzecz realizacji spraw samodzielnych i zgodnych z właściwością poszczególnych oddziałów jest znikome, podobnie jak w Karpackim OSG. Wręcz we wzorcowym oddziale SG, który jako pierwszy został zreorganizowany, obejmując swoim zasięgiem rejon przyległy do granicy z RFN (Nadodrzański OSG), tego rodzaju komórka ze względu na brak uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania została zniesiona. A więc trudno, aby istnienie tego rodzaju struktur w ogóle było brane pod uwagę w świetle rozpatrywania docelowej lokalizacji komendy oddziału na południu RP. Ostatnią całkowicie nieprzydatną komórką w specyfice zadań obecnie realizowanych i planowanych dla oddziałów na terenie kraju jest wydział lotniczy. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że te komórki z posiadanym wyposażeniem, poza generowaniem wysokich kosztów utrzymania, nie sprawdzają się w specyfice SG realizującej zadania wewnątrz kraju. Statystyki jednoznacznie wskazują, że praktycznie nie osiąga się efektywności przy wykorzystaniu śmigłowców czy samolotów SG w zakresie stwierdzania przypadków przekraczania granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom czy zatrzymania sprawców takiego czynu lub w ogóle osiągania efektywności w zakresie migracyjnym. Być może stan ten zmieni era bezzałogowych środków latających, ale w tej perspektywie trudno istnienie wydziałów lotniczych w ogóle rozpatrywać w zakresie argumentu przemawiającego za daną lokalizacją. W celu zobrazowania struktury Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, w tym na tle pozostałych oddziałów z południa RP, poniżej przedstawiono dane w zakresie liczebności przekazane przez Komendę Główną SG.
Komenda Oddziału SG Zatrudnienie funkcjonariuszy SG na dzień 30 czerwca 2012 r. Zatrudnienie pracowników cywilnych SG na dzień 30 czerwca 2012 r.
Karpacki OSG 310*) 193*)
Śląski OSG 172 151
Sudecki OSG 195 153
RAZEM: 677 497
*) W tym Pododdział Odwodowy (Reprezentacyjny) 36 funkcjonariuszy SG oraz Orkiestra Reprezentacyjna SG: 48 funkcjonariuszy SG i 5 pracowników cywilnych. Dodatkowo kadra w Śląskim Oddziale SG jest młoda (średnia wieku to ok. 37 lat) oraz wysoko wykwalifikowana (potwierdza to m.in. częste angażowanie przedstawicieli Śląskiego Oddziału SG w pracach koncepcyjnych na poziomie Komendy Głównej Straży Granicznej). Dla pełnego opisu komendy Śląskiego Oddziału SG należy wspomnieć szerzej o ważnych jej atrybutach, takich jak jej lokalizacja i skomunikowanie. Lokalizacja Komenda Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ulokowana jest w samym środku granicy południowej. Lokalizacja ta jest bardzo dogodna np. względem miast wojewódzkich, co jest istotne z punktu stałej prowadzonej przez komendę oddziału współpracy z organami szczebla wojewódzkiego. W Raciborzu ma swą siedzibę zarówno prokuratura rejonowa, jak i sąd rejonowy - podstawowi partnerzy do współpracy w zakresie zwalczania nielegalnej migracji (postępowania przygotowawcze, postępowania administracyjne wobec cudzoziemców). Pion operacyjno-śledczy Śląskiego Oddziału SG rzeczywiście prowadzi szereg złożonych postępowań przygotowawczych (m.in. w sprawach działania zorganizowanych grup przestępczych) wymagających nadzoru ze strony prokuratur wyższego stopnia (okręgowych), ale wyjazdy do tych prokuratur wynikają jedynie z doraźnych potrzeb prowadzonych postępowań. Komunikacja Racibórz jest położony bardzo blisko głównych szlaków komunikacyjnych, które skupiają się na Górnym Śląsku, m.in.: krzyżowanie się tras międzynarodowych: autostrady A4 (wschód - zachód) z autostradą A1(północ - południe), który przecina granicę państwa w rejonie Raciborza (Gorzyczki). Lokalizacja komendy oddziału SG w Raciborzu zapewnia dobry monitoring przepływu osób i pojazdów przemieszczających się na kierunkach północ - południe, południe - wschód oraz wschód - zachód, poprzez zapewnienie bliskości głównych drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych o charakterze międzynarodowym. Bliskość lokalizacyjna głównych zagrożonych migracją obszarów pozwala na łatwiejszą ich kontrolę i ewentualne szybkie podjęcie działań zapobiegawczych, zarówno przez placówki działające na tym kierunku, jak i samą komendę oddziału.
Siedziba komendy oddziału Siedziba województwa Odległość od siedziby komendy w kilometrach Łączna odległość
Racibórz Wrocław 159 391 km
Katowice 76
Kraków 156
Nowy Sącz Wrocław 378 674 km
Katowice 188
Kraków 108
Kłodzko Wrocław 90 584 km
Katowice 207
Kraków 287
Mając na względzie skuteczny nadzór, efektywne zarządzanie i wsparcie działań placówek obejmujących swoim zasięgiem służbowej odpowiedzialności tereny najbardziej zagrożone pod kątem migracyjnym, lokalizacja i skomunikowanie komendy oddziału w Raciborzu jest najdogodniejsze. Należy podkreślić, że dla reorganizowanego odcinka granicy państwowej największe zagrożenia związane z nielegalną migracją są generowane, i potencjalnie w przyszłości będą, w konurbacji śląskiej z uwagi m.in. na: - wielkość i gęstość zaludnienia, - obecność faktyczną i potencjalną cudzoziemców, - skomunikowanie i jakość ciągów komunikacyjnych, - dynamiczny rozwój regionu. Reasumując: 1. Racibórz jest centralnie położony wobec granicy południowej RP. 2. Sieć dróg w bezpośredniej bliskości Raciborza pozwala na szybki i ekonomiczny dojazd do wszystkich placówek SG realizujących zadania na południu Polski, jak i do miast wojewódzkich położonych w południowych województwach (współpraca z organami szczebla wojewódzkiego). 3. Stan oraz powierzchnia użytkowa budynków komendy Śląskiego Oddziału SG dają gwarancję niskich kosztów utrzymania, na poziomie ok. 530 000 zł. rocznie. 4. W wyniku poczynionych dotychczas inwestycji obiekty komendy Śląskiego Oddziału SG nie wymagają żadnych nakładów finansowych (poza bieżącym utrzymaniem), wszelkie prace w tym względzie zostały zakończone. 5. Istnieje możliwość przyjęcia wysokiej klasy specjalistów z innych oddziałów SG poprzez zapewnienie im mieszkań (zapewnienie prezydenta miasta Raciborza). 6. Wielkość infrastruktury komendy Śląskiego Oddziału SG jest dostosowana do realnych potrzeb wynikających również z planowanej reorganizacji formacji, skutkującej zmniejszeniem liczby funkcjonariuszy. Jest do kompleks oszczędny, przystający do dzisiejszych czasów - komu bowiem ma służyć nadmiernie rozbudowana baza logistyczna przy założeniu zmniejszania liczebności formacji wewnątrz kraju? 7. Zespół powołany decyzją KGSG nr 135 z dnia 1 czerwca 2010 r. do opracowania propozycji zmiany organizacyjnej SG na południowej granicy RP oraz skutków jej wdrożenia w swoim sprawozdaniu rekomendował pozostawienie komendy oddziału na południu RP w Raciborzu. Stanowisko to poparły wszystkie zarządy merytoryczne KGSG (Zarząd do Spraw Cudzoziemców, Zarząd Graniczny i Zarząd Operacyjno-Śledczy). Szanowny Panie Ministrze, mając na uwadze powyższe, prosimy o odniesienie się do przedstawionych w niniejszej interpelacji argumentów i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy w procesie decyzyjnym odnośnie do określenia siedziby komendy oddziału na południu RP będą brane pod uwagę koronne argumenty przytaczane w wypowiedziach publicznych i w odpowiedziach na poszczególne interpelacje poselskie dotyczące reorganizacji granicy zachodniej, a odnoszące się do: - lokalizacji (centralne położenie względem zarządzanych terenowych jednostek organizacyjnych i odcinka granicy państwowej), - komunikacji (dogodnego położenia względem głównych ciągów komunikacyjnych w kontekście możliwości szybkiego dojazdu do miast wojewódzkich jako siedzib naturalnych partnerów w zakresie współdziałania oraz dojazdu do lokalizacji placówek), - ekonomii (adekwatności ponoszonych kosztów i posiadanej infrastruktury do zabezpieczenia realizowanych zadań - szczególnie tych planowanych)? 2. Mając na uwadze raport NIK w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez służby mundurowe - Policję i Straż Graniczną - podległe ministrowi spraw wewnętrznych, prosimy o odniesienie się do następujących kwestii: - jaki jest stopień efektywności wykorzystania powierzchni użytkowych budynków w oddziałach na południu RP (występujące pustostany); - czy zakończono w pełni proces inwestycyjno-remontowy w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji oraz w jakiej wysokości przewiduje się nakłady finansowe w celu usunięcia nieprawidłowości; - jakie zaplecze administracyjno-magazynowe (powierzchniowo) jest niezbędne do zabezpieczenia przewidywanej struktury placówkowej na południu RP (we wszystkich docelowych placówkach ma łącznie służyć około 1150 funkcjonariuszy); - jaka jest wizja wykorzystania zaplecza logistycznego (warsztaty, stacje obsługi pojazdów, magazyny) w aspekcie ekonomicznym, biorąc pod uwagę przyjęty kierunek transformacji SG na terenie kraju (postępująca decentralizacja i zmniejszanie wielkości obsad etatowych)? 3. Biorąc pod uwagę, że Wydział Obsług Technicznych Biura Lotnictwa Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie stacjonuje poza obiektem komendy oddziału, prosimy o odniesienie się do następujących kwestii: - jaka jest jej faktyczna efektywność w relacji do ponoszonych nakładów finansowych w latach 2010 - I połowa 2012 r.; - czy ta komórka organizacyjna może funkcjonować samodzielnie, niezależnie od lokalizacji komendy oddziału; - czy w ogóle w przyszłej wizji funkcjonowania oddziałów realizujących zadania na terenie kraju (w zakresie migracyjnym) przewiduje się wykorzystywanie lotnictwa SG? 4. Mając na uwadze niedawną likwidację Wydziałów Zabezpieczenia Działań w Nadodrzańskim i Sudeckim Oddziale SG, prosimy o odniesienie się do następujących kwestii: - jakie jest praktyczne wykorzystanie komórki w Nowym Sączu w zakresie realizacji spraw znajdujących się we właściwości SG, a które wymagały działań specjalnych; - jakie jest uzasadnienie dla dalszego funkcjonowania tego rodzaju struktur w Nowym Sączu, w tym w świetle argumentów wykorzystywanych do udzielenia odpowiedzi na interpelację nr 2844 z 6 marca 2012 r.?
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Stachańczyk - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Wpłyneła dnia: 10-01-2013, Ogłoszona dnia: 24-01-2013 - posiedzenie nr 32
Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 30 listopada 2012 r. (sygn. SPS-023-11901/12) dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pana Henryka Siedlaczka oraz grupy posłów w sprawie prac reorganizacyjnych dotyczących określenia docelowych siedzib komend oddziałów Straży Granicznej na południu Polski uprzejmie przedstawiam następujące informacje. Pragnę podziękować za przekazanie ciekawej i kompleksowej oceny funkcjonowania Karpackiego, Śląskiego i Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Przedstawione w materiale informacje i rekomendacje, podobnie jak inne analizy opracowane przez i na zlecenie posłów i senatorów RP kierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, stanowią istotne źródło danych, które pozwolą na podjęcie ostatecznej decyzji o strukturze Straży Granicznej. Odnosząc się do pytań przedstawionych w wystąpieniu, pragnę przede wszystkim poinformować, że wszelkie decyzje w zakresie restrukturyzacji SG poprzedzone są rzetelną analizą opartą na racjonalnych czynnikach, wśród których z pewnością można wymienić: - obecny stan infrastruktury pozwalający na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów; - wartość niezbędnych nakładów finansowych w celu zapewnienia jej funkcjonowania; - dostępność komunikacyjną komendy oddziału SG. Odnosząc się do kwestii wykorzystania nieruchomości komend oddziałów na południu Polski, można stwierdzić, że niemal wszystkie budynki pozostające w posiadaniu SG są wykorzystywane (wyjątkiem jest budynek o powierzchni użytkowej 620 m2 położony na terenie kompleksu komendy Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku). Niemniej jednak w ocenie MSW realizacja zadań SG możliwa byłaby również przy znacznym ograniczeniu powierzchni. Aktualnie komendy oddziałów karpackiego i sudeckiego zlokalizowane są w budynkach o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 17 000 m2 każdy, zaś śląskiego o powierzchni przekraczającej 8000 m2. Jednocześnie uprzejmie informuję, że wszelkie wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości są usuwane bez zbędnej zwłoki, niemniej jednak ze względu na ograniczone środki finansowe oraz planowane wyłączenie z systemu ochrony granicy państwowej nie jest zasadna realizacja inwestycji w placówkach SG w Żywcu i Lipnicy Wielkiej. Należy wskazać, że dla zapewnienia sprawnej obsługi zadań SG w południowej części kraju utworzona zostanie placówka SG w Bielsku-Białej (w wyniku likwidacji placówek w Cieszynie i Żywcu), ograniczona zostanie również liczba oddziałów SG z obecnych trzech do jednego. Ograniczaniu niezbędnej infrastruktury oddziałów SG służy również trwający proces zmian w zarządzaniu formacją. Wprowadzane są nowe systemy teleinformatyczne, zmieniana jest struktura podstawowych jednostek SG - placówek, zmodyfikowany zostanie katalog zadań SG dostosowujący go do aktualnych potrzeb. Pragnę również poinformować, że lotnictwo Straży Granicznej to jeden z obszarów funkcjonowania, w którym wprowadzane są aktualnie zmiany zarówno organizacyjne (włączenie w struktury Zarządu Granicznego Komendy Głównej SG), jak i techniczne. Prowadzone są analizy wykorzystania dostępnych statków powietrznych oraz możliwości zwiększenia efektywności ich wykorzystania. Na początku 2013 r. komendant główny SG przedstawi kompleksową koncepcję wykorzystania statków powietrznych do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej. Podstawowym przyjętym założeniem jest włączenie lotnictwa SG w całościowy system ochrony granicy państwowej obejmujący stałe oraz przenośne rozwiązania techniczne, takie jak urządzenia perymetryczne, kamery, w tym kamery termowizyjne, ochronę radarową itp. Warto dodać, że analiza działań realizowanych przez Wydział Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału SG wskazuje, iż na ponad 450 działań specjalnych zrealizowanych w okresie 4 lat, 300 wykonano na rzecz Straży Granicznej, zaś pozostałe na rzecz działań wspólnych z innymi służbami lub na rzecz ww. służb. Komendant główny SG polecił podjąć prace nad docelową organizacją przedmiotowych struktur w SG. Wypracowane rozwiązania mają zapewnić pełne wykorzystanie potencjału zgromadzonego w funkcjonujących wydziałach zabezpieczenia działań.