2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie oznakowania autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej oraz nazewnictwa węzłów autostrady A4 w Rudzie Śląskiej

ZAPYTANIE NR 12214
Wpłyneło dnia: 22-10-2009, Ogłoszone dnia: 05-11-2009 - posiedzenie nr 53
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury
Szanowny Panie Ministrze! Obecnie istniejące oznakowanie pionowe autostrady A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej zgodne jest z wytycznymi zawartymi w ˝Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach˝, opublikowanych w Dzienniku Ustaw, załącznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Mimo zgodności z przepisami źle wypełnia swoją funkcję, bowiem dezinformuje albo informuje niedokładnie podróżnych spoza regionu. Bardzo często jadący od strony Krakowa chcą dojechać do centrum Rudy Śląskiej, a zjeżdżają na węźle do Chorzowa Batorego. Powodem jest brak informacji o kolejnym zjeździe na węźle ˝Wirek˝ czy ˝Wspólna˝, które są już węzłami znajdującymi się w Rudzie Śląskiej. Jadący zaś od strony Wrocławia zjeżdżają w Bielszowicach - zachodniej dzielnicy miasta, na węźle ˝Wspólna˝ wskutek braku informacji o zjeździe ˝Wirek˝. Dezinformacja występuje także na Drogowej Trasie Średnicowej oznakowanej również zgodnie z ww. wytycznymi. Przykładowo, na tablicach pod nazwą miasta na terenie Świętochłowic widnieje napis ˝Bytom˝, a pod nim napis ˝Centrum˝, co może nasuwać pytanie, czy jest to centrum Bytomia, czy Świętochłowic. Podobnie jest w Rudzie Śląskiej. Nazwy węzłów powinny przede wszystkim informować kierowców o miastach, do których prowadzą zjazdy. Nazwa węzła ˝Wspólna˝ nie wskazuje miasta. Pragnę nadmienić, iż np. w krajach Europy Zachodniej nazwy węzłów autostradowych pochodzą od nazw miast. Szanowny Panie Ministrze! Powodowana nieustannymi interwencjami lokalnej społeczności, sugeruję zmienić nazwy węzłów ˝Wspólna˝ i ˝Wirek˝ na ˝Ruda Śląska/Zabrze˝ oraz ˝Ruda Śląska - Wirek˝, zaś węzeł prowadzący do Chorzowa zmienić na ˝Chorzów/Ruda Śląska˝. Czy i kiedy zostaną podjęte działania korygujące, mające na celu dostosowanie przepisów zawartych w ˝Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach˝ do warunków obowiązujących w Europie? Z poważaniem Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Radosław Stępień - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wpłyneła dnia: 24-11-2009, Ogłoszona dnia: 02-12-2009 - posiedzenie nr 55
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 28 października 2009 r., znak: SPS-023-12214/09, przy którym przekazano interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej, w sprawie oznakowania autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej uprzejmie informuję, iż resort infrastruktury jest świadomy problemów, jakie występują w związku z zasadami dotyczącymi nazewnictwa węzłów drogowych. W związku z powyższym uprzejmie wyjaśniam, iż rozpoczęto prace mające na celu opracowanie jednolitych zasad nazewnictwa węzłów drogowych. Obecnie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzone są prace mające na celu zmianę obecnie funkcjonujących nazw, tak aby węzły oznaczone były nazwami pobliskich miast lub miejscowości posiadających istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne, w szczególności tych których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys. Dwa różne węzły nie mogą mieć w nazwie powtarzającego się elementu. Na jednym przebiegu drogi nie mogą powtarzać się nazwy węzłów o tym samym brzmieniu. Odnosząc się do kwestii zmiany rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) pod kątem zmiany nazw węzłów drogowych, wyjaśniam, iż rozporządzenie to nie reguluje nazewnictwa węzłów drogowych, a jedynie kwestie dotyczące wzorów znaków drogowych, parametrów technicznych oraz zasad ich umieszczania. Kwestie ustalania nazw węzłów drogowych na drogach krajowych regulowane są zarządzeniem nr l generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Jednocześnie informuję, iż planowana jest niebawem zmiana powyższego zarządzania z uwagi na liczne propozycje i uwagi władz samorządowych. Ze względu na złożoność sprawy oraz fakt, iż prace te prowadzone są w bardzo szerokim zakresie, propozycje zmian nazw węzłów przedstawione przez panią poseł zostaną rozważone w trakcie dalszych prac. Jeżeli chodzi o oznakowanie na Drogowej Trasie Średnicowej w ciągu drogi krajowej nr 79 w Katowicach, wyjaśniam, że zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. W związku z powyższym uwagi dotyczące oznakowania na wskazanym przez panią poseł odcinku należy kierować do prezydenta miasta Katowice. Z poważaniem Podsekretarz stanu Radosław Stępień