2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie projektu wprowadzenia 22% stawki podatku VAT na usługi edukacyjne

ZAPYTANIE NR 12987
Wpłyneło dnia: 20-11-2009; Interpelacja ponowna 18-01-2010, Ogłoszone dnia: 02-12-2009 - posiedzenie nr 55; Interpelacja ponowna 11-02-2010 - posiedzenie nr 60
Nadawca: Danuta Pietraszewska, Włodzimierz Karpiński, Beata Małecka-Libera, Elżbieta Pierzchała, Agnieszka Pomaska, Jarosław Urbaniak, Ewa Wolak
Adresat: Minister Finansów
W związku z informacjami prasowymi proszę o zwrócenie uwagi na wskazany niżej problem. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany ustawy o podatku VAT, w którym przewiduje się wprowadzenie 22-procentowej stawki podatku VAT na usługi edukacyjne. Tym samym szkoły prowadzące kursy językowe zostaną objęte tym podatkiem. Wiąże się to z podniesieniem cen w szkołach prowadzących takie kursy. Dotychczas szkoły językowe były zwolnione z tego podatku. Czy Ministerstwo Finansów zamierza, zgodnie z przedstawionym projektem, wprowadzić 22-procentową stawkę VAT na usługi edukacyjne? Jeśli tak, czy stawka może mieć charakter progresywny? Czy ministerstwo wprowadzając podatek uwzględnia skutki finansowe dla szkół prowadzących kursy językowe i osób korzystających z tych usług? Z wyrazami szacunku Poseł Ewa Wolak oraz grupa posłów   INTERPELACJA PONOWNA W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 27 listopada 2009 r. (znak: SPS-023-12987/09) w sprawie wprowadzenia 22-procentowej stawki podatku VAT na usługi edukacyjne dla szkół językowych, pragnę wskazać, że szczególnie ważną kwestią podnoszoną przez środowiska szkół językowych w Polsce jest sprawa akredytacji kursów językowych. Pan minister Maciej Grabowski poinformował, że w projektowanych przepisach przewiduje się m.in. zwolnienie usług nauczania świadczonych przez placówki, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją. Na podstawie tego przepisu zwolnieniem od podatku objęte zostaną również szkoły języków obcych posiadające akredytacje w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wątpliwości, z jakimi występują przedstawiciele szkół językowych, to m.in.: 1. Akredytacja szkół językowych może zająć nawet kilka lat (minimalny okres akredytacji trwa kilka miesięcy), zważywszy na to, iż w Polsce jest ok. 10 tys. tego rodzaju placówek. Ponadto akredytacja przyznawana jest na konkretne kursy, a nie dla szkoły językowej. Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów każdy kurs przez pierwszy rok podlega podatkowi VAT, a dopiero po tym okresie czasu może ubiegać się o akredytację. Przepis ten może ograniczać powstawanie na rynku nowych szkół językowych oraz utrudniać poszerzanie oferty kursów, tym bardziej że większość kursów tworzona jest co roku indywidualnie na potrzeby słuchaczy. 2. Szkoły językowe w małych miastach i miasteczkach, w których nie ma uczelni wyższych i wydziałów filologicznych i nie ma możliwości zatrudnienia w pełni profesjonalnych lektorów, nie będą mogły przejść pozytywnie procedury akredytacyjnej. Kadrę dydaktyczną stanowią w nich często osoby po kursach lub długim pobycie za granicą, bądź osoby posiadające certyfikaty językowe. 3. Proponowany projekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług zakłada, że osoby uczące języka obcego w domu na zasadzie korepetycji będą zwolnione z podatku VAT. Tymczasem nie została dokonana żadna zmiana w porównaniu z projektem z 2 lipca 2009 r. Oznacza to, że nadal zwolnione będą usługi prywatnego nauczania świadczone tylko nauczycieli zatrudnionych w szkołach państwowych. Wszelkie usługi świadczone przez inne osoby, np: studentów, nauczycieli pracujących w szkołach prywatnych itp., podlegać będą podatkowi VAT. Z obowiązku płacenia podatku VAT zwolnione będą lekcje prowadzone w domu zgodne z programem nauczania, natomiast zajęcia przygotowujące do egzaminów językowych czy kursy języka biznesowego będą podlegać podatkowi VAT. Czy Pan Minister w projektowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług uwzględnił ww. wątpliwości środowiska szkół języków obcych w Polsce? Z wyrazami szacunku Poseł Ewa Wolak oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Wpłyneła dnia: 15-12-2009 - odpowiedź niezadowalająca; 12-02-2010 ponowna odpowiedź ;, Ogłoszona dnia: 07-01-2010 - posiedzenie nr 58 - odpowiedź niezadowalająca; 04-03-2010 - posiedzenie nr 62 ponowna odpowiedź
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 27 listopada 2009 r., nr SPS-023-12987/09, interpelację poseł Ewy Wolak oraz grupy posłów w sprawie projektu wprowadzenia 22-procentowej stawki podatku VAT na usługi edukacyjne, uprzejmie wyjaśniam. Głównym celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), przesłanego do uzgodnień międzyresortowych w dniu 2 lipca 2009 r. (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), jest ˝przełożenie˝ wykorzystanej w załącznikach do ustawy klasyfikacji PKWiU z 1997 r. na klasyfikację PKWiU z 2008 r. W przypadku załącznika nr 4 do ustawy dalsze powiązanie go z klasyfikacją jest niemożliwe, co wynika z braku praktycznej możliwości ˝przełożenia˝ obecnej klasyfikacji wykorzystanej w tym załączniku na klasyfikację PKWiU z 2008 r. w taki sposób, by zakres zwolnień był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1, z późn. zm.). W projekcie ustawy przewiduje się zatem likwidację załącznika nr 4 i przeniesienie uregulowań dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Przepisy dotyczące zwolnień zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz z uwzględnieniem orzecznictwa ETS. Zauważam, że nie jest prawdą zawarte w interpelacji twierdzenie, iż Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany ustawy o podatku VAT, w którym przewiduje się wprowadzenie 22-procentowej stawki VAT na usługi edukacyjne. Zgodnie z przepisami zawartymi w przesłanym do uzgodnień międzyresortowych projekcie (projekt z dnia 2 lipca 2009 r., zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów) w zakresie usług edukacyjnych zwolnione miały być: - usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, b) uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z takimi usługami związane, - usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli, - usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach przewidzianych w odrębnych przepisach. Odnosząc się natomiast do kwestii nieobjęcia zwolnieniem szkół językowych, wyjaśniam, że po analizie uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w projekcie nowelizacji wprowadzono pewne zmiany, również w zakresie zwolnienia dla usług edukacji. W projektowanych przepisach przewiduje się m.in. zwolnienie usług nauczania świadczonych przez placówki, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją. Na podstawie tego przepisu zwolnieniem od podatku objęte zostaną również szkoły języków obcych posiadające akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Z poważaniem Podsekretarz stanu Maciej Grabowski   ODPOWIEDŹ PONOWNA Szanowny panie Marszałku! W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 20 stycznia 2010 r., znak: SPS-023-12987p/10, przy którym przekazana została interpelacja pani Ewy Wolak, posła na Sejm RP, w sprawie wprowadzenia 22-procentowej stawki podatku od towarów i usług na usługi edukacyjne dla szkół nauki języków obcych, uprzejmie informuję: W poprzedniej odpowiedzi z dnia 11 grudnia 2009 r. przedstawiłem informację, z której wynikało, iż projekt zmiany ustawy był poddany konsultacjom i uzgodniony z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w wyniku których zmieniono zapisy dotyczące zwolnienia usług edukacyjnych. Zmieniony projekt ustawy, tj. projekt z dnia 19 stycznia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów/projekty aktów prawnych/podatek VAT. Przy określaniu zakresu zwolnień w projektach przygotowanych przez ministra finansów uwzględnione zostały przepisy dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz orzecznictwo ETS. W myśl art. 132 ust. 1 lit. i państwa członkowskie zwalniają od podatku kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Z tych właśnie względów zawarte w projekcie ustawy zwolnienia dla usług edukacyjnych adresowane są m.in. do jednostek objętych systemem oświaty realizujących usługi kształcenia, które mogą być uznane za jednostki prawa publicznego. Do jednostek systemu oświaty zalicza się również placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 83a ust. 2 ustawy możliwe jest też prowadzenie działalności oświatowej jako działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na rynku edukacyjnym funkcjonuje znaczna liczba podmiotów spoza systemu oświaty (de facto przedsiębiorców), prowadzących działalność oświatową w ramach przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Podmioty te podlegają rejestracji w jawnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę. Dla tych podmiotów, a także dla wszystkich placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych funkcjonujących w ramach systemu oświaty został od stycznia 2004 r. stworzony mechanizm akredytacji, czyli dobrowolnego poddania się procedurze potwierdzania jakości świadczonych usług. Według wyjaśnień udzielonych przez ministra edukacji narodowej instytucje szkoleniowe, jeżeli są publicznymi (prowadzonymi przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego) lub niepublicznymi placówkami działającymi w ramach systemu oświaty (wpisanymi do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego), do prowadzenia kursów, praktyk zawodowych oraz seminariów nie muszą posiadać akredytacji. Akredytacja jest wymagana jedynie, w przypadku gdy ujęte w rozporządzeniu formy kształcenia prowadzone są przez osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Pragnę podkreślić, że funkcjonowanie podatku od wartości dodanej, w Polsce noszącego nazwę podatku od towarów i usług, objęte jest w Unii Europejskiej ścisłą harmonizacją. Wymienione regulacje Unii Europejskiej obowiązują wszystkie kraje członkowskie i nie zezwalają na odnoszenie zwolnienia do wszystkich podmiotów zajmujących się nauczaniem. Jeśli formy nauczania nie spełniają kryteriów przewidzianych w ustawie o systemie oświaty, trudno byłoby powiązać takie zwolnienie z kryteriami zwolnień dla podmiotów działających w interesie publicznym, o którym mówi rozdział 2 ˝Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym˝ dyrektywy 2006/112/WE. W przygotowanych rozwiązaniach starano się w sposób maksymalny uwzględnić uwarunkowania krajowe, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z dyrektywami UE. Ponadto podkreślić należy, że część podatników świadczących usługi edukacyjne będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego, tj. ze względu na osiągnięty obrót. W 2011 r. kwota rocznego obrotu uprawniająca do korzystania z tego zwolnienia będzie wynosiła 150 000 zł. Wejście w życie przedstawionych powyżej rozwiązań planowane jest od dnia 1 stycznia 2011 r. Na zakończenie muszę dodać, że z informacji uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej, co do procedur uzyskiwania akredytacji, nie wynika, aby jej uzyskanie było procesem długotrwałym. Z poważaniem Podsekretarz stanu Maciej Grabowski