2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie jasnej wykładni przepisów podatkowych obowiązujących nabywców dawnych lokali zakładowych od spółdzielni mieszkaniowych

ZAPYTANIE NR 1325
Wpłyneło dnia: 15-02-2008, Ogłoszone dnia: 28-02-2008 - posiedzenie nr 9
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Finansów
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U z 2003 r. Nr 119, poz. 116, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 lipca 2007 r. istnieje możliwość nabycia na bardzo korzystnych warunkach przez najemców spółdzielczych lokali mieszkalnych prawa własności zajmowanych lokali, w tym lokali, które spółdzielnie mieszkaniowe wcześniej nieodpłatnie przejęły jako mieszkania zakładowe od państwowych przedsiębiorstw, osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Niniejsza interpelacja dotyczy sytuacji nabywania przez najemców własności dawnych lokali zakładowych od spółdzielni mieszkaniowych i interpretacji tego typu czynności na gruncie prawa podatkowego, w szczególności przepisu art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) regulującego kwestię zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu. W niniejszej sprawie Izba Skarbowa w Katowicach w wydanej w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) interpretacji, sygn. IBPB2/415-167/07/MK, wskazała, iż zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy wykupu mieszkań zakładowych, a ponieważ w tym przypadku mieszkania nie są już zakładowe, bo przejęła je spółdzielnia, najemcy wykupujący od niej lokale muszą zapłacić podatek dochodowy według skali podatkowej. Dochodem jest rynkowa wartość mieszkania, które przejmują. Jednocześnie katowicka izba potwierdziła wcześniejsze stanowisko resortu finansów, że lokatorzy przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności nie muszą obawiać się podatku. Spłacają oni koszty budowy swoich mieszkań oraz dopłacają minimalną kwotę umorzonego przez państwo kredytu budowlanego lub dotacji. W praktyce są to często symboliczne kwoty. Mimo to resort uznał, że ˝nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych˝. Powyższa interpretacja powoduje zaniepokojenie mieszkańców, którzy wnioski o wykup lokali mieszkalnych - dawnych zakładowych - złożyli lub zamierzają złożyć w bliskiej przyszłości. Szanowny Panie Ministrze! W związku z zaistniałym zaniepokojeniem samych zainteresowanych, a jednocześnie celem uniknięcia wszelkich spekulacji na temat interpretacji stosowanych przepisów zwracam się z następującymi pytaniami: - Czy są prowadzone w Ministerstwie Finansów - i ewentualnie na jakim są etapie - prace nowelizujące przepisy podatkowe odnośnie do materii będącej przedmiotem niniejszej interpelacji? - Czy Ministerstwo Finansów przedstawi jasną wykładnię obowiązujących przepisów w trwającym obecnie sporze podatkowym? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Elżbieta Chojna-Duch - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Wpłyneła dnia: 07-03-2008, Ogłoszona dnia: 27-03-2008 - posiedzenie nr 11
Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pani poseł Danuty Pietraszewskiej przesłaną przy piśmie z dnia 27 lutego 2008 r. (nr SPS-023-1325/08) w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprzejmie informuję. Zasady zawierania z członkiem spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, umowy przeniesienia własności lokalu, określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), w szczególności art. 12. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu - w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 r. - na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2; 2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków; 3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Umowę przeniesienia własności spółdzielnia mieszkaniowa zawiera w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. Ponadto, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: 1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; 2) wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Żądanie to przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy (art. 48 ust. 2 ww. ustawy). Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww. ustawy). Obowiązujący do dnia 30 lipca 2007 r. art. 122 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowił, iż zmniejszenie płatności członka na pokrycie różnicy między wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5, jest dochodem członka niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Powołane przepisy dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych określają zasady powodujące, iż dotychczasowi członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, oraz najemcy lokali spółdzielczych nabywają własność zajmowanych lokali mieszkalnych. A zatem, jeżeli przeniesienie własności lokalu odbywa się zgodnie z ww. zasadami, nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. W konsekwencji przedmiotowa czynność nie rodzi obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Uchylenie z dniem 31 lipca 2007 r. art. 12w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie zmienia zatem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuacji prawno-podatkowej członków spółdzielni, którzy po wejściu w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) zawarli umowę przeniesienia własności lokalu, zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie regulacjami. Ponadto uprzejmie informuję, iż minister finansów w dniu 24 stycznia 2008 r., działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), wydał ogólną interpretację przepisów prawa podatkowego, dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, w sprawie niewystępowania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Interpretacja ta została przekazana dyrektorom izb skarbowych oraz dyrektorom urzędów kontroli skarbowej. Jednocześnie w przedmiotowej sprawie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat, w którym poinformowano o wydaniu interpretacji oraz przytoczono jej treść (ścieżka dojścia: http://www.mf.pl/ => Podatki => Ostatnie zmiany => Komunikaty). Z poważaniem Podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch