2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie restrukturyzacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (ŚOSG)

ZAPYTANIE NR 13343
Wpłyneło dnia: 03-12-2009, Ogłoszone dnia: 17-12-2009 - posiedzenie nr 56
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szanowny Panie Ministrze! Mając na względzie konieczność priorytetowego działania Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego Polski z wielkim niepokojem przyglądam się toczącej się od niemalże roku dyskusji dotyczącej restrukturyzacji tej formacji. Niepokój mój wzbudza z jednej strony dyskurs deklaratywny, w którym to zapewnia się o dokonywanych permanentnie analizach, na podstawie których podejmowane będą decyzje, po czym decyzje te zapadają w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach w atmosferze, jak się wydaje po studiach korespondencji i interpelacji, całkowitego braku uwzględniania merytorycznej argumentacji. Argumentacja ta z kolei jest niezmiennie ekonomiczna i merytoryczna, uzasadniająca wskazanie lokalizacji siedziby Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Szereg interpelacji, w których poruszałem kwestie przemawiające za tą właśnie lokalizacją, pozostały, niestety, bez merytorycznej odpowiedzi Pana Ministra, a działania podejmowane w tej sprawie stanowią dysonans z deklaracjami. Niemalże we wszystkich odpowiedziach stanowiących głos w dyskusji zapewniano, że dokument ˝Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej (2009-2015)˝ zatwierdzony przez pana ministra Grzegorza Schetynę w lutym br. jest wynikiem trwających od wielu miesięcy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji prac nad zmianą koncepcji funkcjonowania struktur Straży Granicznej wewnątrz kraju, jednakże w wyniku prac analitycznych będzie on podlegał korektom i uszczegółowieniom na etapie przygotowania wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej oraz - już na etapie implementacji - bieżącej ewaluacji i uzasadnionym modyfikacjom. 16 września 2009 r. komendant główny Straży Granicznej zatwierdził ˝Koncepcję funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015˝ bez żadnych modyfikacji i uwzględnienia merytorycznych uwag zgłaszanych przez instytucje czy komórki organizacyjne SG w toku konsultacji. Należy przy tym zaznaczyć, że w odpowiedzi na interpelację nr 10621 w sprawie restrukturyzacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (ŚOSG) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Adam Rapacki przedstawił stanowisko, z którego wynika, iż ˝związki zawodowe całkowicie zlekceważyły tak ważne przedsięwzięcie, jakim były prace nad koncepcją (...)˝, nie włączając się do prac nad na żadnym jej etapie˝. Zwróciłem się z pismem do Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z prośbą o zajęcie stanowiska. W odpowiedzi z dnia 28 października 2009 r. otrzymałem wyrazy oburzenia i niedowierzania, z jednoczesną chronologią działań podejmowanych w tym zakresie: 1. 19 września 2008 r. - odprawa kadry kierowniczej SG w Koszalinie, wstępna informacja komendanta głównego SG o założeniach... 2. 30 września 2008 r. - wystąpienie KKW NSZZ FSG do KGSG z wnioskiem o przedstawienie do konsultacji powyższego dokumentu. 3. 28-29 października 2008 r. - posiedzenie KKW NSZZ FSG, podjęcie decyzji o odrzuceniu założeń... w związku z brakiem realizacji zapisów art. 6 ustawy o związkach zawodowych. Jednocześnie KKW żąda w terminie do dnia 17 listopada 2008 r. powołania zespołu, w skład którego wejdą między innymi przedstawiciele restrukturyzowanych jednostek SG i NSZZ FSG, którego zadaniem będzie przygotowanie programu przekształceń z uwzględnieniem realnych czasookresów zmian i etapów oraz propozycji zagospodarowania funkcjonariuszy w restrukturyzowanych oddziałach. 4. 14 listopada 2008 r. - spotkanie w KGSG poświęcone założeniom... Udział biorą: wicepremier MSWiA Grzegorz Schetyna, wiceminister Adam Rapacki, komendant główny SG wraz z zastępcami, komendanci oddziałów oraz dyrektorzy biur i zarządów oraz przedstawiciele związków zawodowych. Podkreślenie braku dialogu w tej sprawie. 5. 18 listopada 2008 r. - NSZZ FSG wchodzi w spór zbiorowy z komendantem głównym SG w związku z brakiem powołania wspólnego zespołu do przygotowania programu reorganizacji. 6. 20 listopada 2008 r. - NSZZ FSG zawiesza spór zbiorowy do czasu zakończenia konsultacji i negocjacji, okazując dobrą wolę i chęć polubownego rozwiązania sprawy oraz zobowiązania, które powziął związek na spotkaniu z wicepremierem w dniu 14 listopada 2008 r., iż w ciągu dwóch tygodni przedstawi stanowisko do założeń... 7. 27 listopada 2008 r. - zgodnie z ustaleniami zawartymi na spotkaniu z wicepremierem w dniu 14 listopada 2008 r. KKW NSZZ FSG wysyła uwagi do założeń... 8. 8 grudnia 2008 r. - spotkanie robocze przedstawicieli NSZZ FSG z kierownictwem Straży Granicznej. 9. 12 grudnia 2008 r. - ze względu na różniące się wersje dokumentu KKW NSZZ FSG przesyła swoje ostateczne stanowisko do założeń... na 11 arkuszach i oczekuje na wyznaczenie terminu spotkania z wiceministrem Schetyną. 10. 15-16 stycznia 2009 r. - przewodniczący związku bierze udział w odprawie rocznej kadry kierowniczej Straży Granicznej, w której uczestniczy minister Rapacki. pan minister zobowiązuje się, że do 15 lutego 2009 r. dojdzie do następnego spotkania z wicepremierem w sprawie reorganizacji SG. Stwierdził również, że założenia... nie są oczywiście zatwierdzone i że będą możliwe pewne korekty i ustępstwa mające na względzie ewolucyjność zmian. 11. 26 lutego 2009 r. - na stronie Biura Analiz Strategicznych KGSG ukazuje się zatwierdzony z dniem 16 lutego 2009 r. przez wicepremiera dokument pt. ˝Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej(2009-2015)˝. NSZZ FSG dowiaduje się o tym fakcie telefonicznie dzień wcześniej. 12. 27 lutego 2009 r. - Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przedstawia prezesowi Rady Ministrów swoje stanowisko w sprawie zatwierdzonych założeń... zwracając uwagę na nieprawidłowy sposób przeprowadzonych konsultacji z NSZZ FSG. W związku z zaistniałą sytuacją federacja żąda renegocjowania powyższego dokumentu z zachowaniem procedur ustawowych oraz odłożenia w czasie procesu likwidacji oddziałów Straży Granicznej na granicy wewnętrznej. 13. 4 marca 2009 r. - przedstawiciel NSZZ FSG bierze udział w spotkaniu w KGSG dotyczącym omówieniu zatwierdzonych założeń.... Po przedstawieniu stanowiska NSZZ FSG w kwestii braku ostatecznej konsultacji i zaprezentowaniu stanowiska dotyczącego kontynuacji sporu zbiorowego oraz dezaprobaty naszej organizacji związkowej dla formy i kształtu przeprowadzonej reorganizacji przedstawiciel NSZZ FSG opuścił salę obrad. Odwieszenie sporu zbiorowego. 14. 22 kwietnia 2009 r. - przedstawiciele NSZZ FSG uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji AiSW poświęconej założeniom... Po raz kolejny przedstawiono posłankom i posłom stanowisko związku w tej sprawie, tj. przesunięcie terminu rozwiązania oddziałów i zagwarantowanie pracy i służby dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy reorganizowanych oddziałów Straży Granicznej. Przewodniczący komisji obiecał, że sprawa reorganizacji będzie jeszcze nie raz omawiana. Cała przedstawiona procedura konsultacji dotyczyła założeń..., a NSZZ FSG brał w nich aktywny udział, jednakże, jak twierdzi KKW, z chwilą odwieszenia sporu zbiorowego działania związane z tym dokumentem powinny być omawiane w ramach wspólnego zespołu negocjacyjnego. Dla NSZZ FSG głównym i podstawowym dokumentem, nad którym nie dokończono pracy i konsultacji, były założenia..., a nie koncepcja..., która powstawała na podstawie i bazie założeń... Ponadto przedstawiciele ZO NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej wielokrotnie w czasie prac nad projektem koncepcji..., zgłaszali liczne uwagi, czego dowodem jest pismo z dnia 4 czerwca 2009 r. skierowane do komendanta głównego Straży Granicznej. Należy również przypomnieć, że już 1 czerwca 2009 r. zwróciłem się z zapytaniem do przewodniczącego Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, która wersja ˝Założeń wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej (2009-2015)˝ była z nimi konsultowana. W odpowiedzi dnia 16 czerwca 2009 r. przewodniczący KKW NSZZ FSG poinformował, że podpisana przez Pana Ministra w dniu 16 lutego 2009 r. wersja dokumentu nie była konsultowana z NSZZ FSG. W toczącej się dyskusji należy również wspomnieć o innych interpelacjach nacechowanych argumentami merytorycznymi przemawiającymi za pozostawieniem siedziby Śląskiego OSG w Raciborzu (m.in. posła na Sejm Wacława Martyniuka i grupy posłów z dnia 11 lutego 2009 r.), a także licznymi pismami samorządowców oraz wojewody śląskiego i wojewody opolskiego, zupełnie, jak się wydaje, pominiętych. Jak się wydaje, tylko jeden z głosów w tej dyskusji został wzięty pod uwagę. Pani poseł na Sejm Monika Wielichowska w interpelacji nr 6859 z 2008 r. w sprawie wstępnego założenia koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015, przygotowanego przez Komendę Główną Straży Granicznej, przedstawiła argumenty przemawiające za wskazaniem siedziby przyszłego Śląskiego OSG w Kłodzku. Interpelacja ta poprzedzona była wizytacją obiektów przez wiceprezesa Rady Ministrów pana Grzegorza Schetynę oraz komendanta głównego Straży Granicznej ppłk. Leszka Elasa. W odpowiedzi na tę interpelację wskazano, że lokalizacja siedziby jest kwestią otwartą, choć poprzednie analizy i argumenty predysponowały do tego celu Racibórz. Można wskazać, że od tego momentu wszelkie argumenty pierwotne, na których oparto pierwszą decyzję o lokalizacji Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zostają pominięte i niedopuszczone do głosu, a jedyną oceną przywoływaną jest rekomendacja komisji powołanej przez komendanta głównego Straży Granicznej decyzją nr 13 z dnia 19 stycznia 2009 r. Kontrargumenty merytoryczne przedstawiane w moich i innych posłów na Sejm RP interpelacjach, a także innych (m.in. rekomendacje pionów merytorycznych Komendy Głównej Straży Granicznej wskazujące w toku prac komisji Racibórz jako lepszą lokalizację czy opinie departamentu merytorycznego MSWiA podważające metodologię, na której komisja oparła swoją rekomendację wskazującą Kłodzko) pozostają bez skutku, a merytoryczne pytania pozostają bez odpowiedzi. Wystarczy chociażby przypomnieć odpowiedź otrzymaną za pismem z dnia 13 marca br., znak BMP-0713-1385/09/MM, na interpelację z dnia 10 lutego 2009 r., gdzie nie uzyskano żadnej konkretnej odpowiedzi na 15 złożonych pytań - problemów. Tym samym nasuwa się również wniosek o konieczności utrzymania siedziby komendy oddziału w Kłodzku po nieadekwatnym, jak się wydaje, porównawczo, wydatkowaniu środków finansowych na modernizację infrastruktury. Jednakże ilość poniesionych nakładów finansowych nie jest wystarczająca do osiągnięcia pełnej funkcjonalności infrastruktury. Nadto należy przewidzieć, iż oprócz środków koniecznych do ukończenia prac modernizacyjnych koszty generowane na utrzymanie infrastruktury w Kłodzku będą nieadekwatne do jej wykorzystania, co przy założeniach budżetowych na rok 2010 wydaje się niezwykle istotnym argumentem za dokonaniem ponownej oceny wszystkich czynników nie tylko merytorycznych, lecz również finansowych, mających wpływ na wskazanie lokalizacji siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra o dokonanie kompleksowej analizy wszelkich interpelacji, pism oraz ocen dokonywanych w departamentach merytorycznych (DAiN, DUEiWM) zawierających merytoryczne i ekonomiczne argumenty wskazujące lokalizację siedziby komendy nowego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w aspekcie porównawczym z rzeczywistymi skutkami poniesionymi na restrukturyzacje oddziałów SG na zachodniej granicy. Licząc tym razem na konkretną odpowiedź, wnoszę również o przekazanie opinii publicznej i środowiskom zainteresowanym sprawą decyzji Pana Ministra o lokalizacji siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z wyczerpującym jej uzasadnieniem wskazującym: - jakie konkretnie analizy merytoryczne przeprowadzono w departamentach merytorycznych MSWiA w toku powstawania decyzji wskazującej lokalizację siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej; - jakie wnioski uzyskano w toku nadzoru przez MSWiA, badając aspekt ekonomiczny i merytoryczny wskazania lokalizacji siedziby; - jakie wnioski wysunięto po dokonanej w MSWiA oceny rekomendacji komisji powołanej przez komendanta głównego Straży Granicznej decyzją nr 13 z dnia 19 stycznia 2009 r. wobec pojawiającego się oczywistego dysonansu w ocenie merytorycznej i ekonomicznej; - jaki harmonogram przekształceń ostatecznie przyjęto po dokonaniu oceny rzeczywistych skutków finansowych poniesionych na restrukturyzację oddziałów SG na granicy z RFN. Z poważaniem Poseł Henryk Siedlaczek oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Adam Rapacki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wpłyneła dnia: 30-12-2009, Ogłoszona dnia: 07-01-2010 - posiedzenie nr 58
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 11 grudnia 2009 r. (sygn. SPS-023-13343/09), przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Henryka Siedlaczka oraz grupy posłów w sprawie restrukturyzacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (ŚOSG), uprzejmie przedstawiam następujące informacje. Na wstępie wskazać należy, iż wynikiem trwających od wielu miesięcy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji prac i konsultacji - z kierownikami jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, a także przewodniczącymi związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej - nad zmianą koncepcji funkcjonowania struktur Straży Granicznej wewnątrz kraju jest dokument zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w lutym 2009 r. pn. ˝Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej (2009-2015)˝. Dokument ten zakłada: - na każdej wewnętrznej granicy UE/Schengen pozostanie tylko jeden oddział Straży Granicznej (odstępstwem od tego będzie granica polsko-litewska, którą pozostawiono we właściwości służbowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, który zabezpiecza część granicy polsko-białoruskiej), - liczba placówek Straży Granicznej będzie odpowiednia do aktualnych i przewidywanych zagrożeń, a tym samym zadań formacji, - jednostką odpowiedzialną za planowanie, organizowanie i realizację ustawowych zadań Straży Granicznej będzie wyłącznie placówka Straży Granicznej wraz z jej grupą zamiejscową, - siedziby placówek Straży Granicznej będą umiejscowione w rejonie największego zagrożenia przestępczością, której rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie oraz ściganie sprawców przestępstw jest w zakresie właściwości Straży Granicznej, - siedziby komend oddziałów Straży Granicznej powinny pozwalać na sprawne zarządzanie podległymi placówkom Straży Granicznej oraz ich zabezpieczenie techniczno-logistyczne, - planowane zmiany powinny minimalizować negatywne skutki społeczne. Rozwinięciem, a zarazem uszczegółowieniem ˝Założeń (...)˝, było opracowanie ˝Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015˝, zaakceptowanej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, a w dniu 24 września 2009 r. zatwierdzonej przez komendanta głównego Straży Granicznej. Wdrożenie ww. ˝Koncepcji (...)˝ ma na celu przeobrażenie formacji w nowoczesną służbę graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, odpowiadającą za prowadzenie odpraw granicznych i ochronę granicy zewnętrznej UE/Schengen, przeciwdziałającą - i zwalczającą - nielegalnej migracji, przestępczości transgranicznej, a także przestępczości uwzględniającej udział cudzoziemców (w zakresie właściwości formacji). ˝Koncepcja (...)˝ przewiduje m.in.: - przekształcenie Straży Granicznej w wiodącą polską służbę imigracyjną przez zwiększenie intensywności działań w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji na terytorium RP (rozpoznanie, kontrola legalności pobytu, pracy i zatrudnienia cudzoziemców, ukierunkowane działania w ochronie szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym), - odsunięcie formacji od linii granicy wewnętrznej UE/Schengen w głąb terytorium kraju poprzez sukcesywne, planowe: a) zmniejszanie liczby placówek SG położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odcinków granicy państwowej RP, stanowiących granicę wewnętrzną UE/Schengen, b) sukcesywne zwiększanie obecności formacji na terytorium kraju, - dostosowanie infrastruktury Straży Granicznej na terytorium RP do zadań formacji wykonywanych po przystąpieniu Polski do strefy Schengen, uwzględniając możliwości wspólnego wykorzystywania infrastruktury z innymi służbami porządku publicznego (Policja, Służba Celna). Zgodnie z ww. ˝Koncepcją (...)˝, zniesienie sudeckiego i śląskiego oddziałów Straży Granicznej planowane jest z dniem 31 grudnia 2010 r., a utworzenie w to miejsce Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - z dniem 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do problematyki poruszonej w przedmiotowej interpelacji uprzejmie informuję, iż - w opinii MSWiA - przeprowadzenie planowanych zmian zgodnie z terminami określonymi w ˝Koncepcji (...)˝ - mimo że dla części funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej dotkliwych - jest konieczne. Zarówno obecne zadania, jak i sytuacja finansowa kraju (w tym resortu spraw wewnętrznych i administracji) nie pozwalają na utrzymywanie formacji w strukturach porównywalnych do tych przed wejściem Polski do strefy Schengen. Podkreślić należy, iż w pracach nad ˝Założeniami (...)˝ rozważano różne aspekty reorganizacji, w tym m.in.: propozycje utworzenia, zniesienia, przekształcenia czy przesunięcia oddziałów i placówek Straży Granicznej. Odbywały się konsultacje i spotkania, powołano komisje i zespoły, wszystko w celu znalezienia jak najbardziej optymalnych, wspólnie akceptowanych rozwiązań (przez Komendę Główną Straży Granicznej, oddziały Straży Granicznej, związki zawodowe funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej). Nie sposób jednak było znaleźć idealnego rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony, zakładając, że przeprowadzenie zmian reorganizacyjnych jest konieczne. Pomimo że w ˝Założeniach (...)˝ na siedzibę komendy przyszłego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wskazano Opole lub Racibórz, nie oznaczało to ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Brak środków finansowych na budowę nowego obiektu na potrzeby siedziby komendy przyszłego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Opolu, która to lokalizacja wydawała się najkorzystniejsza (centralne położenie względem rejonu działań i miasto wojewódzkie), ale jednocześnie generująca najbardziej niekorzystne skutki społeczne (utrata miejsc pracy dla porównywalnej grupy osób zarówno w Kłodzku, jak i w Raciborzu lub znaczne oddalenie od miejsca zamieszkania do nowego miejsca pracy/służby), wymusił ponowne rozważenie umiejscowienia siedziby ww. komendy. W związku z powyższym komendant główny Straży Granicznej decyzją nr 13 z dnia 19 stycznia 2009 r. powołał komisję do określenia siedziby oddziału Straży Granicznej na granicy z Republiką Czeską. Członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniach wyjazdowych w Kłodzku i Raciborzu, gdzie spotkali się z kadrą kierowniczą obydwu komend i przedstawicielami związków zawodowych, a także dokonali szczegółowego przeglądu stanu ilościowego oraz technicznego infrastruktury. W przedstawionym sprawozdaniu komisja jednogłośnie zarekomendowała Kłodzko jako siedzibę komendy przyszłego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Przy rozpatrywaniu umiejscowienia siedziby komendy oddziału pod uwagę brano istniejącą infrastrukturę, tak by zapewniała pełną organizację zabezpieczenia logistycznego oddziału i będących w jego strukturze jednostek organizacyjnych (placówek Straży Granicznej). Bez względu na rozpatrywaną lokalizację siedziby komendy przyszłego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęto, iż zarówno w Raciborzu, jak i w Kłodzku zostanie umiejscowiona placówka Straży Granicznej. Planując siedzibę komendy oddziału w Kłodzku, pod uwagę wzięto również możliwość zwiększenia lub rozbudowy planowanych tam struktur organizacyjnych Straży Granicznej (np. zorganizowanie w przyszłości na bazie komendy oddziału Straży Granicznej strzeżonego ośrodka dla uchodźców - o ile będzie taka potrzeba, co organizacyjnie i ekonomicznie wydaje się uzasadnione). Na terenie kompleksu w Kłodzku, poza szeregiem obiektów administracyjno-biurowych i logistycznych, znajdują się m.in. areszt, przyzakładowa przychodnia lekarska oraz internat, z którego będą mogli korzystać funkcjonariusze przeniesieni z Raciborza. Wzięto także pod uwagę fakt, że przy umiejscowieniu w Kłodzku wyłącznie placówki Straży Granicznej wystąpią bardzo duże nadwyżki niezagospodarowanych powierzchni infrastruktury, z której (ze względu na sposób rozmieszczenia obiektów) trudno będzie wydzielić część zbędną z punktu widzenia potrzeb służbowych Straży Granicznej i przekazać właściwej administracji terenowej. W tej sytuacji bardzo dobrze utrzymane i przygotowane obiekty byłyby niezagospodarowane, pomimo i tak ponoszonych kosztów ich utrzymania. W opinii komisji stan techniczny obiektów w Raciborzu nie budził zastrzeżeń, ale ich liczba i powierzchnia użytkowa budziły wątpliwość co do zapewnienia właściwych warunków służby/pracy dla funkcjonariuszy/pracowników obydwu rozpatrywanych struktur (komenda oddziału Straży Granicznej i placówka Straży Granicznej). Obiekty w Raciborzu mogą w całości zostać zagospodarowane na potrzeby placówki Straży Granicznej. Przy planowaniu rozmieszczenia placówki Straży Granicznej możliwe będzie także wydzielenie pojedynczych pomieszczeń i odstąpienie ich, zgodnie z ˝Założeniami (...)˝, współdziałającym służbom (np. ABW, Policji). Przedstawiając powyższe, pragnę wyraźnie podkreślić, iż zmiany przeprowadzane w Straży Granicznej oraz działania podejmowane przez komendanta głównego Straży Granicznej rzeczywiście są nadzorowane przez MSWiA, jednakże to Straż Graniczna, jako formacja bezpośrednio odpowiedzialna za realizację swych ustawowych zadań, wypracowała i dokonała stosownych uzgodnień związanych z jej reorganizacją. Przedstawienie do akceptacji ministrowi spraw wewnętrznych i administracji propozycji zmian systemowych wraz z rekomendacją nie budzi zastrzeżeń co do zasadności podjętych rozwiązań. Niemniej jednak decyzja o umiejscowieniu siedziby przyszłego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej może - dla porównywalnej grupy pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej z Kłodzka lub Raciborza - skutkować utratą miejsca pracy/służby lub też znacznym oddaleniem miejsca pracy/służby od dotychczasowego. W wyniku prowadzonych zmian funkcjonariusze będą mieć możliwość podjęcia dalszej służby w nowo tworzonych placówkach Straży Granicznej lub przenieść się do oddziału Straży Granicznej na zewnętrznej granicy UE/Schengen. W odniesieniu natomiast do pracowników cywilnych Straż Graniczna (minimalizując negatywne skutki społeczne wynikające z następstw reorganizacji) wykorzysta doświadczenia z reorganizacji na granicy polsko-niemieckiej i podejmie starania w celu zawarcia porozumień m.in. z Policją i Państwową Strażą Pożarną o przechodzeniu pracowników znoszonych oddziałów Straży Granicznej do tych służb. Na zakończenie pragnę dodać, iż obecnie podobne do opisanych powyżej zmiany mają miejsce na granicy polsko-niemieckiej, gdzie z dniem 31 grudnia 2009 r. zostają zniesione 2 oddziały Straży Granicznej (pomorski i łużycki), a cały odcinek granicy zachodniej i część południowej (z Republiką Czeską) przejmie Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Z poważaniem Podsekretarz stanu Adam Rapacki