2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie podziału środków z funduszy strukturalnych, zaprezentowanego we Wstępnym Projekcie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

ZAPYTANIE NR 1413
Wpłyneło dnia: 24-02-2006, Ogłoszone dnia: 09-03-2006 - posiedzenie nr 12
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Rozwoju Regionalnego
Z rosnącym niepokojem przyglądamy się kierunkowi zmian zachodzących na arenie polityki regionalnej. Z jednej strony słyszymy niegasnące zapewnienia, że jednym z priorytetów zachodzących zmian jest wzmacnianie roli samorządów w kreowaniu rozwoju regionalnego jako bardziej efektywnego, z drugiej strony te zapewnienia nie przekładają się na rzeczywiste działania rządu. Szczególnie zjawisko to dotyczy podziału środków pochodzących z funduszy strukturalnych. We Wstępnym Projekcie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2006 r., znacznie obniżono kwoty przypadające na regionalne programy operacyjne w porównaniu z wersją tego dokumentu z dnia 5 września 2005 r. Nakłady Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na programy regionalne obniżono z poziomu 18,122 mld euro do 15,918 mld euro (tj. o 2,204 mld euro). Różnica ta ma stanowić wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Województw Polski Wschodniej. Spadek ten, wynoszący aż 12%, w obliczu wynegocjowanego budżetu UE, gdzie spadek alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Polskę wyniósł 260 mln euro (tj. 1,15%), pozwala twierdzić, że ministerstwo działa wbrew swojej deklaracji przedstawionej w wizji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, tj. konieczności decentralizacji władzy i odpowiedzialności. Czy ograniczenie roli politycznej zarządów województw można uznać zatem za fundament polityki regionalnej obecnego rządu, który ewidentnie stara się skupić całą władzę w swoich rękach? Czy możliwa jest weryfikacja tej zaproponowanej alokacji? W związku z powyższymi zmianami województwo śląskie straci aż 220 mln euro. Straci również 10 innych województw. Czy ministerstwo jest przekonane, że regiony ściany wschodniej będą w stanie efektywnie wykorzystać tak potężne środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Województw Polski Wschodniej? W jaki sposób zabezpieczą wymagany wkład własny? Poseł Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Grażyna Gęsicka - minister rozwoju regionalnego
Wpłyneła dnia: 29-03-2006, Ogłoszona dnia: 27-04-2006 - posiedzenie nr 16
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej oraz grupy posłów z dnia 28 lutego br., znak: SPS-023-1413/06, w sprawie podziału środków z funduszy strukturalnych, zaprezentowanych we Wstępnym Projekcie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Odnośnie zastrzeżeń co do kwoty przeznaczonej na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przewidzianej w nowym projekcie NSRO 2007-2013 informuję, że Program Rozwoju Polski Wschodniej nie wpłynął na zmniejszenie kwot przypadających na RPO. W Narodowym Planie Rozwoju planowano przeznaczyć na realizację 16 RPO 18,1219 mld euro, co stanowiło 28,78% kwoty funduszy strukturalnych (62,967 mld euro). W nowym projekcie NSRO na realizację regionalnych programów operacyjnych przewiduje się kwotę 15,9855 mld euro, co stanowi 28,88% całości środków do podziału na programy operacyjne - 55,3458 mld euro. Nastąpiło bowiem zmniejszenie ogólnej kwoty funduszy strukturalnych, co wpłynęło na zmniejszenie kwot przeznaczonych na RPO. Dodatkowo z całej przyznanej Polsce kwoty 59,5 mld euro wydzielono rezerwy w wysokości 4,1872 mld euro. Rezerwy te będą służyć do pokrywania wydatków w różnych programach, a także w RPO. Szczególnie dotyczy to 5-procentowej rezerwy krajowej w kwocie 2001 mln euro. Intencją rządu jest, aby regiony jak najefektywniej wykorzystały środki unijne będące w ich dyspozycji, dlatego stworzone zostaną specjalne instrumenty finansowe umożliwiające im zapewnienie wymaganego wkładu własnego. Z poważaniem Minister Grażyna Gęsicka