2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie podatku VAT od inwestycji objętych programem "Moje boisko - Orlik 2012"

ZAPYTANIE NR 14284
Wpłyneło dnia: 08-02-2010, Ogłoszone dnia: 18-02-2010 - posiedzenie nr 61
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Finansów
Zgodnie z założeniami programu ˝Moje boisko - Orlik 2012˝ podział kosztów budowy każdego boiska miał być równy i po jednej trzeciej obciążać rząd, samorząd województwa oraz samorząd gminy. Co więcej, według kalkulacji rządu inwestycja w wielofunkcyjne boisko powinna wynosić milion złotych, w związku z czym do każdej inwestycji rząd dokłada 333 tys. zł. Drugie tyle pokrywa dotacja marszałkowska. Reszta pochodzi ze środków gminy. Niestety, wskutek złego skalkulowania kosztów przez rząd, główny ciężar inwestycji spoczywa na gminie. W kosztach kwalifikowanych projektu nie ujęto m.in. przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych czy elektrycznych. Budowa takiego zaplecza jest wymogiem przy inwestycjach tego typu. Z tego właśnie powodu gmina, na terenie której powstaje ˝Orlik˝, dopłaca znacznie więcej, niż wynikałoby z kalkulacji rządowych. Nigdzie nie udało się wybudować ˝Orlika˝ za milion złotych, jak założył rząd. Przykładowo ˝Orlik˝ przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie kosztował około 1,3 mln zł, a Orlik przy Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie kosztował około 1,5 mln zł, podobnie jak ˝Orlik˝ w Tychach. W gminach górniczych koszty budowy tego typu boisk wzrastają ze względu na konieczność uzbrojenia terenów objętych z reguły szkodami górniczymi. We wszystkich przypadkach dotacja ze strony rządu wyniosła 333 tys. zł i tyleż samo wyniosła dotacja marszałkowska. Z prostego wyliczenia widać, że gmina zapłaciła dużo więcej, niż zakładana jedna trzecia inwestycji. Głównym problemem jest jednak podatek VAT w wysokości 22% od całej inwestycji, a on rozliczany jest przez inwestora, czyli gminę. Podatek ten nie wraca do samorządu, lecz trafia do budżetu państwa. W przenośni można powiedzieć, że rząd jedną ręką daje środki pieniężne na inwestycje, a drugą je odbiera. Oczywiście podatek rośnie wraz ze wzrostem kwoty, jaką pochłania inwestycja w jednego ˝Orlika˝. Jeżeli tak na to spojrzeć, to właśnie samorządy ponoszą koszty finansowania programu rządowego. Dla wspomnianego wyżej ˝Orlika˝ w Tychach dotacja rządu wyniosła 333 tys. zł, po czym przy zakończeniu inwestycji większość z tej dotacji została odprowadzona w formie podatku VAT. Wychodzi więc na to, że znaczna część dofinansowania rządowego dotyczy pokrycia kosztów VAT-u. Wszędzie tam, gdzie zostały wybudowane ˝Orliki˝, rodziły się postulaty, aby zwolnić inwestycję programu rządowego z VAT-u, jeśli nie w całości, to przynajmniej od części dotowanej. Szanowny Panie Ministrze, czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku inwestycji, która jest objęta programem narodowym, bądź też zwolnienia z VAT-u części dotowanej przez rząd? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Wpłyneła dnia: 23-02-2010, Ogłoszona dnia: 04-03-2010 - posiedzenie nr 62
Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 10 lutego 2010 r., znak: SPS-023-14284/10, interpelacji pani Danuty Pietraszewskiej, posła na Sejm RP, w sprawie podatku VAT od inwestycji objętych programem,,Moje Boisko - Orlik 2012˝, uprzejmie wyjaśniam. Konstrukcja całego systemu podatku od wartości dodanej w krajach członkowskich Unii Europejskiej podlega ścisłej harmonizacji. Oznacza to, iż wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego. Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 1.12.2006, str. 1, ze zm.). Powyższa dyrektywa uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku. W katalogu zwolnień określonych w tytule IX:,,Zwolnienia˝ dyrektywy 2006/112/WE nie przewidziano zwolnień od podatku od wartości dodanej dla wykonawców robót budowlanych (w tym dotyczących budowy obiektów sportowych). W związku z powyższym polskie regulacje w tym zakresie są zgodne z przepisami unijnymi. Ewentualne wprowadzenie zwolnienia od podatku dla robót budowlanych, jak wyżej wskazano, byłoby niezgodne z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), jak i dyrektywą 2006/112/WE. Jednocześnie należy zauważyć, że uregulowania wynikające z powołanej dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. nie przewidują dla jednostek samorządowych żadnych preferencji przy zakupach związanych z realizacją inwestycji o charakterze publicznym. Obowiązują je zatem ogólne reguły opodatkowania. Na takich samych zasadach dokonują zakupów podmioty finansowane z budżetu państwa oraz wszystkie inne podmioty gospodarcze działające na terenie kraju. W związku z powyższym nie jest możliwe uwzględnienie zawartego w interpelacji postulatu dotyczącego wprowadzenia zwolnienia od podatku od towarów i usług dla budowy obiektów sportowych w ramach programu,,Moje Boisko - Orlik 2012˝. Z poważaniem Podsekretarz stanu Maciej Grabowski