2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie nieprzestrzegania ustaw i rozporządzeń resortowych w zakresie zapewnienia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodów podziemnych sieci uzbrojenia terenu i związanych z nimi urządzeń

ZAPYTANIE NR 16495
Wpłyneło dnia: 21-03-2013, Ogłoszone dnia: 18-04-2013 - posiedzenie nr 38
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szanowny Panie Ministrze! W związku z interwencją w moim biurze poselskim przedstawicieli Geodezyjnej Izby Gospodarczej i przedstawionymi przez nich problemami składam do Pana Ministra interpelację w ww. sprawie. W praktyce mamy do czynienia z różnymi rodzajami sieci podziemnego uzbrojenia terenu w postaci urządzeń i przewodów, m.in. sieć wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, kable elektroenergetyczne, telefoniczne, telewizyjne itp. Każdy z rodzajów sieci podziemnego uzbrojenia posiada swojego właściciela w postaci instytucji branżowej i to w ściśle określonym rejonie administracyjnym - np. w zakresie terytorialnym gminy lub powiatu. Ta cecha powoduje, że każda z instytucji branżowych dla danego terenu jest monopolistą. Należy dodać, że każda instytucja branżowa, przejmując od inwestora na własność dany odcinek sieci podziemnego uzbrojenia terenu (SUT), dokonuje tzw. odbioru, w trakcie którego powinna bezwzględnie wymagać od inwestora kopii mapy zasadniczej zaopatrzonej pieczątką właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK) z naniesionym odcinkiem przewodu podziemnego należącego do przedmiotu odbioru. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich instytucji dokonujących odbioru wykonanych inwestycji. Geodeta, któremu zlecono wykonanie mapy do celów projektowych na bazie mapy zasadniczej prowadzonej przez ODGiK, zmuszony jest wykonywać tzw. wywiady we wszystkich instytucjach branżowych władających SUT w zakresie zleconego obszaru. W zależności od stopnia zainwestowania danego terenu tych instytucji branżowych jest od kilku do kilkudziesięciu. Każdej z tych instytucji geodeta wysyła 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej, na których dana instytucja wkreśla swoje, istniejące w terenie przewody podziemne. Praktycznie na każdym opracowywanym przez geodetę obiekcie jedna lub kilka instytucji branżowych wykazuje orientacyjne położenie odcinków przewodów podziemnych, które wskutek złamania obowiązujących przepisów niewykazane są na mapie zasadniczej. W przypadku takich wskazówek geodeta przymuszony jest do zlokalizowania w terenie trasy takiego przewodu i dokonania pomiarów w dowiązaniu do osnowy geodezyjnej. Koszty takiego pomiaru ponosi wówczas całkiem przypadkowy zleceniodawca mapy lub najczęściej sam geodeta wykonujący to zlecenie. Instytucja branżowa natomiast za każdy tzw. wywiad branżowy nalicza geodecie spore kwoty, nie ponosząc żadnych kosztów aktualizacji map wzbogaconych przebiegiem swoich własnych przewodów podziemnych. Od czterdziestu bez mała lat wszyscy inwestorzy nowo budowanych sieci uzbrojenia terenu są ustawowo zobowiązani do zlecania geodetom i finansowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej każdego (bez wyjątku) odcinka SUT tak, aby geodeta mógł pomierzyć wybudowany odcinek sieci przed jej zasypaniem. Tymi aktami prawnymi są: - rozporządzenie ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia 20 lutego 1975 r., - ustawa Prawo geodezyjne z 17 maja 1989 r. wraz z późn. zm., - ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. wraz z późn. zm., - rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., - rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem MRRiB § 23 od stycznia 2008 r. w każdym ODGiK powinien działać zbiór o nazwie GESUT, tj. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, która powinna stanowić dla geodety - wykonawcy jedyne źródło informacji o lokalizacji niewidocznych w terenie przewodów podziemnych. Rozporządzenie MRRiB z 2001 r. w § 17 pkt 1 zobowiązuje wszystkie instytucje branżowe do przekazywania i udostępniania geodetom informacji dotyczących lokalizacji i niektórych parametrów SUT, natomiast § 19 tego rozporządzenia mówi, że przekazywanie tych informacji ma odbywać się nieodpłatnie. Na dzień dzisiejszy instytucje branżowe w zakresie posiadanych rodzajów SUT odpowiedzialne są za zaniedbania minionego okresu i nieprzestrzegania obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa (mają w tym swój udział), posiadają wiedzę o przybliżonym położeniu niezinwentaryzowanych odcinków SUT, pobierają od geodetów opłaty za ujawnienie przedmiotu złamania prawa, a po uzupełnieniu przez geodetów mapy zasadniczej pomierzonymi odcinkami SUT instytucje te korzystają z tych map nieodpłatnie, naliczając wcześniej geodecie wspomnianą wyżej opłatę za informacje o własnym zaniedbaniu. Opłaty te przekraczają czasami kwotę wartości całej roboty geodezyjnej na danym obiekcie. Ta właśnie sytuacja, spowodowana nieprzestrzeganiem przepisów prawa, budzi od lat protest całego środowiska wykonawców prac geodezyjnych oraz projektantów. Zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Dlaczego powiatowi inspektorzy budowlani nie reagują na sytuacje, gdy instytucje branżowe i zarządcy terenów zamkniętych oraz służby nadzoru budowlanego łamią obowiązujące przepisy, nie egzekwując przy odbiorze inwestycji, zaklauzulowanej przez właściwy terenowo ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, mapy potwierdzającej spełnienie przedmiotowych wymogów prawnych? 2. Kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu zmienienia tego, że instytucje branżowe i zarządcy terenów zamkniętych wystawiają geodetom i projektantom faktury za udzielanie informacji wskazujących przewody podziemne niezinwentaryzowane dotychczas powykonawczo, będąc równocześnie winnymi tej patologii? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Janusz Żbik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wpłyneła dnia: 23-05-2013, Ogłoszona dnia: 13-06-2013 - posiedzenie nr 43

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację poseł na Sejm RP pani Danuty Pietraszewskiej w sprawie nieprzestrzegania ustaw i rozporządzeń resortowych w zakresie zapewnienia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodów podziemnych sieci uzbrojenia terenu i związanych z nimi urządzeń, skierowaną pismem z dnia 11 kwietnia 2013 r. (znak: SPS-023-16495/13), a następnie przekazaną przez ministra administracji i cyfryzacji pismem z dnia 26 kwietnia 2013 r., uprzejmie informuję, co następuje. Na wstępie należy wyjaśnić, że kwestie przejmowania od inwestorów na własność sieci uzbrojenia terenu przez gestorów sieci nie są zagadnieniami uregulowanymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz nie podlegają nadzorowi powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Odnosząc się natomiast do obowiązków powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w procesie zakończenia budowy, należy wyjaśnić, że w przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego procedurze przyjmowania zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie na inwestorze ciąży obowiązek dołączenia do składanej dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (art. 3 pkt 14 w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane). We wskazanych postępowaniach jednakże organ nadzoru budowlanego nie posiada kompetencji do weryfikacji składanej dokumentacji inwentaryzacyjnej. Dokumentację taką sporządza bowiem uprawniony geodeta na podstawie przepisów geodezyjnych. Organ nadzoru budowlanego nie sprawuje nadzoru nad czynnościami geodetów. W rezultacie organ nadzoru budowlanego sprawdza jedynie wykonanie przez inwestora obowiązku dołączenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. 2Jednocześnie uprzejmie informuję, że sprawy z zakresu geodezji i kartografii stanowią część działu administracji rządowej: administracja publiczna (art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), dla którego organem właściwym jest minister administracji i cyfryzacji.