2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie prolongaty działania art. 30 ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

ZAPYTANIE NR 1661
Wpłyneło dnia: 10-03-2006, Ogłoszone dnia: 23-03-2006 - posiedzenie nr 14
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Gospodarki
Jako posłanka regionu śląskiego pragnę zwrócić uwagę na konieczność przedłużenia działania art. 30 ww. ustawy, gdyż zaniedbanie tej kwestii może kosztować gminy górnicze znaczne uszczuplenie dochodów budżetowych. Chodzi o zapis zwalniający te gminy w latach 2003-2006 z ˝wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na zwiększenie subwencji ogólnej od przypadającej jej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego˝. Zapis ten wynika z ekologicznego charakteru tej opłaty oraz z faktu, iż uzyskiwane z opłaty dochody jedynie w niewielkim stopniu kompensują koszty, jakie ponoszą społeczności lokalne z tytułu działalności górniczej. W chwili określania okresu obowiązywania tego uregulowania prawnego (czyli lata 2003-2006) ustawodawca nie mógł mieć świadomości, że większość zaległych zobowiązań regulowanych będzie przez Kompanię Węglową do 2009 r. Samorządy gmin Górnego Śląska w geście dobrej woli zgodziły się na tak długie rozłożenie spłaty swoich należności, mając na uwadze ówczesną słabą kondycję finansową Kompanii, spokój społeczny oraz przychylność opisywanego rozwiązania. Istnieje niebezpieczeństwo masowego odstąpienia samorządów od ustaleń wcześniejszych umów i postawienie wszelkich należności od Kompanii Węglowej w stan natychmiastowej wymagalności. Taka sytuacja zniweczyłaby wieloletnie wysiłki państwa oraz ogromne środki, które w ostatnim piętnastoleciu zostały poczynione w celu restrukturyzacji tego strategicznego sektora. Czy Pan Minister podejmie inicjatywę legislacyjną w tym zakresie? Z poważaniem Poseł Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Paweł Poncyljusz - sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Wpłyneła dnia: 29-03-2006, Ogłoszona dnia: 27-04-2006 - posiedzenie nr 16
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację poselską Pani Danuty Pietraszewskiej, skierowaną do Ministra Gospodarki, w sprawie prolongaty działania art. 30 ustawy z dnia 28.11.2003 roku o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.) określono preferencje dla gmin górniczych w postaci zwolnienia ich w latach 2004-2006 z wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na zwiększenie subwencji ogólnej przypadającej jej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego. Ponadto gmina górnicza na podstawie przepisu zawartego w art. 31 ww. ustawy ma prawo do otrzymania kredytu na warunkach preferencyjnych, przeznaczonego na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Przepisy tej ustawy umożliwiają również zrzeczenie się przez przedsiębiorstwo górnicze na rzecz gminy górniczej nieruchomości nieprodukcyjnych lub wyłączonych z eksploatacji. Na tej podstawie w 2005 roku Kompania Węglowa SA przekazała na rzecz gmin górniczych majątek o wartości 593 tys. zł, Katowicki Holding Węglowy SA - o wartości 226 tys. zł, Jastrzębska Spółka Węglowa SA - o wartości 939,7 tys. zł. Ponadto w 2005 roku udzielono gminom górniczych kredytów na inwestycje związane z tworzeniem miejsc pracy w wysokości 14 000 593,00 zł, na które budżet państwa dopłacił 800 459,98 zł. W tym miejscu chciałbym podkreślić, iż rząd cały czas prowadzi działania zmierzające do ochrony interesu gmin górniczych i przedsiębiorstw górniczych. Jak wiadomo Rada Ministrów w dniu 9 listopada 2005 r. przyjęła dokument ˝Solidarne Państwo˝, program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza. W programie tym przyjęto, że w zakresie polityki sektorowej dokonany zostanie przegląd istniejących programów i strategii przemysłowych (m.in. dotyczących górnictwa, hutnictwa, przemysłu stoczniowego), wraz ze sformułowaniem rekomendacji zmian i korekt. W Harmonogramie 100 dni realizacji celów zapisanych w programie rządu premiera Marcinkiewicza ˝Solidarne Państwo˝, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r., założono, że rząd rozpatrzy wnioski wypływające z powyższego przeglądu w I kwartale 2006 r. Wypełniając powyższe zadania, Minister Gospodarki opracował stosowne dokumenty i przedłożył je Komitetowi Rady Ministrów. W dokumentach tych między innymi przedstawiono propozycję dotyczącą preferencji dla gmin górniczych polegających na utrzymaniu niektórych uprawnień gmin górniczych zawartych w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006 oraz po 2006 roku. W najbliższym czasie Rada Ministrów rozpatrzy te propozycje i po ich ewentualnej akceptacji Minister Gospodarki rozpocznie prace programowe oraz stosowną procedurę legislacyjną. Pragnę jednak zauważyć, że utrzymanie niektórych preferencji dla gmin górniczych jest uzależnione również od sytuacji finansów publicznych. Z poważaniem Sekretarz stanu Paweł Poncyljusz