2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi

ZAPYTANIE NR 17063
Wpłyneło dnia: 21-07-2010, Ogłoszone dnia: 05-08-2010 - posiedzenie nr 72
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Środowiska
Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regulaminu Sejmu, składamy interpelację poselską do ministra środowiska w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi. Stan faktyczny: Na początku 2009 r. założenia do ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi zostały poddane konsultacjom społecznym, po czym zostały wniesione do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uzyskały one pozytywną opinię komisji wspólnej rządu i samorządu. Ponieważ między trzema ministerstwami pojawił się spór kompetencyjny, w dniu 15 lipca 2009 r. prezes Rady Ministrów rozstrzygnął ten spór, wskazując, że założenia ma przygotować minister środowiska. Wiemy, że częstokroć w wypowiedziach Pana Ministra pojawiała się aprobata dla zmiany systemowej w gospodarce odpadami, polegającej na przekazaniu odpowiedzialności, swoistego władztwa, w tej dziedzinie samorządom lokalnym. Dzięki wypracowanym w założeniach mechanizmom możemy nareszcie wprowadzić rozsądne rozwiązania pozwalające w dużej mierze na likwidację dzikich wysypisk, zaśmieconych terenów zielonych, na skuteczną motywację obywateli do pozytywnych zachowań w tym zakresie, na pozyskanie środków unijnych na realizację nowoczesnych instalacji do gospodarki odpadami komunalnymi. Pragniemy przypomnieć, że tylko w Polsce i na Węgrzech, spośród wszystkich krajów członkowskich UE, brakuje takiego rozwiązania w gospodarce odpadami. W związku z tym, że prace legislacyjne nad proponowanymi rozwiązaniami bardzo się przeciągają, podkreślamy, że stanowczo popieramy mechanizm przeniesienia własności odpadów na rzecz gmin (poprzez wprowadzenie stałej opłaty od każdego mieszkańca uchwałą rady gminy). Jednocześnie podnosimy konieczność przestrzegania zasad uczciwej konkurencji przy wyłanianiu wykonawców przez gminy, realizujących wywóz i utylizację odpadów komunalnych. Uważamy, że zadania te powinny być zlecane w drodze przetargu bez możliwości preferowania firm komunalnych. Pytania: 1. Czy planowane zmiany prawne w dalszym ciągu przewidują przeniesienie własności odpadów na rzecz gmin, przy jednoczesnym wprowadzeniu stałej opłaty od mieszkańca? 2. Na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne oraz kiedy projekt zostanie przekazany do Sejmu pod obrady? Z wyrazami szacunku Poseł Tadeusz Arkit oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 26-08-2010, Ogłoszona dnia: 23-09-2010 - posiedzenie nr 74
Odpowiadając na pismo z dnia 3 lipca 2010 r., znak: SPS-023-17063/10, w sprawie interpelacji pana posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów dotyczącej projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia. W projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw zakłada się wprowadzenie rozwiązań systemowych dających gminom możliwość przejęcia w drodze uchwały obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Jednocześnie w gminach, które nie są przygotowane do przejęcia obowiązków właścicieli nieruchomości, będzie funkcjonował system opierający się na umowach na odbieranie odpadów zawieranych pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że również na gminy i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne prowadzących działalność na terenie gmin, które nie przejęły obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zostanie nałożony obowiązek osiągania, określonych w drodze rozporządzenia, poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji. Zgodnie z proponowanymi w przedmiotowym projekcie założeń rozwiązaniami gmina będzie określała wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z zachowaniem zasad odpowiedniej hierarchii postępowania z odpadami. Jednocześnie w celu uszczelnienia systemu proponuje się wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin zarówno wobec właścicieli nieruchomości, jak i podmiotów odbierających odpady komunalne. Tak przyjęte rozwiązania pozwolą wskazać gminę jako podmiot, który będzie ponosił pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi na swoim terenie, a także za osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach odpadów. W chwili obecnej ww. projekt założeń został przekazany pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów i w dalszej kolejności zostanie przedłożony Radzie Ministrów. Po zakończeniu procedury legislacyjnej na etapie resortu projekt założeń zostanie przekazany do Rządowego Centrum Legislacji celem opracowania na jego podstawie projektu ustawy. Przygotowany przez RCL projekt ustawy trafi pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów i po zaakceptowaniu przez nią zostanie przekazany do parlamentu RP. Podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk