2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie finansowania przez NFZ hospicjów dziecięcych

ZAPYTANIE NR 17353
Wpłyneło dnia: 30-07-2010, Ogłoszone dnia: 05-08-2010 - posiedzenie nr 72
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowna Pani Minister! Słowo hospicjum każdy kojarzy z chorymi na raka, którzy trafiają pod opiekę w ostatniej fazie choroby, kiedy nie ma już szans na leczenie i najważniejszym zadaniem jest uśmierzenie bólu, nie tylko fizycznego, ale także psychicznego - strachu przed śmiercią. Wyobrażenie to jest prawdziwe, jednak tylko w odniesieniu do dorosłych. Dzieci, które trafiają pod opiekę hospicjów, przebywają tam średnio 2 miesiące. Potem odchodzą... Wszyscy pacjenci hospicjów są nieuleczalnie chorzy. Niekoniecznie muszą być w szpitalu, bo trud opieki nad nimi może przejąć bliska rodzina. Nawet śmiertelnie chore dziecko w domu żyje dłużej niż w szpitalu. Ale, by było to możliwe, trzeba pomóc jego rodzicom, począwszy od zaopatrzenia w leki, sprzęt medyczny czy środki higieniczne, a skończywszy na pomocy w załatwianiu formalności w urzędach. W Polsce średnio na milion mieszkańców przypada 22,2 pacjentów pod opieką hospicjów pediatrycznych. Niestety nie stanowią oni wpływowego lobby i nie są w stanie wyegzekwować na NFZ lepszego finansowania. A tego właśnie im potrzeba, aby ich życie uczynić łatwiejszym i wolnym od bólu. Obecnie maksymalna stawka, jaką płaci NFZ za opiekę nad dziećmi znajdującymi się pod opieką hospicjów to średnio ok. 75 zł. Jest to kwota stanowczo za mała. Przedstawiciele hospicjów uważają, że przy obecnych wymaganiach ze strony NFZ powinna wynosić ona ok. 140-150 zł dziennie. Koszty leków, sprzętu ułatwiającego życie czy też środków higieny nie są małe. Szczególnie w dobie kryzysu światowego. Dlatego też to średnie 75 zł nie jest kwotą, za jaką pacjent pod opieką hospicjum może uzyskać wystarczającą pomoc. A to właśnie dzięki tej pomocy pacjenci mogą godnie i spokojnie spędzić pozostały im czas wśród bliskich. Ratunkiem dla hospicjów są pieniądze od darczyńców. W wielu placówkach jest to najważniejsze źródło finansowania. Wciąż jednak niewystarczające. W pierwszej kolejności to państwo, a nie darczyńcy, powinno zapewniać swoim obywatelom warunki do godnej egzystencji. Dlatego też pytam Szanowną Panią Minister: Czy istnieje możliwość zwiększenia dopłat dla osób znajdujących się pod opieką hospicjów? Kiedy takie zwiększenie mogłoby nastąpić? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Cezary Rzemek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 30-08-2010, Ogłoszona dnia: 23-09-2010 - posiedzenie nr 74
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani Danuty Pietraszewskiej, posła na Sejm RP, z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie finansowania przez NFZ hospicjów dziecięcych, przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 4 sierpnia 2010 r., znak: SPS-023-17353/10, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. Odnosząc się do przedmiotowej sprawy, uprzejmie informuję, iż zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z powyższym, w ramach nadzoru sprawowanego nad Narodowym Funduszem Zdrowia, minister zdrowia wystąpił do prezesa funduszu z prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Na podstawie informacji przekazanej przez prezesa NFZ informuję, co następuje. Wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej o profilu onkologicznym w ostatnich dwóch latach stale wzrasta. Z danych uzyskanych z systemu informatycznego NFZ wynika, iż na przestrzeni lat obserwuje się wzrost finansowania w zakresie świadczeń realizowanych w hospicjach domowych dla dzieci. Między rokiem 2007 a 2008 nastąpił wzrost finansowania o ok. 32%, natomiast między rokiem 2008 a 2009 o ok. 49,8%.
rok świadczenia w hospicjum domowym dla dorosłych świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci razem % wzrostu w stosunku do lat ubiegłych
2007 (wykonanie) wartość jednostek rozliczeniowych 71 070 777 zł 7 271 294 zł 78 342 071 zł
2008 (wykonanie) wartość jednostek rozliczeniowych 88 225 221 zł 9 600 696 zł 97 825 917 zł 32%
2009 (wykonanie) wartość jednostek rozliczeniowych 116 331 146 zł 14 384 380 zł 130 715 526 zł 49,8%
2010 (wykonanie za miesiące styczeń-czerwiec) wartość jednostek rozliczeniowych 46 250 563 zł 6 013 193 zł 52 263 756 zł
Zgodnie z zarządzeniem nr 63/2009/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna świadczenia kontraktowane są w 4 zakresach: - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnych, - świadczenia w hospicjum domowym, - świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci, - porada w poradni medycyny paliatywnej. Należy podkreślić, iż opieka stacjonarna jest znaczenie kosztowniejsza od opieki domowej. Średnia cena osobodnia w 2010 r. w hospicjum domowym dla dorosłych wynosi 41,92 zł, natomiast dla dzieci wynosi 73,44 zł. W przypadku oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego średnia cena osobodnia wynosi 211,68 zł. Zaproponowana cena w hospicjum domowym dla dzieci w kwocie ok. 140-150 zł dziennie jest, według prezesa funduszu, nieracjonalna. Cena w zakładzie opiekuńczym stacjonarnym, który zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską oraz świadczenia wykonywane przez lekarzy, rehabilitantów, psychologów, logopedów wynosi średnio 71 zł za osobodzień. Biorąc pod uwagę ceny za świadczenia realizowane w różnych zakresach świadczeń oraz możliwości finansowe funduszu, finansowanie świadczeń w hospicjum domowym dla dzieci nie jest zaniżone. Zgodnie z art. 142 ust. 6 pkt 2 lub art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, cena za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej jest ustalana w czasie negocjacji lub rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które odbywają się w oddziale wojewódzkim funduszu. Jednak trzeba zaznaczyć, że przy rozpatrywaniu wysokości ceny jednostki rozliczeniowej istotne są również możliwości finansowe funduszu, a efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziałów wojewódzkich funduszu, w świetle przepisu art. 107 ust. 5 pkt 1 przywołanej ustawy o świadczeniach, należy do zadań ich dyrektorów. Należy również zaznaczyć, że o podziale środków finansowych na poszczególne zakresy świadczeń decyduje dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu, uwzględniając przy tym potrzeby oraz możliwości realizacji świadczeń w poszczególnych zakresach. Oddziały wojewódzkie funduszu mogą uwzględniać przedstawioną kalkulację kosztów świadczeniodawców zależną od standardów wyposażenia i kwalifikacji personelu. Pragnę jednak nadmienić, że zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o świadczeniach wysokość łącznych zobowiązań funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym funduszu. Z poważaniem Podsekretarz stanu Cezary Rzemek