2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie dofinansowania drugiego etapu projektu pn. Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu oraz włączenia projektu na listę inwestycji kluczowych związanych z Euro 2012

ZAPYTANIE NR 1854
Wpłyneło dnia: 10-03-2008, Ogłoszone dnia: 27-03-2008 - posiedzenie nr 11
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie w rezerwie celowej budżetu państwa 5 mln zł na drugi etap prac projektowych dotyczących zmiany przebiegu DK 79. Kwota ta była przedmiotem poprawki budżetowej na rok 2008. Klub PO głosował przeciw poprawce, ponieważ wcześniej uzyskałam od pana ministra i generalnego dyrektora dróg i autostrad zapewnienie, iż w rezerwie celowej budżetu są pieniądze na projekty dróg krajowych i autostrad. Budowa nowego odcinka drogi krajowej DK 79 stanowi rozwój i modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i krajowym oraz poprawę dostępności komunikacyjnej Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sytuacji, w której Chorzów pretenduje ustawowo do rangi miast organizatorów mistrzostw Euro 2012, ww. projekt ma znaczenie kluczowe. Przyznanie Polsce i Ukrainie prawa organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. jest wydarzeniem bez precedensu. Decyzja UEFA stanowi wyróżnienie, ale także zobowiązanie do przygotowania i realizacji wielu inwestycji, które mają znaczenie dla sprawnej organizacji imprezy. Wśród kluczowych inwestycji województwa śląskiego związanych bezpośrednio z Euro 2012 znajduje się projekt pn. ˝Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu˝. Projekt jest realizowany przez miasto Chorzów na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego przez gminy Katowice, Bytom i Chorzów. Projekt jest ważny dla kraju i regionu, został także uznany przez Zarząd Województwa Śląskiego za projekt o kluczowym znaczeniu dla sprawnej organizacji Euro 2012 na Stadionie Śląskim. Ocenę tę potwierdził zespół do spraw infrastruktury drogowej, powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Projekt został włączony do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego 5 października 2007 r. i uzyskał dotację z budżetu państwa na rok 2007 w wysokości 4 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac projektowych I etapu. Aktualnie wykonane są: koncepcja budowy drogi, uwarunkowania środowiskowe, wyłoniony został także wykonawca projektu budowlano-wykonawczego. Z wojewodą śląskim zawarto umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa prac projektowych, które zostaną wykonane do końca 2008 r., zaś roboty budowlane planowane są na lata 2009-2011. Szacunkowy koszt inwestycji - ok. 340 mln zł - określono na podstawie projektu koncepcyjnego, jednak warunkiem jego realizacji jest uzyskanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝. Niepokoi mnie również fakt, że na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ prezentowanej na ostatnim posiedzeniu połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sportu i komisji samorządu i rozwoju regionalnego nie ma drogi krajowej DK 79. W związku z ww. faktami zwracam się do Pana Ministra z pytaniami: Czy i kiedy miasto Chorzów otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na drugi etap prac projektowych DK 79? Czy zostały podjęte niezbędne działania dla włączenia projektu ˝Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79˝ na listę kluczowych inwestycji Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ związanych z Euro 2012? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Zbigniew Rapciak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wpłyneła dnia: 08-04-2008, Ogłoszona dnia: 24-04-2008 - posiedzenie nr 14
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na przekazaną przy piśmie SPS-023-1854/08 interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie projektu ˝Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu˝ ze środków Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje. Ministerstwo Infrastruktury docenia wagę ww. inwestycji dla miasta i regionu, a także jej znaczenie w kontekście organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Nie ulega wątpliwości, że realizacja tego zadania przyczyni się do usprawnienia ruchu w rejonie centrum miasta oraz zapewni możliwość szybkiego i efektywnego dojazdu do Stadionu Śląskiego. W odpowiedzi na pytanie pani poseł: ˝Czy zostały podjęte działania dla włączenia projektu: Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79, na listę projektów indywidualnych PO IiŚ˝, uprzejmie informuję, co następuje. Zgodnie z przyjętymi zasadami finansowania projektów drogowych w ramach PO IiŚ projekty dotyczące budowy lub przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach działania 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, w którym na budowę/modernizację odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu przeznaczono 300 mln euro. Minimalna wartość przedsięwzięcia realizowanego w ramach tego działania wynosi 20 mln PLN, a maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje włączenia tego typu projektów na listę projektów indywidualnych PO IiŚ. Odpowiadając na pytanie pani poseł: ˝Czy i kiedy miasto Chorzów otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na drugi etap prac projektowych DK 79˝, uprzejmie informuję, iż wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i technicznej poniesione po 1 stycznia 2007 r. mogą być uznane za kwalifikowane w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującym systemem przepływów finansowych w ramach PO IiŚ wpłaty środków UE dokonywane są jako refundacja poniesionych wydatków lub zaliczek na poczet przyszłych wydatków w ramach projektów, dla których podpisano umowę o dofinansowanie. W związku z tym do czasu uzyskania decyzji o dofinansowaniu beneficjent musi zabezpieczyć środki na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji lub prac przygotowawczych, które następnie mogą być włączone do wniosku o płatność. Kwota dofinansowania na prace przygotowawcze nie może przekraczać 8% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych projektu. W związku z powyższym przedmiotowy projekt mógłby uzyskać dofinansowanie w formie zaliczki na sfinansowanie prac projektowych po pozytywnym przejściu procedury konkursowej i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Z poważaniem Podsekretarz stanu Zbigniew Rapciak