2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie uzupełnienia indykatywnej listy projektów kluczowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" o projekt pn. Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu

ZAPYTANIE NR 1855
Wpłyneło dnia: 10-03-2008, Ogłoszone dnia: 27-03-2008 - posiedzenie nr 11
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Rozwoju Regionalnego
Przyznanie Polsce i Ukrainie prawa organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. jest wydarzeniem bez precedensu. Decyzja UEFA stanowi wyróżnienie, ale także zobowiązanie do przygotowania i realizacji wielu inwestycji, które mają znaczenie dla sprawnej organizacji imprezy. Wśród kluczowych inwestycji województwa śląskiego związanych bezpośrednio z Euro 2012 znajduje się projekt pn. ˝Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu˝. Projekt jest realizowany przez miasto Chorzów na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego przez gminy Katowice, Bytom i Chorzów. Projekt jest ważny dla kraju i regionu, został także uznany przez Zarząd Województwa Śląskiego za projekt o kluczowym znaczeniu dla sprawnej organizacji Euro 2012 na Stadionie Śląskim. Ocenę tę potwierdził zespół do spraw infrastruktury drogowej, powołany przez ministra rozwoju regionalnego. Projekt został włączony do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego 5 października 2007 r. i uzyskał dotację z budżetu państwa na rok 2007 w wysokości 4 mln zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac projektowych I etapu. W tym roku miasto zawarło z województwem śląskim umowę o udzielenie dotacji. Aktualnie wykonane są: koncepcja budowy drogi, uwarunkowania środowiskowe, wyłoniony został także wykonawca projektu budowlano-wykonawczego. Z wojewodą śląskim zawarto umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa prac projektowych, które zostaną wykonane do końca 2008 r., zaś roboty budowlane planowane są na lata 2009-2011. Szacunkowy koszt inwestycji - ok. 340 mln zł - określono na podstawie projektu koncepcyjnego, jednak warunkiem jego realizacji jest uzyskanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝. W związku z powyższym dnia 6.12.2007 r. prezydent miasta Chorzowa wniósł o umieszczenie projektu pn. ˝Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu˝, o wartości szacunkowej 340 mln zł, na indykatywnej liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝. Szanowna Pani Minister! Czy i kiedy ze względu na kluczowe znaczenie projektu dla kraju, regionu i organizacji mistrzostw Euro 2012 ww. projekt znajdzie się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego
Wpłyneła dnia: 04-04-2008, Ogłoszona dnia: 10-04-2008 - posiedzenie nr 13
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do wystąpienia Pana Marszałka z dnia 19 marca br. (znak: SPS-023-1855/08) przekazuję odpowiedź na interpelację pani posłanki Danuty Pietraszewskiej w sprawie możliwości uzupełnienia indykatywnej listy projektów kluczowych Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ o projekt pn. ˝Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu˝. Pragnę wskazać, że w pierwszej kolejności konieczne jest uzgodnienie zmiany przebiegu drogi krajowej nr 79 na obszarze miast na prawach powiatu: Bytom i Chorzów. Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 11 lutego skierowanym do prezydenta miasta Chorzowa zwróciło uwagę, iż we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącym przedmiotowego projektu brak jest dokumentacji studialnej określającej podstawowe założenia planowanej drogi. Uniemożliwia to ocenę, czy zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 jest uzasadniona oraz ewentualne wydanie pozytywnej opinii w ww. sprawie. Chciałabym również poinformować, że w Programie Operacyjnym ˝Infrastruktura i środowisko˝ projekty dotyczące budowy i/lub modernizacji dróg krajowych w miastach na prawach powiatu podlegają wyborowi w trybie konkursowym. Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T lub działania 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T. Z poważaniem Minister Elżbieta Bieńkowska