2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie pomocy dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie szkolenia sportowców wyczynowych

ZAPYTANIE NR 18976
Wpłyneło dnia: 17-06-2013, Ogłoszone dnia: 11-07-2013 - posiedzenie nr 45
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Sportu i Turystyki

Szanowna Pani Minister!

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach już od ponad 40 lat prowadzi swoją statusową działalność dydaktyczno-naukową oraz pracuje na rzecz rozwoju polskiego sportu. W tym czasie jej mury opuściło ponad 25 tys. absolwentów, wśród których znajdują się sportowcy, tacy jak: Robert Korzeniowski, Arkadiusz Skrzypaszek, Andrzej Supron czy Justyna Kowalczyk. Aktualnie AWF Katowice prowadzi kształcenie na czterech kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie turystyką i rekreacja. Od ponad 20 lat uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a od 13 lat do habilitowania i wnioskowania o tytuł profesorski. Od wielu lat władze AWF w Katowicach doskonalą swoje plany i programy studiów, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ciągle rosnącej liczby studentów oraz aby uwzględniały one aktualne potrzeby rynku pracy. Tylko indywidualne plany studiów i programy nauczania oraz indywidualna organizacja studiów umożliwiają skuteczne łączenie wyczynowego uprawiania sportu oraz zdobywania edukacji i uzyskania wyższego wykształcenia. Niewiele uczelni w Polsce może pochwalić się takimi programami dla sportowców. W roku 2012 z programu akademickiego centrum szkolenia sportowego skierowanego do zawodników kadr narodowych oraz ich bezpośredniego zaplecza skorzystało 105 sportowców. Najlepsi sportowcy AWF Katowice korzystają z wydatnej pomocy finansowej uczelni. Mogą oni otrzymywać stypendia rektora dla najwybitniejszych studentów oraz otrzymują stypendia klubowe. Stworzony został także własny fundusz stypendialny, z którego korzystać mogą zarówno sportowcy wysokiej klasy, jak i najwybitniejsi pracownicy naukowi uczelni. Jednocześnie najbardziej znani sportowcy są szeroko wykorzystywani do promowania uczelni i budowania jej wizerunku. Należy tu także wspomnieć o znaczących inwestycjach, na które w ciągu ostatnich kilku lat uczelnia pozyskiwała środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta Katowice oraz z dochodów własnych. Suma nakładów na inwestycje związane z modernizacją i rozbudową uczelni wynosiła prawie 75 mln zł. Obecnie prowadzone jest szkolenie w 18 sekcjach wyczynowych, z których wywodzi się znacząca liczba aktualnych reprezentantów Polski w wielu dyscyplinach sportu. Klub AZS AWF Katowice, przy znaczącym udziale uczelni, jest w czołówce wielu dyscyplin sportowych w Polsce. Sekcje tego klubu dominują w narciarstwie, m.in. w narciarstwie klasycznym, snowboardzie, pływaniu, lekkiej atletyce i szermierce. Bardzo szeroko szkolone są dzieci i młodzież, co widać w klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, w której od 7 lat AZS AWF Katowice zajmował miejsce w pierwszej trójce najlepszych polskich klubów (na ponad 3300 sklasyfikowanych w ostatnim roku). Uczelnia posiada jednocześnie kilka pracowni naukowych, które prowadzą działalność badawczą i diagnostyczną na rzecz sportu. Najważniejszą wśród nich jest niewątpliwie pracownia badań czynnościowych człowieka, która jest wyposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i wykorzystywana jest do monitorowania procesu treningowego. Pracownia służy badaniom naukowym, których efektem są prace o zasięgu międzynarodowym, jak również prace promocyjne, doktorskie i habilitacyjne. Przede wszystkim jednak prowadzone są w niej badania zmierzające do opracowania nowych koncepcji szkoleniowych. W obecnej sytuacji uczelnia doszła niemal do ściany finansowej. Krzywdzący ją od wielu lat algorytm powoduje, iż na kształcenie jednego studenta otrzymuje 2/3 tego, co inne uczelnie tego typu, mimo iż jest uczelniąwiodącą w kraju (AWF Katowice – 3200 na studenta, Gdańsk – 4800) Podjęte działania w kierunku zmiany algorytmu dają dopiero efekty w odległej perspektywie czasowej, natomiast uczelni potrzebne są środki na już, pozwalające utrzymać poziom kształcenia i infrastrukturę, która w dużej mierze służy sportowcom wyczynowym. W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem: Jakie formy pomocy mogłoby podjąć Ministerstwo Sportu i Turystyki, aby wesprzeć najlepszą w Polsce uczelnię pod względem wyników, natomiast pod względem wsparcia finansowego znajdującą się na ostatnim miejscu w swojej kategorii?
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Joanna Mucha - minister sportu i turystyki
Wpłyneła dnia: 29-07-2013, Ogłoszona dnia: 29-08-2013 - posiedzenie nr 47
w odpowiedzi na interpelację Posłanki na Sejm RP Pani Danuty Pietraszewskiej przekazaną pismem z dnia 25 czerwca 2013 r., o sygn. SPS-023-18976/13 w sprawie pomocy dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie szkolenia sportowców wyczynowych, uprzejmie informuję: Ministerstwo Sportu i Turystyki nie dofinansowuje działalności Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W Ministerstwie realizowane są następujące programy, w których o dotacje może ubiegać się AWF w Katowicach. Są to:
  1. • szkolenie  sportowe   młodzieży   uzdolnionej   w  akademickich  centrach   szkolenia sportowego;
  2. • szkolenie kadry wojewódzkiej;
  3. • nagrody  finansowe dla najefektywniej  pracujących  klubów za wyniki  sportowe w Systemie Sportu Młodzieżowego, przyznawane z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla sekcji młodzieżowych.
W roku bieżącym w w/w programach uczestniczy ok. 130 osób związanych z AWF Katowice (zawodnicy, szkoleniowcy, pracownicy odnowy biologicznej i klubu sportowego AZS AWF). Dofinansowanie tych programów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 1  631,7 tyś. zł. Ministerstwo   Sportu   i   Turystyki   dofinansowuje   szkolenie   sportowe   studiującej młodzieży w ramach programu Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego. Program ten aktualnie obejmuje ponad 700 zawodników - studentów, z czego 86 osób to członkowie klubu sportowego AZS AWF Katowice, w tym 81 osób to studenci AWF w Katowicach. Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego na bazie Klubu Sportowego AZS AWF Katowice zostało powołane na mocy uchwały nr AR 001-7-/2/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25.05.2004 r. w sprawie powołania Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego. W dniu 16.07.2004 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy AWF Katowice a KS AZS AWF Katowice regulująca zasady wzajemnej współpracy w prowadzeniu ACSS oraz pomocy w bieżącej realizacji zadań statutowych. Klub sportowy zobowiązuje się w niej m.in. do pozyskania niezbędnych środków niezbędnych do właściwego funkcjonowania ACSS, uczelnia zaś m.in. do pomocy stypendialnej dla wybitnych studentów-zawodników, udostępniania obiektów sportowych, zgody na dodatkowe zatrudnienie pracowników w tworzonych na potrzeby ACSS zespołach badawczych. Właściwy certyfikat ACSS Katowice uzyskało z dniem 01.01.2005 r. W roku 2013 ACSS Katowice uzyskał dofinansowanie w kwocie l 478 200,00 zł, które zgodnie z potrzebami zleceniobiorcy będzie następująco wydatkowane:

1

Zgrupowania i konsultacje szkoleniowe w kraju

304 346,00 zł

2

Zgrupowania szkoleniowe za granicą

152 583,00 zł

3

Starty w imprezach krajowych i międzynarodowych w kraju

80 848,00 zł

4

Starty w imprezach zagranicznych

103 372,00 zł

5

Bezosobowy fundusz płac

209 704,00 zł

6

Osobowy fundusz płac

147 096,00 zł

7

Działalność gospodarcza

6 000,00 zł

8

Ubezpieczenia i badania zawodników

46 245,00 zł

9

Wynajem obiektów sportowych

22 900,00 zł

10

Doposażenie w sprzęt i ubiory sportowe

220 725,00 zł

11

Zakup lekarstw, odżywek i suplementów diety

50 000,00 zł

12

Koszty obsługi zadania

134 381,00 zł

  Z powyższego dofinansowania korzysta 109 osób, w tym:
  1. • 85  zawodników AZS  AWF  Katowice, z których  81 jest studentami  tamtejszej Akademii Wychowania Fizycznego;
  2. • 18 trenerów i instruktorów;
  3.  •  2 osoby /obsługa medyczna i odnowa biologiczna/,
  4.  •  4 pracowników KS AZS AWF.
W roku 2012 dofinansowanie ACSS AWF Katowice wynosiło l 291 950,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje również program szkolenia młodzieży kadr wojewódzkich realizowany przez Śląską Federację Sportu. W 2013 roku program ten obejmuje 362 zawodników i zawodniczek z województwa Śląskiego, w tym 7 zawodników AZS AWF Katowice, na których wydatkuje się ok. 38 500,00 zł. Ponadto 15 szkoleniowców z tego klubu objętych jest dofinansowaniem Programu TRENER na kwotę 45 000,00 zł. Innym programem, w ramach którego AWF Katowice może pozyskać środki Ministerstwa Sportu i Turystyki są nagrody finansowe dla najwyżej sklasyfikowanych klubów sportowych w systemie współzawodnictwa młodzieżowego. W roku 2013 klub sportowy AZS AWF Katowice uplasował się na 5 miejscu klasyfikacji generalnej klubów, za co została mu przyznana nagroda w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla sekcji młodzieżowych. W roku 2012 ten sam klub został nagrodzony kwotą 90 000,00 zł. AWF Katowice to uczelnia o wieloletnich tradycjach oraz bardzo wysokim poziomie sportowym i edukacyjnym. W ramach wyżej wymienionych programów Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Obecnie w resorcie trwają prace mające na celu uporządkowanie dotychczasowego systemu dofinansowania sportu powszechnego oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego, w tym również sportu akademickiego.