2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wysokości i waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego

ZAPYTANIE NR 19546
Wpłyneło dnia: 10-07-2013, Ogłoszone dnia: 25-07-2013 - posiedzenie nr 46
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej na dzień dzisiejszy wynosi 153,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Sytuacja ta utrzymuje się niezmiennie od 2006 r. Zasiłek ten nie został w tym czasie ani podwyższony ani zwaloryzowany. Świadczenie to ma na celu przynajmniej częściowe pokrycie kosztów zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z brakiem możliwości samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami. W sytuacji ciągłego wzrostu cen towarów i usług niezmienna wysokość w/w świadczenia jest przedmiotem rozgoryczenia i poczucia niesprawiedliwości osób je otrzymujących. Koszty, na pokrycie których ma być przeznaczany zasiłek ciągle wzrastają, co prowadzi do sytuacji, w której osoby niepełnosprawne nie mogą finansowo udźwignąć kosztów leczenia i opieki. Drugą ważną sprawą, jaką pragnę poruszyć jest brak waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego. Jak już wskazałam, ceny na rynku ciągle rosną i tak ważne dla osób niepełnosprawnych świadczenie nie powinno pozostawać w niezmiennej wysokości. Brak waloryzacji dewaluuje możliwości zapewnienia podstawowego standardu opieki. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie: 1) Kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i wprowadzenia jego waloryzacji?
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 24-07-2013, Ogłoszona dnia: 29-08-2013 - posiedzenie nr 47
Odpowiadając na wystąpienie z dnia 16 lipca 2013 r. (znak: SPS.023-19546/13), dotyczące interpelacji poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie wysokości i waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego, uprzejmie informuję: Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym finansowanym z budżetu państwa, którego wysokość oraz zasady przyznawania reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, póz. 992, z późn. zm.). .lego aktualna wysokość to 153 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty poszczególnych świadczeń, a więc także kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata. Decyzje w sprawie zakresu zmian wprowadzanych w wyniku konkretnej weryfikacji podejmuje Rada Ministrów. Ostatnia weryfikacja miała miejsce l listopada 2012 r. - ze względu na ograniczone środki przeznaczone na weryfikacje wysokości świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, w tym także zasiłku pielęgnacyjnego, decyzja Rady Ministrów wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie została podwyższona. Według obecnego stanu prawnego, najbliższa weryfikacja ww. kwot, w tym także wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, przypada na dzień l listopada. 2015 r.