2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie usunięcia art. 38 ust. 1 w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3111)

ZAPYTANIE NR 19743
Wpłyneło dnia: 16-12-2010, Ogłoszone dnia: 05-01-2011 - posiedzenie nr 82
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Zdrowia
W związku z apelem władz samorządowych wielu miejscowości uzdrowiskowych w sprawie usunięcia art. 38 ust. 1 ww. ustawy składam interpelację poselską. Dnia 27 października 2010 r. na posiedzeniu połączonych sejmowych: Komisji Zdrowia, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w wyniku głosowania odrzucono wniosek za utrzymaniem dotychczasowego zapisu art. 38 ust. 1 ww. ustawy, pozwalającego na lokowanie ˝obiektów związanych z obsługą turysty˝ na obszarze strefy uzdrowiskowej A. Odrzucenie przepisu oznacza, że w strefie uzdrowiskowej A nie będą mogły być lokowane ˝obiekty związane z obsługą turysty˝ (hotele, domy wczasowe, biura informacji turystycznej, galerie, obiekty teatralne, sale kongresowe, baseny.) Od ponad 200 lat na dużej obszarowo strefie uzdrowiskowej A znajduje się zazwyczaj bardzo niewielka liczba obiektów leczniczych, natomiast ogromna liczba obiektów: turystycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Niestety, na skutek wielu zaniedbań i braku środków na remonty, a także nieuregulowanych spraw własnościowych w wielu uzdrowiskach (Szczawnica, Żegiestów, Muszyna - Złockie, Krynica, Iwonicz, Ciechocinek, Nałęczów, Duszniki itd.), obiekty te są w bardzo złym stanie technicznym, niektóre z nich wymagają remontu, inne modernizacji i przebudowy lub rozbudowy. Utrzymanie zapisu o zakazie realizacji ˝obiektów związanych z obsługą turysty˝ zamyka drogę do jakichkolwiek prac modernizacyjnych, przebudowy i rozbudowy tych obiektów, bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który musi być zgodny z ustawą o uzdrowiskach, nie pozwoli na realizację tych inwestycji. Czy zapis ten nie jest ewidentnym krokiem wstecz w budowaniu pozycji przewagi rynkowej polskich uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych na rynku europejskim? Bowiem w krajach UE nie istnieje zakaz ustawowy prowadzenia działalności turystycznej w uzdrowisku. Wręcz przeciwnie - turystyka, turystyka uzdrowiskowa, lecznictwo uzdrowiskowe, rekreacja i sport wszędzie są ze sobą związane i wzajemnie się uzupełniają. Czy usunięcie obiektów ˝obsługi turysty˝ ze strefy A nie spowoduje znacznego spadku konkurencyjności polskich gmin uzdrowiskowych w porównaniu z europejskimi miejscowościami uzdrowiskowymi? Czy polski turysta nie będzie chętniej wyjeżdżał za granicę, by tam móc korzystać z bardziej atrakcyjnej bazy turystycznej, a zagraniczni turyści nie będą odwiedzać przestarzałych ośrodków w Polsce? W imieniu grupy posłów zwracamy się do Ministerstwa Zdrowia o ponowne przeanalizowanie konsekwencji wykreślenia tego zapisu, gdyż zasadne wydaje się, aby w strefie A były realizowane i modernizowane obiekty związane z obsługą turysty. Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199) i realizując uprawnienia posłów RP, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejszą interpelację. Z poważaniem Poseł Aldona Młyńczak oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marek Haber - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 14-01-2011, Ogłoszona dnia: 20-01-2011 - posiedzenie nr 83
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 31 grudnia 2010 r., znak: SPS-023-19743/10, w związku z interpelacją pani Aldony Młyńczak, posłanki na Sejm RP, oraz pani posłanki Danuty Pietraszewskiej, posła Arkadego Fiedlera, posła Tomasza Nowaka i posła Andrzeja Czerwińskiego w sprawie proponowanego zapisu art. 38 ust. 1 nowelizowanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.) i wykreślenia w nim wyrazów ˝lub turysty˝ uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 r. połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powyższy zapis został przez połączone komisje przegłosowany i utrzymał pierwotne brzmienie zgodne z obowiązującą ustawą. Przedstawiony przez rząd projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (druk sejmowy nr 3649) znajduje się po drugim czytaniu w Sejmie. Z poważaniem Podsekretarz stanu Marek Haber