2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zamiarów wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych

ZAPYTANIE NR 20301
Wpłyneło dnia: 21-01-2011, Ogłoszone dnia: 03-02-2011 - posiedzenie nr 84
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury
Szanowny Panie Ministrze! Po zapoznaniu się z płynącymi z Ministerstwa Infrastruktury informacjami na temat zamiarów wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami również na odcinkach aglomeracyjnych stwierdzam, że opcja ta jest całkowicie nie do przyjęcia. Uważam, że konieczne jest dokonanie przez rząd RP niezbędnych zmian prawnych i dostosowań organizacyjnych, umożliwiających nieodpłatne korzystanie z autostrad na wyżej wymienionych odcinkach. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) to rząd RP ustala, w drodze rozporządzenia, które odcinki autostrad będą płatne. Na obszarze całego kraju istnieją odcinki autostrad (zwłaszcza autostradowe obwodnice aglomeracji miejskich), które oprócz przenoszenia ruchu tranzytowego spełniają również funkcję przenoszenia ruchu lokalnego. Dla odcinków tych na ogół nie istnieją alternatywne powiązania komunikacyjne, które wykluczałyby konieczność korzystania przez użytkowników ruchu lokalnego z autostrad. W tej sytuacji mieszkańcy jednego miasta, korzystając z autostrady, często podróżują z jednej dzielnicy do drugiej w ramach codziennych przejazdów do pracy, do ośrodków handlowych, urzędów itp. Sytuacja ta występuje w szczególnie dużym natężeniu w aglomeracji górnośląskiej będącej ogromnym, prawie dwumilionowym, spójnym organizmem urbanistycznym. W szczególności problem ten dotyczy autostrady A4, która na odcinku od węzła Kleszczów do węzła Brzęczkowice spełnia w ogromnym stopniu funkcję obsługi ruchu lokalnego między graniczącymi miastami aglomeracji górnośląskiej, a także pomiędzy dzielnicami poszczególnych miast. Na odcinku tym w obrębie aglomeracji górnośląskiej codziennie do pracy dojeżdża co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Wprowadzenie opłat na tej trasie sprawiłoby, że cały ruch powróciłby na ulice miast aglomeracji i je zakorkował. Podobne uwagi dotyczą również autostrady A1, która na niektórych odcinkach na obszarze woj. śląskiego będzie służyła także do obsługi ruchu lokalnego (zwłaszcza w odniesieniu do aglomeracji górnośląskiej, częstochowskiej i rybnickiej). Podniesiony problem wymaga rozwiązań systemowych dotyczących całego kraju. Korzystanie z przejazdu na odcinkach autostrad stanowiących obwodnice miast powinno być odpłatne jedynie dla przejeżdżających tranzytem, ruch lokalny zaś powinien pozostać bezpłatny. Rozwiązanie takie udało się wypracować w przypadku obwodnicy Poznania w ciągu autostrady A2 wybudowanej przez prywatną firmę. Wprowadzenie odpłatności na terenach aglomeracji miejskich oznacza także znaczące podrożenie budowy i eksploatacji autostrad na odpowiednich odcinkach. Przede wszystkim jednak wprowadzenie odpłatności za korzystanie z autostrad dla celów związanych z ruchem lokalnym, przy braku równoległych, funkcjonalnych powiązań drogowych, oznaczałoby dla aglomeracji miejskich - usytuowanych przy obecnych i przyszłych autostradach - stworzenie znaczącej bariery rozwojowej (wbrew deklarowanym intencjom przyświecającym budowaniu tego rodzaju dróg) oraz wywołanie dużych konfliktów społecznych. Szanowny Panie Ministrze, czy rząd, mając na uwadze powyższe argumenty, wprowadzi zmiany mające na celu polepszenie sytuacji użytkowników ruchu lokalnego autostrad? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Radosław Stępień - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wpłyneła dnia: 18-02-2011, Ogłoszona dnia: 03-03-2011 - posiedzenie nr 86
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 31 stycznia 2011 r., znak SPS-023-20301/11, przekazujące interpelację poselską pani poseł Danuty Pietraszewskiej dotyczącą kwestii odpłatności za korzystanie z obwodnic autostradowych miast, uprzejmie przekazuję następujące informacje. Pani poseł zwróciła się z pytaniem, czy rząd, mając na uwadze przedłożone przez nią argumenty, wprowadzi zmiany mające na celu polepszenie sytuacji użytkowników ruchu lokalnego autostrad poprzez umożliwienie nieodpłatnego korzystania z autostrad na odcinkach aglomeracyjnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tekstu pierwotnego ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, obowiązującej od dnia 2 stycznia 1995 r., Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, autostrady lub ich odcinki, które będą budowane i eksploatowane jako płatne. Natomiast szczegółowe rozwiązania dotyczące opłat za przejazd zawarte w rozdziale 5a wprowadzono ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Zgodnie z wprowadzonym ww. ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, za przejazd autostradą pobierane są opłaty. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których autostrada nie została przystosowana do poboru opłat. Ponadto opłaty nie są pobierane od pojazdów samochodowych, za które została uiszczona opłata za przejazd po drogach krajowych, pobierana na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w okresie ważności tej opłaty (tzw. winieta). Zatem odnosząc się do opinii pani poseł, iż zamiary wprowadzenia przez rząd odpłatności za przejazd autostradami są nie do przyjęcia, uprzejmie informuję, iż obecnie resort infrastruktury nie podejmował nowej decyzji dotyczącej wprowadzenia do systemu prawnego obowiązku wnoszenia opłat za przejazd autostradami. Mając jednak na uwadze, iż kwestia umożliwienia bezpłatnego przejazdu autostradowymi obwodnicami miast stanowiła często podnoszony postulat społeczny, resort infrastruktury podjął inicjatywę mającą na celu wprowadzenie do dotychczas obowiązującego systemu prawnego rozwiązania spełniającego oczekiwania społeczeństwa. Należy więc podkreślić, że poprzez wskazany projekt rozporządzenia resort infrastruktury zaproponował rozwiązanie wprost przeciwne do dotychczasowego, tak aby na wybranych odcinkach wybrani użytkownicy wskazanych autostrad mieli możliwość korzystania z nich bez obowiązku ponoszenia opłaty. Zatem propozycja resortu zmierza ku ograniczaniu obowiązującej zasady odpłatności w sytuacjach wskazanych w projektowanym rozporządzeniu. Przedmiotowy projekt poddany został konsultacjom społecznym zakończonym w dniu 21 stycznia 2011 r. Aktualnie opracowywane są wyniki przedmiotowych konsultacji. Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony Radzie Ministrów wraz z informacją dotyczącą stanowiska społeczności lokalnych. Z poważaniem Podsekretarz stanu Radosław Stępień