2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie ustanowienia ustawowego obowiązku znakowania zwierząt domowych

ZAPYTANIE NR 20304
Wpłyneło dnia: 21-01-2011, Ogłoszone dnia: 03-02-2011 - posiedzenie nr 84
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze! Niektóre samorządy próbują na własną rękę przeprowadzać różnego rodzaju akcje zarówno czipowania, jak i mające na celu zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych (poprzez kastracje i sterylizacje psów i kotów). Jednakże działania te są nieskoordynowane i przez to mało skuteczne. Podstawowymi problemami związanymi z czipowaniem są: - brak jednej bazy danych, w której są gromadzone informacje o zwierzętach znakowanych, - brak przepisów nakazujących właścicielom zwierząt dokonania obowiązku czipowania, - brak uregulowań prawnych w kwestii ponoszenia przez właścicieli zwierząt kosztów związanych z wyłapywaniem i przechowywaniem zwierząt w schroniskach. Głównym celem czipowania jest poprawa świadomości społeczeństwa i dbałość o polepszenie poziomu opieki nad zwierzętami, poprawa bezpieczeństwa obywateli oraz dbałość o ład i porządek, zapobieganie wściekliźnie poprzez egzekwowanie ustawowego obowiązku szczepienia psów dzięki ich ewidencjonowaniu, ograniczenie kosztów gmin ponoszonych na wyłapywanie zwierząt, regulacja rynku hodowli oraz handlu zwierzętami, ewidencjonowanie psów dla celów podatkowych, stopniowe zmniejszanie populacji bezpańsko żyjących psów i kotów. Czipowanie zwierząt umożliwia szybkie ustalenie właściciela. W momencie znalezienia psa można specjalnym czytnikiem odczytać jego numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu i powiadomić go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest na tyle mały, że nie przeszkadza zwierzęciu i nie stanowi zagrożenia dla jego zdrowia. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami. Elektroniczne oznakowanie jest również niezbędnym wymogiem, aby podróżować ze zwierzęciem po krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie: Szanowny Panie Ministrze, czy rząd planuje w najbliższym czasie podjąć stosowne działania mające na celu ustanowienie ustawowego obowiązku znakowania zwierząt domowych? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Andrzej Butra - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wpłyneła dnia: 09-03-2011, Ogłoszona dnia: 17-03-2011 - posiedzenie nr 87
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani Danuty Pietraszewskiej poseł na Sejm RP w sprawie ustanowienia ustawowego obowiązku znakowania zwierząt domowych (pismo nr SPS-023-20304/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.), przekazaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji pismem z dnia 17 lutego 2011 r. nr BMP-0713-3-10/11JD uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) rada gminy może w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Katalog działań możliwych do przyjęcia w drodze takiej uchwały nie jest zamknięty. W związku z tym gmina może podjąć wszelkie działania zapobiegające bezdomności zwierząt obejmujące w szczególności sterylizację albo kastrację zwierząt, poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, usypianie ślepych miotów. Na podstawie tego artykułu ustawy możliwe jest również wprowadzenie rejestracji i znakowania zwierząt, w tym znakowania poprzez podskórne umieszczenie elektronicznego mikroczipa, oraz podejmowanie innych działań, które przyczynią się do ograniczenia bezdomności zwierząt, pod warunkiem że koszty takich działań zostaną poniesione przez gminę. Wprowadzenie do ustawy przepisów zobowiązujących właścicieli zwierząt domowych do zgłaszania do rejestracji każdego posiadanego oraz nowo narodzonego zwierzęcia oraz do poddania go znakowaniu nie rozwiąże problemu bezdomności. W ten sposób oznakowane i zarejestrowane zostałyby zwierzęta zgłoszone przez właścicieli oraz zwierzęta domowe przebywające w schroniskach. Zwierzęta bezdomne oraz zwierzęta niezgłoszone przez właścicieli do rejestracji i znakowania pozostałyby nadal poza ewidencją, co nie oznacza, że przestałyby wymagać opieki samorządu gminnego (miejskiego). Oznakowanie zwierząt domowych za pomoca mikroczipów wszczepianych pod skórę bez jednoczesnego prowadzenia bazy danych (zwierząt domowych i ich właścicieli) na poziomie centralnym oraz skutecznego egzekwowania ustanowionego w ustawie obowiązku spowodowałoby obciążenie dla budżetów gmin i budżetu państwa bez uzyskania zamierzonego efektu w postaci zmniejszenia bezdomności zwierząt domowych. Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że zapewnienie właściwej ochrony i opieki bezdomnym zwierzętom, w tym zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w schroniskach, należy do zadań własnych gminy. Decyzje w tych sprawach podejmuje zgodnie z kompetencją samorząd gminny, biorąc pod uwagę lokalne warunki i potrzeby. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania zwierząt przysporzyłoby korzyści producentom i importerom mikroczipów oraz osobom i instytucjom zaangażowanym bezpośrednio w znakowanie zwierząt lub prowadzenie rejestrów zwierząt domowych i właścicieli, natomiast nie rozwiązuje przedstawionego w interpelacji problemu. Wprowadzeniem takiej regulacji zainteresowani są również przedstawiciele niektórych samorządów terytorialnych, ponieważ część obowiązków związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt zostałoby przejętych przez organy centralne i budżet państwa. Mając na względzie powyższe, należy uznać, że w obowiązującym stanie prawnym istnieją wystarczające instrumenty prawne umożliwiające realizację zadań gminy w zakresie dotyczącym zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych bez konieczności wprowadzania ustawowego obowiązku znakowania wszystkich zwierząt domowych na obszarze całego kraju. Z poważaniem Podsekretarz stanu Andrzej Butra