2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i zmian, jakie projekt miałby wprowadzać

ZAPYTANIE NR 20490
Wpłyneło dnia: 12-08-2013, Ogłoszone dnia: 29-08-2013 - posiedzenie nr 47
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z interwencją w moim biurze poselskim przedstawicieli ośrodków rehabilitujących dzieci zwracam się do Pana Ministra z interpelacją.

Projekt zarządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej bardzo precyzyjnie określa zadania i wymogi świadczeniodawców, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości usług medycznych. Zwrócono jednak moją uwagę na kilka szczegółów, które według interweniujących powinny zostać zmienione. Kontrowersje w przypadku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego budzą przede wszystkim wymagania dotyczące personelu, a konkretnie pkt 4, który mówi: oraz lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego. Zapis ten spowoduje stuprocentowy wzrost etatyzacji w grupie lekarzy ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci, a w wielu przypadkach może być niemożliwy do spełnienia z powodu znacznego deficytu w zakresie neurologów dziecięcych. Faktem jest, że zatrudnienie specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej teoretycznie może poprawić jakość świadczeń, ale do diagnostyki neurolog i tak wyśle pacjenta do poradni neurologicznej, co będzie powieleniem świadczenia, tyle że z innym kodem. Ośrodki rehabilitacyjne borykają się z problemami finansowymi i musiałyby przeznaczać dodatkowe fundusze na pensje lekarzy. Zamiast tego lepiej, według zainteresowanych, byłoby przeznaczyć te pieniądze na sprzęt bądź na personel pracujący bezpośrednio z dziećmi. Zadaniami jednostek rehabilitujących dzieci z zaburzeniami rozwoju jest kompleksowe usprawnianie. Do ośrodków trafiają dzieci już zdiagnozowane, po wielokrotnych konsultacjach specjalistów i pobytach na oddziałach specjalistycznych, więc stronę diagnostyczną lepiej pozostawić w kompetencji poradni neurologicznych i oddziałów neurologicznych, zamiast zatrudniać dodatkowego specjalistę w ośrodku. Istnieją ośrodki rehabilitujące dzieci, w których zatrudniony jest specjalista rehabilitacji lub specjalista neurologii dziecięcej. Obie te specjalizacje należą do bardzo deficytowych. Jak już wspomniałam, spełnienie wymogów zatrudnienia dodatkowego lekarza - neurologa dziecięcego może się okazać niemożliwe, a co za tym idzie - może pojawić się groźba zamknięcia mniejszych ośrodków z powodu niedostosowania się do przepisów. Zostaną tylko ośrodki w dużych miastach, co nie poprawi dostępu dla świadczeniobiorców, a gorszy dostęp do usług tego typu przełoży się bezpośrednio na pogorszenie sytuacji zdrowotnej i tak już poszkodowanych dzieci, które na terapię oczekują średnio po kilka miesięcy. Wspomnieć także należy o wzroście bezrobocia, jaki będzie miał miejsce w przypadku zamknięcia ośrodków, które nie będą mogły dostosować się do norm prawa. Przykładem tutaj może być ośrodek w Rudzie Śląskiej, gdzie bezpośrednio pracuje 25 osób. Drugim problemem budzącym kontrowersje w środowisku związanym z ośrodkami rehabilitacyjnymi jest usunięcie pkt 4 z wymagań dotyczących personelu dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych - rehabilitacja ogólnoustrojowa. Usunięty punkt mówił o lekarzu specjaliście chorób wewnętrznych. Istniejące oddziały od lat zatrudniają ww. lekarzy. Na oddziałach takich rehabilitowani są często pacjenci geriatryczni czy kardiologiczni. W zależności od specyfiki danego oddziału ordynator czy kierownik powinien mieć możliwość dobrania sobie personelu do potrzeb pacjentów. Kompetencje specjalisty w chorobach wewnętrznych znacznie podnoszą jakość i kompleksowość świadczonych usług, dlatego też ludzie związani z rehabilitacją uważają usunięcie tego punktu za błąd. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania: 1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w ww. sprawach? 2. Czy ministerstwo rozważa zmiany w rozporządzeniu pod wpływem opinii środowiska lekarskiego bezpośrednio związanego z ośrodkami rehabilitacyjnymi? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 03-09-2013, Ogłoszona dnia: 12-09-2013 - posiedzenie nr 48

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej, przekazaną przy piśmie wicemarszałka Sejmu RP pana Cezarego Grabarczyka, z dnia 14 sierpnia 2013 r., znak: SPS-023-20490/13, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i zmian, jakie projekt miałby wprowadzać, uprzejmie proszę Panią Marszałek o przyjęcie poniższych informacji.

Dnia 12 sierpnia br. zakończone zostały konsultacje społeczne projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. W ramach konsultacji zgłoszone zostały uwagi dotyczące m.in. propozycji udzielania świadczeń przez 2 lekarzy w wymiarze co najmniej po 1/2 etatu przeliczeniowego w zakresie realizacji świadczeń dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag, przy czym zaznaczyć należy, iż z uwagi na brak akceptacji proponowanego zapisu rozważane jest odejście od podwyższenia wymagań personelu jako warunku realizacji przedmiotowych świadczeń. Odnosząc się do drugiego pytania, uprzejmie informuję Panią Marszałek, iż konsultacje społeczne stanowią istotny punkt w procesie stanowienia prawa i każda zgłoszona uwaga jest analizowana i rozpatrywana. Z poważaniem Sekretarz stanu Sławomir Neumann