2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie dofinansowania przez Ministerstwo Środowiska usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych w Myszkowie

ZAPYTANIE NR 21626
Wpłyneło dnia: 18-03-2011, Ogłoszone dnia: 31-03-2011 - posiedzenie nr 89
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Środowiska
Szanowny Panie Ministrze! W czerwcu 2010 r. burmistrz miasta Myszkowa zwrócił się pismem nr OK-7660/2/2010/12 do Ministerstwa Środowiska z prośbą o wsparcie gminy Myszków w działaniach mających na celu całkowitą likwidację składowiska odpadów niebezpiecznych, które powstało w 2010 r. na nieruchomości położonej na terenie miasta Myszkowa przy ulicy Osińska Góra 3. W ocenie specjalistów z Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska sp. z o.o. w Katowicach wymienione nielegalne składowisko stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego. W ciągu kilku dni od ujawnienia miejsca nagromadzenia odpadów udziałem własnych środków finansowych gminy udało się usunąć wszystkie odpady znajdujące się w magazynie, w ilości 27780 kg. Niestety zdecydowanie trudniejsze i bardziej kosztowne okazało się odkopywanie odpadów zasypanych ziemią i szlaką. Podczas sukcesywnego odkrywania materiału, którym były przykryte odpady, firma REMONDIS sp. z o.o. usuwająca je natrafiała na coraz większe ilości odpadów niebezpiecznych. Do tej pory usunięte zostało 43140 kg odpadów z ziemi. Bardzo duże koszty (w kwocie 475847,19 zł) poniesione przez gminę na usuwanie odpadów i brak możliwości Myszkowa na kontynuację usuwania odpadów spowodowały czasowe wstrzymanie prac. Na podstawie dotychczas wykonanych prac, poniesionych kosztów i orientacyjnych wskazań Policji, wspólnie z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie, oszacowano kolejne koszty niezbędne do zakończenia prac na kwotę 700 tys. zł. Gmina Myszków w ramach swojego budżetu nie ma możliwości pokrycia tak wysokich kosztów usuwania skutków powstających sytuacji kryzysowych. Dlatego też w dniu 11 października 2010 r. zwróciła się do GIOŚ o wpisanie nielegalnego składowiska na Osińskiej Górze w Myszkowie na listę ˝bomb ekologicznych˝, by ubiegać się o środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.5 część 1.: Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ - ˝Bomby ekologiczne˝. Niestety, w dniu 16 listopada 2010 r. otrzymała odpowiedź odmowną. Główny inspektor ochrony środowiska skupił się bardziej na właścicielu posesji aniżeli na zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców Myszkowa i skażeniu środowiska. Przeciwko właścicielowi posesji toczy się postępowanie karne i trudno określić, kiedy się skończy. Tymczasem mieszkańcy i środowisko Myszkowa trwają w ciągłym zagrożeniu. Jeśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie udzieli wsparcia miastu, może dojść do katastrofy ekologicznej. Szanowny Panie Ministrze: Prosimy o pilną interwencję w tej sprawie. Podkreślamy, iż główny winowajca, właściciel nieruchomości, powinien ponieść prawne i finansowe konsekwencje składowania odpadów niebezpiecznych, zagrażających mieszkańcom i środowisku, bez ich utylizacji. Jakiej pomocy, w jakim terminie i na jakich warunkach miasto Myszków może oczekiwać w procesie likwidacji zagrożenia ekologicznego? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Roman Jaworski - zastępca głównego inspektora ochrony środowiska
Wpłyneła dnia: 20-04-2011, Ogłoszona dnia: 28-04-2011 - posiedzenie nr 91
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 30 marca 2011 r., znak: SPS-023-21626/11, dotyczące interpelacji poseł Danuty Pietraszewskiej i grupy posłów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie możliwości udzielenia wsparcia finansowego gminie Myszków na likwidację nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych, z programu: Bomby ekologiczne, przekazuję poniższe informacje. Nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych na terenie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Automax W. S., ul. Osińska Góra 3, 42-300 Myszków obejmowało odpady niebezpieczne, a w szczególności odczynniki laboratoryjne i przeterminowane leki. Odpady te zostały zmagazynowane w pomieszczeniach zakładowych lub po zmieszaniu z ziemią częściowo zakopane na terenie zakładu. Odpady zmagazynowane w pomieszczeniach, stwarzające największe zagrożenie, zostały usunięte przez burmistrza miasta Myszkowa w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego na mocy decyzji z dnia 27 kwietnia 2010 r., znak: OK.-7660/2/2010/3, w ramach zastępczego wykonania ww. decyzji, w której zobowiązano pana W. S. do usunięcia nielegalnie składowanych odpadów oraz oczyszczenia terenu zanieczyszczonego odpadami zakopanymi w ziemi. Teren zanieczyszczony odpadami częściowo zakopanymi w ziemi został zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi folią oraz przed dostępem osób postronnych poprzez wykonanie remontu ogrodzenia. Dotychczasowa analiza możliwości objęcia programem likwidacji ˝bomb ekologicznych˝ obiektu zanieczyszczonego odpadami niebezpiecznymi, położonego w Myszkowie przy ul. Osińska Góra 3, wskazuje, że zadanie dotyczące usunięcia wszystkich nagromadzonych odpadów niebezpiecznych na terenie ww. nieruchomości w budynkach magazynowych oraz bezpośrednio na gruncie w zagłębieniu terenu, zgłoszone przez burmistrza Myszkowa do programu likwidacji ˝bomb ekologicznych˝, nie spełnia kryteriów pozwalających na udzielenie pozytywnej odpowiedzi. Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania wsparcia finansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można go udzielić podmiotowi na zrealizowanie zadania, które prowadzi on na terenie zdegradowanym pozostającym w jego władaniu. Natomiast w przypadku złożonego przez burmistrza Myszkowa omawianego wniosku teren działki przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie, na którym zostały złożone odpady niebezpieczne, pozostaje w użytkowaniu wieczystym pana W. S., właściciela firmy Automax. W związku z tym fakt podjęcia przez burmistrza Myszkowa wykonania zastępczego w administracji decyzji administracyjnej burmistrza miasta Myszkowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. znak OK.-7660/2/2010/3 nakazującej panu W. S., właścicielowi nieruchomości w Myszkowie przy ul. Osińska Góra 3, usunięcie wszystkich odpadów znajdujących się w budynkach i w zagłębieniu terenu, nie daje podstawy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku burmistrza Myszkowa o udzielenie mu wsparcia finansowego na zasadach ustalonych dla programu likwidacji ˝bomb ekologicznych˝. Biorąc jednak pod uwagę liczne interwencje w tej sprawie kierowane do GIOŚ, główny inspektor ochrony środowiska polecił śląskiemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przeprowadzenie ponownego rozpoznania skali zagrożenia w Myszkowie. Z uwagi na prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Myszkowie śledztwo w sprawie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych możliwość działania śląskiego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska na tym terenie była do tej pory bardzo ograniczona. W ramach prowadzonego śledztwa prokuratura zleciła niezależnym ekspertom przeprowadzenie w powyższej sprawie ekspertyz i opinii. Obecnie, po zakończeniu śledztwa, śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w uzgodnieniu z burmistrzem miasta Myszkowa, przeprowadził w marcu 2011 r. kontrolę terenu zakładu wraz z pobraniem prób gleby z głębokości do 2 m p.p.t. oraz prób wód ze studni głębinowych funkcjonujących w terenie potencjalnie zagrożonym. Przeprowadzone badania fizykochemiczne gleby oraz wody, pobranych przez śląskiego WIOŚ w dniu 11 marca 2011 r., pozwoliły na następujące ustalenia: W pobranych do analizy próbkach gleby w odniesieniu do rozporządzenia MŚ z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości rtęci, cynku, miedzi i ołowiu. Wyniki badań wody w odniesieniu do rozporządzenia MŚ z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych nie wykazały zanieczyszczeń - wszystkie badane wskaźniki mieszczą się w I klasie czystości, z wyjątkiem zawartości cynku w próbce nr 1867, która mieści się w granicach klasy II. W dniu 12 kwietnia 2011 r. odbyło się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska spotkanie z burmistrzem miasta Myszków. Poinformował on, że podejmie działania w celu przejęcia własności terenu przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie oraz dokona wstępnej wyceny nieruchomości, po czym ponownie wystąpi do GIOŚ z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie dofinansowania przez NFOŚiGW zadania usunięcia odpadów z tego terenu. Jednocześnie w otrzymanej od burmistrza miasta Myszkowa ˝Opinii o zagrożeniach spowodowanych składowaniem odpadów na dzikim wysypisku w Lgocie Górnej i Choroniu oraz składowanych i zakopanych na działce w Myszkowie przy ul. Osińska Góra 3˝, sporządzonej dla prokuratury, znajduje się następująca konkluzja, cytuję: ˝...na działce w Myszkowie przy ul. Osińska Góra 3 nagromadzono substancje zagrażające życiu lub zdrowiu bardzo wielu osób i mogące spowodować ogromne zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym. To po prostu tykająca bomba zegarowa, której skutki, ze względu na możliwy przebieg reakcji chemicznych, są niemożliwe do określenia˝. Z uwagi na powyższe główny inspektor ochrony środowiska wystąpi do NFOŚiGW z prośbą o przeanalizowanie, czy istnieje możliwość udzielenia wsparcia finansowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach innych programów, burmistrzowi Myszkowa na wykonanie zadania oczyszczenia terenu z nagromadzonych odpadów. Według ekspertyzy wykonanej na zlecenie burmistrza w marcu 2011 r. szacunkowy koszt wywozu nagromadzonych odpadów do unieszkodliwienia wynosi ok. 4 mln zł (bez kosztów rekultywacji terenu). Właściciel terenu prowadzący Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ˝Automax˝ pozostaje na wolności. Burmistrz miasta Myszków zgłosił do komornika należności poniesione dotychczas za wywiezienie części odpadów w wysokości ok. 0,5 mln zł. Z poważaniem Zastępca głównego inspektora ochrony środowiska Roman Jaworski