2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie dotacji celowych z budżetu państwa dla podmiotu tworzącego, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

ZAPYTANIE NR 22491
Wpłyneło dnia: 09-05-2011, Ogłoszone dnia: 26-05-2011 - posiedzenie nr 93
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowna Pani Minister! W dniu 15 kwietnia 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu poprawek senackich, uchwalił ustawę o działalności leczniczej. Ustawa reguluje m.in. zasady przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe oraz ich likwidację. Przekształcenie przez podmiot tworzący samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie, którego konsekwencją będzie przejęcie przez ten podmiot zobowiązań SPZOZ, daje podstawę ubiegania się o dotacje celowe z budżetu państwa. Zgodnie z art. 201 ustawy dotację tę przeznacza się na spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, odsetek od nich lub pokrycie kosztów przekształcenia, w tym kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy. Podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 69-82 ustawy o działalności leczniczej, może ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. Warunkami uzyskania dotacji są: 1) wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.; 2) spełnienie warunku polegającego na: a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich, lub b) istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lub c) uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu, lub d) istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub e) poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 31 grudnia 2013 r. Mając na uwadze fakt planowanego wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej w drugiej połowie 2011 r., w świetle regulacji art. 216 tej ustawy, wątpliwości budzi fakt, od kiedy podmioty tworzące będą mogły ubiegać się o ww. dotacje celowe z budżetu państwa. Zgodnie bowiem z ww. art. 216 obowiązek podmiotu tworzącego dotyczący zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Jasne wskazanie terminu, od rozpoczęcia którego podmiot tworzący może ubiegać się o przedmiotowe dotacje, będzie miał dla wielu z nich kluczowe znaczenie. W chwili obecnej wiele samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej znajduje się w katastrofalnej sytuacji finansowej wymagającej natychmiastowej reakcji. Podmioty tworzące, w tym w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, niejednokrotnie nie są w stanie samodzielnie, bez finansowej pomocy państwa, podjąć działań restrukturyzacyjnych. Nie może ulegać wątpliwości, iż pomoc finansowa z budżetu państwa będzie miała kluczowe znaczenie dla podmiotów tworzących przy podejmowaniu decyzji o przekształceniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na dzień dzisiejszy obowiązuje uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ˝Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia˝, który przewiduje pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, które podejmą działania polegające na zmianie formy organizacyjno-prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez ich przekształcenie w spółki prawa handlowego. Przewidziano, iż ww. program obowiązywał będzie do końca 2011 r. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, planowane jest podjęcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę z dnia 27 kwietnia 2009 r., m.in. poprzez skrócenie okresu składania wniosku o objęcie programem do dnia 20 sierpnia 2011 r. Biorąc pod uwagę wymagania, których spełnienie umożliwia wystąpienie z wnioskiem o objęcie programem, obecnie nie jest możliwe ich wypełnienie w terminie do dnia 20 sierpnia 2011 r. W tym stanie rzeczy przy założeniu wejścia w życie w drugiej połowie 2011 r. ustawy o działalności leczniczej staje się ona jedyną podstawą do skorzystania przez podmioty tworzące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z finansowej pomocy państwa przy przekształceniach tych jednostek w spółki prawa handlowego. Mając na uwadze powyższe zapisy art. 216 ustawy o działalności leczniczej, powstaje wątpliwość, czy możliwe będzie ubieganie się o dotację celową z budżetu państwa określoną w ustawie przez podmioty tworzące, które spełniając wymogi ustawowe, podejmą działania w oparciu o sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010. Wyjaśnienie powyższej wątpliwości ma kluczowe znaczenie dla wielu podmiotów tworzących, w tym jednostek samorządu terytorialnego, które stając w obliczu katastrofalnej sytuacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zmuszone są niezwłocznie podjąć kroki zmierzające do przekształcenia tych jednostek. Nie może ulegać wątpliwości, iż podmioty tworzące, podejmując działania naprawcze, muszą dysponować wiedzą, czy istnieje po ich stronie możliwość ubiegania się w tym zakresie o środki z budżetu państwa. Przyjmując bowiem założenie, że o dotacje z budżetu państwa będą mogły ubiegać się wyłącznie podmioty tworzące dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, tj. za rok 2011, podmioty te będą musiały we własnym zakresie pokryć zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i nie będą uprawnione do skorzystania z dotacji z budżetu państwa określonych w ww. ustawie. Przyjęcie powyższego poglądu może zaskutkować przestojem w podejmowaniu przez podmioty tworzące działań na rzecz restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2011 r., co w konsekwencji pogłębi już i tak ich tragiczną sytuację finansową. W związku z powyższym proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Od kiedy, w świetle ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący może ubiegać się o dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym: ˝Podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 69-82, może ubiegać się w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotację celową z budżetu państwa˝? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marek Haber - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 31-05-2011, Ogłoszona dnia: 09-06-2011 - posiedzenie nr 94
Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pani Danuty Pietraszewskiej, posła na Sejm RP, przekazaną przy piśmie SPS-023-22491/11, w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Ustawa o działalności leczniczej jest odpowiedzią na niewątpliwą konieczność wprowadzenia zmian zarówno w zakresie zasad organizacji systemu ochrony zdrowia, jak i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Stanowi ona systemową regulację dotyczącą organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia. Projekt zawiera przepisy umożliwiające przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową bez konieczności jego uprzedniej likwidacji. Odpowiadając na pytanie zawarte w wystosowanej przez panią poseł interpelacji, należy rozróżnić dwa ˝tryby˝ przekształceń. Pierwszy, kiedy decyzja o jego dokonaniu podjęta zostaje niezależnie od obowiązków spoczywających na podmiocie tworzącym dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji. Taki obowiązek powstaje po raz pierwszy, zgodnie z art. 216 ustawy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy po dniu wejścia w życie ustawy. Oznacza to, iż powstanie on dopiero w roku 2013. Jednak dokonanie przekształcenia możliwe jest wcześniej, po wejściu w życie ustawy. Wówczas brane będzie pod uwagę, zgodnie z art. 70 ustawy, sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, a więc może to być rok 2010 w przypadku przekształceń dokonywanych jeszcze w tym roku. Drugi z ˝trybów˝ to ten związany z ww. obowiązkiem. W obu przypadkach znajdą zastosowanie zasady przekształcenia i przejmowania zobowiązań określone w art. 69-82 oraz, jeżeli przekształcenia zostaną dokonane do dnia 31 grudnia 2013 r., zasady umorzeń i dotacji określone w art. 190-203 ustawy. Z poważaniem Podsekretarz stanu Marek Haber