2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie planowanej w Rudzie Śląskiej inwestycji pod nazwą ˝Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej˝

ZAPYTANIE NR 24011
Wpłyneło dnia: 22-01-2014, Ogłoszone dnia: 06-02-2014 - posiedzenie nr 60
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze! W związku z interwencją mieszkańców miasta Ruda Śląska w moim biurze poselskim kieruję do Pana Ministra interpelację. Interweniujący w ww. sprawie mieszkańcy przekazali mi swoje poważne wątpliwości dotyczące przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ma być realizowana w bezpośredniej bliskości osiedla mieszkalnego, szkoły podstawowej, boiska ˝Orlik˝, ogródków działkowych, a także naturalnego zbiornika wód powierzchniowych (pismo w załączeniu)*). Zgadzam się z ich stanowiskiem w tej sprawie - myślę, że usytuowanie takiego zakładu w nieznacznej odległości od ww. obiektów może mieć, i zapewne będzie miało, bezpośredni wpływ na pogorszenie warunków zdrowotno-ekologicznych w najbliższej okolicy. Skoro nawet budowa elektrowni wiatrowej, która nie zanieczyszcza powietrza, wymaga odpowiednich odległości od posesji, to czy budowa instalacji o dużo wyższym poziomie zagrożenia zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i środowiska nie powinna znajdować się w większej odległości od obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej? Należy podkreślić, że powstające w czasie pirolizy związki chemiczne są niebezpieczne zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska. Żadne zabezpieczenia, filtry czy specjalistyczny sprzęt nie zatrzymają całości zanieczyszczeń, które będą wynikiem działania zakładu. Dlatego też zarówno ludzie mieszkający w pobliżu miejsca, gdzie planowana jest ww. inwestycja, jak i użytkujący okoliczne tereny boją się o zdrowie swoje i swoich najbliższych. W dzielnicy, w której ma powstać zakład, czynna jest również huta i kopalnia. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami: Czy i jakie wymogi odległościowe mają zastosowanie przy budowie tego typu instalacji? Jakie jest stanowisko ministerstwa w związku z ww. inwestycją i odległościami, w jakich będą znajdować się obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej?

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Janusz Zaleski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 19-02-2014, Ogłoszona dnia: 13-03-2014 - posiedzenie nr 63

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 20 stycznia 2014 r., przesłaną przez wicemarszałka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego przy piśmie z dnia 29 stycznia 2014 r., znak: SPS-023-24011/14, w sprawie planowanej w Rudzie Śląskiej inwestycji pod nazwą „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej” przekazuję stosowne wyjaśnienia. Na wstępie pragnę poinformować, iż przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) nie regulują wprost kwestii lokalizacji przedsięwzięć. Niemniej jednak stopień uciążliwości oraz poziom i rodzaje zagrożeń wynikające z realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w danej lokalizacji powinny zostać zidentyfikowane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena oddziaływania na środowisko wiąże się z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, które w szczególności obejmuje: weryfikację raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą o.o.ś. opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. W ramach ww. oceny, w myśl art. 62 ust. 1 ustawy o.o.ś., określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww. elementami, możliwość oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wymagany zakres monitorowania. Ponadto podkreślenia wymaga, iż najlepszą ochronę przed niepożądaną lokalizacją tego typu inwestycji stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które określają przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Pragnę również poinformować, iż zgodnie z obwieszczeniem ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej dnia 31 stycznia 2014 r. prezydent miasta Ruda Śląska wydał decyzję odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”.