2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie możliwości uzyskania renty inwalidzkiej z tytułu choroby zawodowej

ZAPYTANIE NR 25832
Wpłyneło dnia: 04-04-2014, Ogłoszone dnia: 24-04-2014 - posiedzenie nr 66
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister pracy i polityki społecznej
Szanowny Panie Ministrze! W związku z interwencją mieszkańca Rudy Śląskiej pana D. R. w moim biurze poselskim zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pan D. R. po odmowie przyznania renty przez ZUS zwrócił się w dniu 22 listopada 2013 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z listem dotyczącym uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w sytuacji nietypowej, niepodlegającej obecnie funkcjonującym przepisom. Pan D. R. zachorował na astmę oskrzelową oraz alergiczny nieżyt nosa w trakcie wykonywania zawodu piekarza. Lekarze zdiagnozowali chorobę zawodową i uszczerbek na zdrowiu (łącznie 25% uszczerbku). Mimo wysokiego uszczerbku na zdrowiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do renty, gdyż komisja lekarska ZUS orzekła brak niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. Poszkodowany szukał pomocy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i prosił o wskazanie możliwości uzyskania przez niego renty, uwzględniając jego nietypową sytuację. W odpowiedzi dostał bezduszny zestaw przepisów, które są mu znane. Ze względu na chorobę ma ograniczone możliwości pracy zarobkowej – obecny zakład pracy zatrudnia go na krótkoterminowe umowy. Dlatego też zwracam się do Pana Ministra o przeanalizowanie sytuacji, w której znajduje się pan D. R., i udzielenie odpowiedzi, jakie istnieją możliwości starania się o rentę przez pana D., biorąc pod uwagę jego nietypowy przypadek.   W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy istnieją jakieś odstępstwa prawne umożliwiające staranie się przez pana D. R. o rentę w jego nietypowym przypadku?   W odpowiedzi proszę pominąć zestaw przepisów, który już został przekazany panu D. R. i z którym zapoznaliśmy się dokładnie; chodzi o konkretny sposób wyjścia z tej trudnej sytuacji.
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 09-05-2014, Ogłoszona dnia:
Szanowna Pani Marszałek, Odpowiadając na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie możliwości uzyskania renty inwalidzkiej z tytułu choroby zawodowej - przestaną przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2014 r., znak: SPS-023-25832/H, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. W swym wystąpieniu poseł Danuta Pietraszewska porusza sprawę pana D.R., któremu ZUS odmówił prawa do renty, gdyż komisja lekarska ZUS orzekła, że zainteresowany nie jest niezdolny do pracy, a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło jedynie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Pani poseł pyta, czy istnieją jakieś odstępstwa prawne umożliwiające zainteresowanemu staranie się o renie. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych są ścisłe określone normami ustawowymi. Dotyczy (o także ubezpieczenia wypadkowego oraz systemu świadczeń przysługujących w razie wypadku przy pracy, czy choroby zawodowej. Z tego też względu, omawiając warunki, jakie musza być spełnione, aby konkretny rodzaj świadczenia mógł być przyznany, niezbędne jest podanie ustawowych przepisów, jednoznacznie określających kryteria wymagane do przyznania konkretnego świadczenia. W systemie ubezpieczeń społecznych nie występują świadczenia, których przyznanie zależy od swobodnej oceny organu rentowego. Uprawnień do przyznawania świadczeń osobom, które nie spełniają kryteriów ustawowych nie ma też Minister Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 1440, z późn. zm.) przewiduj ą możliwość przyznawania świadczeń w szczególnym trybie. l tak — zgodnie z art. 82 ust. l ustawy - w szczególnie uzasadnionych przypadkach emeryturę lub renie na warunkach i w wysokości innej, niż określone w ustawie może przyznać Prezes Rady Ministrów. Za przypadek szczególny są przy tym uznawane sytuacje, w których wnioskodawca z jednej strony podczas swojej działalności czy pracy zawodowej położył wybitne zasługi dla kraju, z drugiej strony nic spełnia kryteriów pozwalających na uzyskanie świadczeń w trybie zwykłym. Ponadto - zgodnie z art. 83 ust. l ustawy - ubezpieczonym, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają wymaganych warunków do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowita niezdolność do pracy lub wiek -podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes ZUS może przyznać w drodze wyjątku świadczenie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. Z informacji przedstawionej przez poseł Danutę Pietraszewską wynika, ze powyższe okoliczności nie występują w omawianym przypadku.   Marek Bucior Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej