2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE NR 25833
Wpłyneło dnia: 04-04-2014, Ogłoszone dnia: 24-04-2014 - posiedzenie nr 66
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister pracy i polityki społecznej
W związku z licznymi interwencjami opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych w moim biurze poselskim zwracam się do Pan Ministra z interpelacją. Rodzice pobierający emeryturę bądź rentę inwalidzką są prawnie pozbawieni możliwości otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych, którymi się opiekują. We wszystkich przedstawionych mi przypadkach osoby niepełnosprawne będące pod opieką rodziców są pełnoletnie. Jako przykład mogę tu podać 41-letniego mężczyznę chorego na zespół Downa, który znajduje się od urodzenia pod opieką matki. Matka pobiera 700 zł emerytury, syn otrzymuje 613 zł netto renty socjalnej. Świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z literą obowiązującego prawa, nie może być im przyznane ze względu na fakt pobierania emerytury przez opiekuna. Niemożliwe jest, aby osoba mająca pod opieką dorosłego niepełnosprawnego mogła zapewnić mu godziwe warunki życia otrzymując głodową emeryturę oraz mając do dyspozycji jedynie rentę socjalną niepełnosprawnego podopiecznego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osoby pobierającej rentę inwalidzką w wysokości niecałe 600 zł i mającej pod opieką dwójkę niepełnosprawnych, niewidomych dzieci – także pełnoletnich. Takich przypadków zgłoszono nam wiele. Jak już wspomniałam, aktualnie obowiązujące uregulowania prawne wykluczają osoby pobierające rentę bądź emeryturę z grona osób mogących otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Jednocześnie osoby pobierające rentę rodzinną, która przeważnie jest dużo wyższa niż emerytura czy renta chorobowa, nadal mogą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. W opinii środowiska opiekunów osób niepełnosprawnych sytuacja, w której nie mogą otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego marginalizuje ich oraz sprawia, że czują się pokrzywdzeni. Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy, kiedy i jakie zmiany legislacyjne planuje wprowadzić Ministerstwo w celu przywrócenia takim j.w. opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bądź jakiejś innej formy pomocy, która pozwoliłaby na godne życie, ponieważ obecnie znajdują się w sferze skrajnego ubóstwa? Czy osoby pobierające świadczenie rentowe bądź emerytalne niższe od świadczenia pielęgnacyjnego mogą się zrzec tych świadczeń ze względu na jego wysokość i możliwość otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego? PS. Do interpelacji załączam list zrozpaczonej matki dwojga niepełnosprawnych dorosłych dzieci, który skierowała również do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska i do Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej.
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 02-05-2014, Ogłoszona dnia: 08-05-2014 - posiedzenie nr 67
Szanowna Pani Marszałek,   Odpowiadając na wystąpienie z dnia II kwietnia 2014 r. (znak: SPS-023-25833/I4) dotyczące interpelacji poseł Danuty Pietraszewskiej, w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt l lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., póz. 1456), świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a więc ma własny dochód z ww. tytułów. Osoby, które nie mają ustalonego prawa do ww. świadczeń, nie mają tym samym własnych dochodów z ww. źródeł i - znajdując się w innej sytuacji niż osoby otrzymujące ww. świadczenia - mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Dana osoba ma ustalone prawo do ww. świadczenia emerytalno-rentowego, jeśli legitymuje się ważną i prawomocną decyzją administracyjną przyznającą takie świadczenie. W konsekwencji, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne legitymuje się jednocześnie ważną i prawomocną decyzją administracyjną przyznającą jej jedno z ww. świadczeń emerytalno-rentowych (dotyczy to w szczególności tzw. wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym), świadczenie pielęgnacyjne nie może jej zostać przyznane, nawet jeśli wysokość świadczenia emerytalno-rentowego jest niższa niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie uprzejmie informuje, że w resorcie pracy trwają prace koncepcyjno-analityczne, których celem jest wypracowanie nowych, systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przedmiotem tych prac będzie również kwestia braku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy mają własny dochód w postaci świadczenia emerytalno-rentowego. W ramach tych prac przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, organizacji pozarządowych, rządu i klubów parlamentarnych spotkają się 30 kwietnia br. przy okrągłym stole, by rozmawiać o tym, jak wspierać osoby niepełnosprawne. Biorąc pod uwagę, że jest to wstępny etap prac nad ww. zagadnieniem, w chwili obecnej nie można przesądzać o ostatecznym kształcie ewentualnych rozwiązań. Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej