2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie nieprzyznania przez NFZ kontraktu dla Oddziału Okulistyki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

ZAPYTANIE NR 2617
Wpłyneło dnia: 29-02-2012, Ogłoszone dnia: 15-03-2012 - posiedzenie nr 10
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze! Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej zapewnia opiekę medyczną w zakresie okulistyki pacjentów Rudy Śląskiej, Świętochłowic oraz części pacjentów innych aglomeracji województwa śląskiego, co stanowi ok. 250 000 mieszkańców. W ciągu ostatnich kilku lat, zgodnie z postępem medycyny oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, przy pomocy środków finansowych społeczeństwa Rudy Śląskiej dokonano modernizacji aparatury medycznej. Zakupiono najnowszej generacji sprzęt medyczny, co umożliwia pełną diagnostykę, leczenie operacyjne i zachowawcze schorzeń okulistycznych na poziomie najlepszych ośrodków okulistycznych w kraju. Udoskonalono działanie poradni okulistycznej dla dorosłych i dla dzieci. Jednocześnie czynione są starania w celu rozszerzenia spectrum działania ambulatoryjnego o poradnię jaskrową oraz poradnię okulistyczną dla osób chorych na cukrzycę, w ramach kontraktu z NFZ. Niestety konkurs przeprowadzony przez ŚOW NFZ nie realizował zasady równego traktowania świadczeniodawców wynikającej z art. 134 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) podmioty lecznicze mają obowiązek mieć zawartą umowę ubezpieczenia w zakresie, jaki został wskazany w tym przepisie. Obowiązek ten został również sformalizowany w art. 136b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późniejszymi zmianami). Z przywołanych powyżej przepisów wynika jednoznacznie, że podmioty lecznicze nieposiadające takiego ubezpieczenia nie mogą udzielać świadczeń zdrowotnych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostały wybrane oferty podmiotów oznaczonych w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu pod pozycjami od 1 do 3 oraz od 6 do 9, które takich ubezpieczeń nie posiadają, wobec czego nie mogą świadczyć usług zdrowotnych. Tym samym podmioty te nie spełniają obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującymi. Biorąc pod uwagę, że Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej zawarł takie ubezpieczenie i posiadał je już w dniu 1 stycznia 2012 r., należy uznać, że rozstrzygnięcia konkursu dokonano z naruszeniem art. 134 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 17 ustawy o działalności leczniczej wszystkie podmioty lecznicze w rozumieniu wskazanej ustawy winny posiadać ubezpieczenie zawarte na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych oraz odpowiedzialności cywilnej. Natomiast ostateczną chwilą, z którą należy zawrzeć umowy ubezpieczenia, jest dzień 1 stycznia 2012 r. Wynika to wprost z treści art. 212 ustawy o działalności leczniczej, który to stanowi, iż przepis art. 17 w zakresie, w jakim dotyczy umów obydwóch rodzajów ubezpieczeń, stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. Ustawodawca nie pozostawił tu możliwości, by odmiennie interpretować ten przepis. Dotyczy to zwłaszcza jakiegokolwiek okresu przejściowego pozwalającego podmiotom na zawarcie stosownych umów. Jedynym przewidzianym okresem przejściowym był okres od momentu wejścia w życie ustawy, tj. 1 lipca 2011 r., do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. chwili, z którą art. 212 ustawy wprowadzał obowiązywanie art. 17. Również akty wykonawcze wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów ustawowych pozostają w mocy do dnia wydania nowych aktów, jednak nie później niż do dnia 1 lipca 2012 r. Podkreślić należy, iż to swoiste przedłużenie okresu obowiązywania dotyczy jedynie aktów wykonawczych ustawy i tylko wówczas, gdy nie zostały wydane nowe akty wykonawcze. Wobec powyższego należy stwierdzić, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot leczniczy, który nie posiada wskazanych przez art. 17 ubezpieczeń, nie zostanie wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą bądź może zostać wykreślony z tego rejestru. Z powyższego wynika, że brak obu wskazanych rodzajów umów uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek świadczeń opieki medycznej. Wobec powyższego kieruję do Pana Ministra następujące pytania: Szanowny Panie Ministrze, czy w związku z niespełnieniem warunku o obowiązkowym ubezpieczeniu przez podmioty, które zwyciężyły w konkursie, istnieją podstawy do rozwiązania konkursu i rozpisania nowego? Czy podmiot leczniczy, który obsługuje prawie 250 tys. mieszkańców i spełnia podstawowe warunki konkursu, może być wykluczony ze świadczenia tych usług, mimo iż jako jeden z nielicznych wykupił w terminie obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Agnieszka Pachciarz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 12-04-2012, Ogłoszona dnia: 26-04-2012 - posiedzenie nr 13
Szanowna Pani Marszałek! W związku z pismem z dnia 8 marca 2012 r. (znak: SPS-023-2617/12), przy którym przesłano interpelację pani Danuty Pietraszewskiej, posłanki na Sejm RP, w sprawie nieprzyznania przez NFZ kontraktu dla Oddziału Okulistyki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Zasady i tryb kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych do ww. ustawy. Art. 139 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż fundusz zawiera umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert lub rokowań. Stosownie do art. 148 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności: - ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, na podstawie wewnętrznej oraz zewnętrznej oceny, która może być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją; - cenę i liczbę oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów. Przedmiotowe kryteria stanowią przedmiot regulacji zarządzenia nr 54/DSOZ/2011 prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z § 1 ww. zarządzenia oceny ofert dokonuje się wg następujących kryteriów: 1) jakość - oceniana w szczególności poprzez: a) kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, b) wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną, c) zewnętrzną ocenę jakości, d) wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) kompleksowość - oceniana w szczególności poprzez: a) możliwość kompleksowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne), b) planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków; c) wymagania formalne; 3) dostępność - oceniana w szczególności poprzez: a) liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy, b) organizację przyjęć świadczeniobiorców, c) brak barier dla osób niepełnosprawnych; 4) ciągłość - oceniana w szczególności poprzez: a) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, b) organizację świadczeń/turnusów zapewniających systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy; 5) cena - oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na powołaną wyżej definicję kryterium ciągłości, która nie jest i nie może być utożsamiane z dotychczasową realizacją umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ. Jednocześnie uprzejmie informuję, że konkurs ofert jest trybem konkurencyjnym i nie stanowi gwarancji przedłużenia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla dotychczasowych świadczeniodawców. Do zawarcia umowy komisja konkursowa wybiera oferty w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym, aż do wyczerpania łącznej wartości zamówienia, określonej w ogłoszeniu określonego postępowania konkursowego. Spełnienie wszystkich wymaganych warunków nie skutkuje wybraniem oferty celem zawarcia umowy, a jedynie pozwala na dokonanie, na podstawie art.148 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz zarządzenia nr 54/2011/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - oceny i porównania ofert. Odnosząc się do przeprowadzonego przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach postępowania w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki, uprzejmie informuję, że w ramach sprawowanego nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia nadzoru pozyskano dokumentację z przeprowadzonego przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ postępowania wraz z dokumentacją ofertową. Na podstawie analizy dokumentacji przeprowadzonego postępowania uprzejmie informuję, że do ogłoszonego przez ŚOW NFZ postępowania konkursowego o nr 12-12-000771/LSZ/03/1/1, które obejmowało subregion centralny województwa śląskiego, złożyło swoje oferty piętnaście podmiotów. Do części niejawnej postępowania konkursowego zakwalifikowane zostały wszystkie ze złożonych ofert. Komisja konkursowa, dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, uwzględniła przede wszystkim wartość finansową ogłoszonego postępowania, liczbę punktów, jaką uzyskały oferty w ocenie za kryteria niecenowe oraz łącznie, z uwzględnieniem kryteriów cenowych oraz miejsce ofert w rankingu. Oferta NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej o nr 12-12-000771/LSZ/03/1/1/8/0403 - jak wszystkie złożone oferty w postępowaniu - została poddana ocenie. Warunkiem wymaganym do realizacji świadczeń w zakresie okulistyka-hospitalizacja jest: 1) równoważnik dwóch etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) - specjalista w dziedzinie okulistyki, w tym ordynator - specjalista w dziedzinie okulistyki (co daje 75 godzin i 50 minut tygodniowo), 2) udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista okulistyki lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w okulistyce lub w trakcie specjalizacji z okulistyki - określone w harmonogramie zasoby (co daje 130 godzin 5 minut tygodniowo); Jako warunki oceniane dodatkowo określono (w przeliczeniu na tygodniowy czas pracy personelu) - dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie okulistyki (co daje 75 godzin 50 minut tygodniowo). Z powyższych warunków wynika, że każdy podmiot chcący spełnić warunki podstawowe (205 godzin 55 minut) i dodatkowo rankingowane, powinien udokumentować zatrudnienie personelu lekarskiego w łącznym wymiarze przynajmniej 281 godzin i 45 minut tygodniowo. Komisja konkursowa dokonała wyboru 11 ofert w ww. postępowaniu, nie wybierając ofert złożonych przez: NZOZ Szpital w Pszczynie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach. Dokonano zakupu świadczeń na zaplanowanym wcześniej poziomie, zabezpieczając tym samym dostęp pacjentów do omawianego zakresu świadczeń na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. Oferta NZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej w bardzo istotnym kryterium oceny oferty ˝jakość˝ otrzymała 12,5 pkt i zajęła przedostatnią - 14 pozycję w rankingu końcowym postępowania. Odnosząc się do problematyki dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital - także umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Normy art. 17 ust. 1 pkt. 4 i art. 25 ust. 1 ww. ustawy regulują zatem dwie sytuacje prawne: 1) podmiotów leczniczych, które są obowiązane posiadać wyłącznie jedno ubezpieczenie (ubezpieczenie OC) - są to np.: podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 2) podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, które są obowiązane posiadać oba ubezpieczenia (co do zasady powinny być to odrębne umowy, nie można jednak wykluczyć jednej umowy, która będzie zawierała w swojej treści postanowienia dotyczące dwóch ubezpieczeń). Obowiązek posiadania ww. ubezpieczeń powstał w dniu 1 stycznia 2012 r., tj. z dniem wejścia w życie art. 17 ust. 2 i 3 i art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 221 ustawy). W przypadku ubezpieczenia OC wprowadzony został odpowiedni okres przejściowy. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ww. ustawy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC można uznać za spełniony, pod warunkiem wypełnienia zawartych w tym przepisie przesłanek: 1) umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta przed 1 stycznia 2012 r., 2) podstawą do zawarcia umowy były przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), 3) okres, na jaki została zawarta, upływa po dniu 31 grudnia 2011 r. - w takiej sytuacji nową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 136b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 293, poz. 1728), podmioty udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych (na podstawie umowy z NFZ) są zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu szkody powstałej w związku z udzielaniem tych świadczeń zdrowotnych (finansowanych z NFZ). Konsekwentnie warunkiem zawarcia umowy z NFZ jest posiadanie umowy, o której mowa w art. 136b ust. 1 ww. ustawy. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania nie podlega rozpatrzeniu. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ przysługuje odwołanie do prezesa NFZ wnoszone za pośrednictwem właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Prezes NFZ rozpatruje odwołanie i wydaje decyzję administracyjną. Zgodnie z art. 163 ust. 5 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nadzorowi ministra zdrowia nie podlegają decyzje wydane w wyniku wniesienia odwołania w trakcie postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 154 ust. 8 ww. ustawy od decyzji prezesa NFZ przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Uwzględniając powyższe, na podstawie pozyskanej dokumentacji przeprowadzonego postępowania, stwierdzić należy, że w przedmiotowym postępowaniu nie doszło do naruszenia przepisów prawa obowiązujących Narodowy Fundusz Zdrowia. Z poważaniem Podsekretarz stanu Agnieszka Pachciarz