2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie braku finansowania przez NFZ terapii seksuologicznej dla byłych więźniów skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, w tym pedofilów

ZAPYTANIE NR 26246
Wpłyneło dnia: 07-05-2014, Ogłoszone dnia: 29-05-2014 - posiedzenie nr 68
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!
Z powziętych informacji wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawarł żadnych umów na usługi w zakresie terapii seksuologicznej przeznaczonej dla byłych więźniów skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, w tym pedofilów.
Byli więźniowie, którzy na wolności chcieliby się poddać bądź kontynuować terapię u seksuologa, nie mogą tego zrobić z powodu braku umów z NFZ na tego typu usługi. Dotyczy to całej Polski. Pozostaje im jedynie indywidualne, odpłatne przeprowadzenie takiej terapii, czego nie są w stanie zrobić, ponieważ nie mają na to środków finansowych.
Brak możliwości leczenia tej specyficznej grupy zagraża bezpieczeństwu społeczeństwa. Resocjalizacja nie może kończyć się po przekroczeniu bramy zakładu karnego, w którym odbywana była kara. Państwo powinno zapewnić możliwości dalszego leczenia po upływie kary, a co za tym idzie, nadal pomagać w resocjalizacji byłych więźniów, czego domagają się oni sami.
Moja interpelacja wynika z kontaktu z człowiekiem dotkniętym tym problemem.
W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:
Czy ministerstwo w możliwie krótkim czasie zamierza uzupełnić tę lukę prawną? Brak tych przepisów bulwersuje lokalne społeczności.

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 30-06-2014, Ogłoszona dnia: 10-07-2014 - posiedzenie nr 71

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie braku finansowania przez NFZ terapii seksuologicznej dla byłych więźniów skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, w tym pedofilów, przekazaną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu RP, z dnia 9 maja 2014 r., znak: SPS-023-26246/14, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), do zakresu działania funduszu należy w szczególności określanie m.in. dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Fundusz zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, podpisując ze świadczeniodawcami umowy na udzielanie przedmiotowych świadczeń po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zgodnie z przepisami ww. ustawy. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o odniesienie się do treści interpelacji pani poseł.
Odnosząc się do treści przedmiotowej interpelacji i uwagi, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawarł żadnych umów na usługi w zakresie terapii seksuologicznej przeznaczonej dla byłych więźniów skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, w tym pedofilów, uprzejmie informuję, że z wyjaśnień udzielonych przez Centralę NFZ wynika, iż świadczenia w ramach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie warunków ambulatoryjnych (program terapii zaburzeń preferencji seksualnych) są udzielane na terenie trzech województw: łódzkiego (jeden świadczeniodawca - Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie), małopolskiego (jeden świadczeniodawca - PRO VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kraków-Śródmieście, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) i podkarpackiego (jeden świadczeniodawca - Niepubliczny Zakład Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Psychoterapia s.c. w Rzeszowie). Pozostałe jednostki nie spełniły wymagań określonych w programie terapii zaburzeń preferencji seksualnych lub w ogóle nie przystąpiły do postępowania konkursowego, gdyż jak wskazała Centrala NFZ:
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach zrezygnował z udzielania przedmiotowych świadczeń, ze względu na brak odpowiedniego personelu, skutkiem tego nie złożył oferty przy postępowaniu na zawarcie umowy w przedmiocie udzielania świadczeń w rodzaju: programu terapii zaburzeń preferencji seksualnych,
- na ogłoszone przez Podlaski OW NFZ postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w omawianym zakresie wpłynęła jedna oferta złożona przez DJV spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Witosa, 15-660 Białystok, która została odrzucona z powodu niespełniania warunków wymaganych przepisami prawa; nie wpłynęła natomiast oferta Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, aczkolwiek z informacji posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, iż ww. podmiot leczniczy zamierza w przyszłości realizować świadczenie w omawianym zakresie,
- zakład przeznaczony do wykonywania środka zabezpieczającego z terenu Dolnego Śląska, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, w związku z brakiem wiedzy na temat liczby pacjentów kwalifikujących się do objęcia programem terapii zaburzeń preferencji seksualnych w chwili obecnej nie przystąpi do ewentualnego postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w omawianym zakresie; jednocześnie ww. świadczeniodawca poinformował, że do momentu ustalenia liczby pacjentów skierowanych do programu część świadczeń może być im udzielona w poradni zdrowia psychicznego. W przypadku skierowania osób do objęcia programem, ZOZ w Kłodzku wystąpi do dyrektora DOW NFZ o ogłoszenie postępowania uzupełniającego,
- Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, pomimo prowadzonych rozmów z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w sprawie konieczności zabezpieczenia dostępu do omawianych świadczeń oraz otrzymanego zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie rokowań na udzielanie świadczeń w przedmiotowym zakresie, nie złożył oferty,
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Warszawie poinformował Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, iż z powodu braku wymaganego personelu nie mógł przystąpić do postępowania w trybie rokowań w zakresie programu zaburzeń preferencji seksualnych.
Jednocześnie Centrala NFZ wskazała, że realizowany w zakładzie zamkniętym środek zabezpieczający orzeczony wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia. Aktualnie środek zabezpieczający określony w art. 95a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) realizowany jest w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.
Odnosząc się natomiast do pytania zawartego w przedmiotowej interpelacji, uprzejmie informuję, iż Minister Zdrowia w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości w celu realizacji delegacji ustawowych określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), mając na uwadze m.in. poddanie właściwemu leczeniu lub terapii sprawcy, wobec którego zastosowany jest środek zabezpieczający określony w art. 95a Kodeksu karnego, wydał rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz. U. Nr 230, poz, 1519, z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia (Dz. U. Nr 230 poz. 1520).

Z poważaniem
Sekretarz stanu
Sławomir Neumann