2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie prowadzonego postępowania konkursowego na drugie półrocze 2014 r. i zagrożenia obniżeniem kontraktu o ok. 70% dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

ZAPYTANIE NR 26682
Wpłyneło dnia: 30-05-2014, Ogłoszone dnia: 06-06-2014 - posiedzenie nr 69
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!
Informuję Pana Ministra, że w rezultacie prowadzonego obecnie postępowania konkursowego na drugie półrocze 2014 r. istnieje zagrożenie, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach otrzyma kontrakt niższy o ok. 70% niż dotychczas.
Historia świętochłowickiego ZOL ZOZ sp. z o.o. sięga 2006 r. Początkowo był to oddział 30-łóżkowy. W 2011 r. zawarto umowę z NFZ na 12 775 punktów i 996 450 zł (78 zł za jeden punkt). W związku z dużą liczbą oczekujących jeszcze jako SP ZOZ szpital powiększył bazę łóżkową. Przyniosło to możliwość zwiększenia kontraktu z NFZ do 19 770 punktów rocznie. Wartość za 1 punkt nie uległa zmianie i w dalszym ciągu wynosiła 78 zł. Dało to ogólną sumę 1 557 660 zł wartości umowy. Kolejny aneks zawarty 1 stycznia 2013 r. nie przyniósł żadnych zmian w wielkości kontraktu. W związku z przekroczeniem ilości punktów wynikających z umowy na 2013 r. w styczniu 2014 r. została zawarta ugoda, na podstawie której NFZ uznał przekroczenie przez świętochłowicki ZOL planu do wysokości 20 229 punktów, co dało wartość 1 577 862 zł. Na pierwsze półrocze 2014 r. zakład podpisał aneks, który zakładał 10 317 punktów o wartości 804 726 zł (78 zł za punkt). Do końca okresu rozliczeniowego zostanie on wykonany w 100%.
W marcu bieżącego roku NFZ ogłosił konkurs na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na drugie półrocze 2014 r. Świętochłowicka placówka ofertę złożyła w wymaganym terminie, ustalając jej wartość na podstawie dotychczasowego wykonania zawartego aneksu za pierwsze półrocze tego roku. Wartość za 1 punkt pozostawiła na poziomie 78 zł. Pomimo inflacji oraz wzrostu cen leków i opłat za media zakład utrzymał dotychczasowy poziom wyceny. Proponowana liczba punktów wyniosła 10 448 (818 064,00 zł). 22 maja 2014 r. na drugim etapie negocjacji przedstawiono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. propozycję, która wyniosła 3160 punktów i dała wartość 246 480 zł. Stanowi to zaledwie 30% wartości obecnego kontraktu.
W świętochłowickim ZOL w chwili obecnej przebywa 57 pacjentów. Ich dodatkowe opłaty ponoszone za pobyt średnio wynoszą ok. 950 zł miesięcznie. 15% z nich wspieranych jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Są to ludzie biedni, samotni, schorowani. Dopłata w ich przypadku wynosi tylko 379,10 zł. 85% pacjentów to mieszkańcy Świętochłowic lub bliscy członkowie ich rodzin. Przez blisko 8 lat ośrodek stał się ważnym miejscem dla społeczeństwa Świętochłowic. W obecnej chwili pracuje tam wykwalifikowana kadra pielęgniarek, rehabilitantów, socjologów, logopedów i psychiatrów. Łącznie opiekę nad pacjentami sprawuje 35 osób. W przypadku braku porozumienia z NFZ w mieście, w którym bezrobocie jest na poziomie 18%, kolejni mieszkańcy mogą zostać bez pracy. Natomiast ponad pół setki pacjentów nie znajdzie schronienia i opieki, gdyż wysokość emerytur eliminuje ich z możliwości skorzystania z ofert innych ośrodków.
Warto przypomnieć, że na drugą połowę bieżącego roku spółka zaplanowała gruntowną modernizację obiektu. Wartość prac sięga blisko 3 mln zł. Gotowy jest już projekt i pozwolenie na budowę.
W roku 2012 SP ZOZ w Świętochłowicach na podstawie ustawy o działalności leczniczej został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Przejęła ona zobowiązania po SP ZOZ w wysokości 16 mln zł. Dotychczasowe działania umożliwiły zbilansowanie spółki. Niestety wszystkie plany i dalsze bezpieczeństwo całego szpitala zostały poważnie zagrożone. Proponowana wielkość świadczenia czyni to przedsięwzięcie całkowicie deficytowym. Tak młodej spółki nie stać na ponoszenie niezbilansowanych wydatków. W dalszym ciągu bowiem spółka spłaca zobowiązania przejęte przez SP ZOZ.
W związku z powyższym wnoszę do Pana Ministra prośbę o przeanalizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji, przyjrzenie się pracom komisji konkursowej oraz ewentualne unieważnienie konkursu.
Czy na tym etapie możliwe jest unieważnienie konkursu w razie wystąpienia nieprawidłowości?

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 30-06-2014, Ogłoszona dnia: 10-07-2014 - posiedzenie nr 71

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej, przesłaną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu, z dnia 4 czerwca 2014 r., znak: SPS-023-26682/14, w sprawie prowadzonego postępowania konkursowego na drugie półrocze 2014 r. i zagrożenia obniżeniem kontraktu o ok. 70% dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określają ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy. Warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej określają zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydawane w związku z art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 132 ust. 2 ww. ustawy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie, a zatem w trybie konkursu ofert albo rokowań (art. 139 ust. 1 tej ustawy). Przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu, zgodnie z przepisem art. 107 ust. 5 pkt 8 i 10 ww. ustawy. Stosownie do przepisu art. 134 ust. 1 ww. ustawy fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów w szczególności stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert, a następnie otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W części niejawnej konkursu ofert komisja może wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i ich dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Ponadto w części niejawnej konkursu ofert komisja może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej i ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. Kryteria oceny ofert są określane, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przez prezesa funduszu. Stosownie do zarządzenia nr 3/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: l) jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, 2) zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, 3) dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, 4) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów, 5) ceny świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy. Szczegółowe parametry kryteriów oceny, w podziale na rodzaje i zakresy świadczeń opieki zdrowotnej, określa załącznik nr 1 do ww. zarządzenia. Parametry kryteriów oceny ofert dla poszczególnych zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zawiera tabela nr 14 załącznika nr 1 do ww. zarządzenia.
Odnosząc się do wyrażonych w interpelacji zastrzeżeń do przeprowadzonego przez NFZ konkursu ofert na realizację świadczeń w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym, w związku z obniżeniem wartości umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach w przedmiotowym zakresie świadczeń, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z prośbą o stanowisko w tej sprawie.
W odpowiedzi Śląski OW NFZ poinformował, iż działając na podstawie art. 139 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy, w dniu 13 marca 2014 r. ogłosił postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym dla podregionu katowickiego obejmującego miasta: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. W ww. ogłoszeniu podano wartość zamówienia na kwotę nie większą niż 1 212 330,00 zł. Przy cenie oczekiwanej w wysokości 78,00 zł zaplanowana do zakupu liczba osobodni wynosiła 93 235. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 6 czerwca 2014 r. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania została opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. W ww. postępowaniu złożono łącznie 12 ofert na 12 miejsc realizacji świadczeń. W części jawnej została odrzucona 1 oferta oraz zostały przeprowadzone 3 kontrole nowych miejsc udzielania świadczeń, 11 ofert zostało zakwalifikowanych do części niejawnej. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców były jawne i nie podlegały zmianie w toku postępowania. Komisja konkursowa dokonała porównania ofert przy pomocy systemu informatycznego wspomagającego postępowanie konkursowe. Porównanie ofert w oparciu o wskazane w zarządzeniu kryteria i ich wagę punktową zakłada uszeregowanie ofert od najlepiej ocenianej do oferty o najmniejszej liczbie punktów. Ocena ofert oparta jest na odpowiedziach udzielonych przez oferentów w ankietach złożonych w postępowaniu. Ranking otwarcia, w którym oferty zostały uszeregowane według malejącej łącznej liczby punktów uzyskanych w procesie oceny ofert, został wygenerowany w dniu 16 maja 2014 r. W części niejawnej konkursu ze wszystkimi oferentami zostały przeprowadzone negocjacje. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach w trakcie negocjacji nie obniżył ceny i utrzymał cenę z oferty. Po przeprowadzonych negocjacjach komisja konkursowa dokonała ostatecznej oceny i porównania ofert złożonych do przedmiotowego postępowania konkursowego, sporządzając ranking końcowy. Oferta Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach uzyskała łączną ocenę 43 229 pkt, w tym 33 229 pkt za kryteria niecenowe, zajmując 11. pozycję w rankingu końcowym. Oferentowi zaproponowano 30-procentową wartość oferty z uwagi na pozycję w rankingu. Określona w ogłoszeniu wartość zamówienia nie pozwoliła na zakup wszystkich zaoferowanych świadczeń.
Odnosząc się do pytania o możliwość unieważnienia konkursu, uprzejmie informuję, że minister zdrowia nie posiada kompetencji do ingerowania w poszczególne postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w cytowanej na wstępie ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W myśl art. 154 tej ustawy, świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana, w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego funduszu. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten składa się do dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej uwzględniającej lub oddalającej odwołanie. Dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i wydaje decyzję administracyjną w sprawie. W przypadku uwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadza się postępowanie w trybie rokowań ze świadczeniodawcą, który złożył wskazane odwołanie, chyba że z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera się z jednym świadczeniodawcą na danym obszarze. W takim przypadku dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu ponownie przeprowadza postępowanie w sprawie zawarcia umowy. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, wydanej na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy, świadczeniodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Z poważaniem
Sekretarz stanu
Sławomir Neumann