2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie niedofinansowania przez NFZ operacji wszczepiania stymulatorów mózgu w woj. śląskim

ZAPYTANIE NR 26683
Wpłyneło dnia: 30-05-2014, Ogłoszone dnia: 06-06-2014 - posiedzenie nr 69
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze! W woj. śląskim w ciągu roku NFZ refunduje jedynie 10 zabiegów wszczepiania stymulatorów mózgu dla chorych na Parkinsona i dystonię. Wszczepienie takiego stymulatora może radykalnie odmienić życie osób z wymienionymi schorzeniami. Tylko w woj. śląskim na Parkinsona cierpi prawie 9 tys. osób. W początkowej fazie pomaga farmakologiczne leczenie, potem może być konieczne wszczepienie specjalnych stymulatorów, które pobudzają pracę mózgu. Jest to refundowane leczenie. W naszym województwie zabiegi te wykonują dwa szpitale: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Barbary w Sosnowcu oraz klinika w Katowicach-Ligocie.
Niestety w ciągu roku na zabieg może liczyć tylko 10 pacjentów woj. śląskiego. Tymczasem ok. 15% chorych wymaga takiej formy, co daje ok. 130-150 pacjentów z chorobą Parkinsona oraz dystonią rocznie.
W woj. mazowieckim takich operacji robi się rocznie 73. Jest to niezwykle krzywdzące dla mieszkańców Śląska. Tym bardziej że odprowadzane przez mieszkańców woj. śląskiego rokrocznie do NFZ składki są najwyższe w kraju.
Dysproporcja pomiędzy zabiegami wykonywanymi w woj. mazowieckim a w woj. śląskim jest bardzo duża, co przekłada się bezpośrednio na niezadowolenie pacjentów ze Śląska.
W związku z powyższym, kieruję do Pana Ministra pytania:
Dlaczego w woj. śląskim refundowanych jest tak mało zabiegów wszczepiania stymulatora mózgu rocznie?
Jakie są możliwości zmiany tej sytuacji w stosunku do pacjentów na Śląsku?
Z wyrazami szacunku
Poseł Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 08-07-2014, Ogłoszona dnia: 24-07-2014 - posiedzenie nr 72

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pani Danuty Pietraszewskiej, poseł na Sejm RP, z dnia 26 maja 2014 r., przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 4 czerwca 2014 r., znak: SPS-023-26683/14, w sprawie niedofinansowania przez NFZ operacji wszczepiania stymulatorów mózgu w województwie śląskim, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Zasady zawierania umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarządzeniach prezesa NFZ dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.
Rozpatrując kwestię finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym stymulatorów mózgu, należy mieć na uwadze fakt, że środki finansowe, jakimi dysponuje NFZ i jakie kieruje na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej są ograniczone, bowiem pochodzą one w szczególności ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym wartość finansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku zdeterminowana jest poziomem środków zapisanych na ten cel w planie finansowym funduszu zatwierdzonym przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów.
Podstawą do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 132 ust. 1 ww. ustawy, jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego funduszu. W zawartej umowie świadczeniodawcą i oddział wojewódzki funduszu dokonują ustalenia kwoty zobowiązania funduszu wobec świadczeniodawcy z dokładnością do zakresu świadczeń. Tak więc ustalenie kwoty zobowiązania (zaakceptowanej przez świadczeniodawcę i fundusz) jest koniecznym warunkiem zawieranej umowy. Dlatego też finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co oznacza, że zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym świadczenia opieki zdrowotnej zarówno udzielone ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, jak i tzw. planowane, finansowane są do poziomu określonego w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Mając również na uwadze dyspozycje zawarte w przepisach:
- art. 132 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi wysokość łącznych zobowiązań funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym funduszu,
- § 14 ust. 1 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484), zgodnie z którymi fundusz zobowiązany jest do finansowania świadczeń udzielonych w okresie rozliczeniowym do kwoty zobowiązania funduszu wobec świadczeniodawcy określonej w umowie,
fundusz dokonuje zakupu świadczeń zdrowotnych, kierując się w szczególności koniecznością zabezpieczenia świadczeniobiorcom jak najlepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Mając na uwadze powyższe oraz odnosząc się do kwestii i pytań zawartych w treści interpelacji, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z wyjaśnieniami płatnika świadczeń, w latach 2010-2013 Śląski OW NFZ sfinansował wszczepienie 82 stymulatorów na łączną kwotę 3 969 620 zł, natomiast w okresie styczeń - maj 2014 r. sfinansowano wszczepienie 8 stymulatorów na kwotę 391 040 zł. Jak wskazuje fundusz, budżet będący w dyspozycji Śląskiego Oddziału NFZ, przeznaczony na zabezpieczenie realizacji zawartych umów w rodzaju leczenie szpitalne na rok 2014, nie pozwolił na zwiększenie liczby zakontraktowanych procedur wszczepienia stymulatora struktur głębokich mózgu na terenie województwa. Poziom obecnie zawartych umów w tym zakresie świadczeń wynosi 1015 040 zł i jest zbliżony do wartości zawartych umów w tym zakresie w roku ubiegłym (977 600 zł). Niemniej jednak, jak wskazuje płatnik świadczeń, Śląski OW NFZ monitoruje poziom zabezpieczenia poszczególnych świadczeń, starając się elastycznie reagować na potrzeby ubezpieczonych. Mając jednak na uwadze zbyt małe środki przeznaczone na finansowanie przedmiotowych świadczeń i niezaspokojone potrzeby pacjentów wymagających leczenia metodą głębokiej stymulacji mózgu, w sytuacji uzyskania odpowiednich środków możliwe będzie podjęcie renegocjacji warunków umów zawartych na rok 2014 w omawianym zakresie. Stopniowe zwiększenie wartości umów winno prowadzić do ewolucyjnej poprawy dostępu do ww. metody leczenia.
Należy jednakże podkreślić, że zwiększenie wydatkowania środków prowadzone może być wyłącznie w sposób gwarantujący zarówno utrzymanie stabilności finansowej oddziału, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa śląskiego. Środki finansowe przewidziane w planie finansowym Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczone są bowiem na pokrycie wszystkich świadczeń zdrowotnych osób ubezpieczonych w NFZ, natomiast płatnik świadczeń nie może podejmować zobowiązań bez posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.
Z poważaniem
Sekretarz stanu
Sławomir Neumann