2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie prowadzonego postępowania konkursowego z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej (dzieci i młodzieży) i rehabilitacji pulmonologicznej (wieku rozwojowego) w Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej.

ZAPYTANIE NR 26684
Wpłyneło dnia: 30-05-2014, Ogłoszone dnia: 06-06-2014 - posiedzenie nr 69
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!
Informuję Pana Ministra, iż w rezultacie prowadzonego obecnie postępowania konkursowego istnieje zagrożenie, że Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej straci kontrakt na rehabilitację pulmonologiczną dla dzieci na rzecz podmiotu prywatnego świadczącego usługi jedynie dla dorosłych.
Zakład w Istebnej złożył ofertę na świadczenia z zakresu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych na drugie półrocze bieżącego roku w zakresie prowadzonej dotychczas działalności, tj. na rehabilitację ogólnoustrojową (dzieci i młodzieży) i rehabilitację pulmonologiczną (wieku rozwojowego). Ceny zawarte w niej były zgodne z sugerowanymi przez NFZ, czyli odpowiednio 1,05 zł/pkt oraz 1,16 zł/pkt, natomiast zaproponowane ilości zakładały lekką progresję w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 r. W dniach 17 i 20 maja odbyły się negocjacje w zakresie cen. Miały one, zdaniem dyrektora WCP Kubalonka, charakter bardzo lapidarny, albowiem osoby reprezentujące NFZ zapytały go wyłącznie o to, czy podtrzymuje ceny ujęte w ofercie. Po potwierdzeniu wydrukowano protokół, który dyrektor podpisał. Na tym rozmowy zakończono.
Natomiast 23 maja rozpoczęły się rozmowy w zakresie propozycji limitów ilościowych. Przedstawicielki NFZ zaproponowały placówce z Istebnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej na drugie półrocze bieżącego roku około 198 000 pkt (ok. 208 000 zł), co jest ilością zadowalającą; albowiem limit finansowy jest większy od tego z pierwszego półrocza o około 48 000 zł. Natomiast w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej placówka otrzymała około 503 000 pkt (584 000 zł), co w porównaniu z pierwszym półroczem stanowi spadek o ok., 342 000 zł. W tej sytuacji dyrektor zaproponował rozpatrzenie innego wariantu, tzn. zwiększenia limitu na rehabilitację pulmonologiczną o całość propozycji, tj. 208 000 zł, i niezawieranie umowy na rehabilitację ogólnoustrojową. Propozycję tę uzasadnił tym, iż takie rozwiązanie pozwoli na wdrożenie przedsięwzięć naprawczych, które zmniejszą negatywne skutki ekonomiczne. Przedstawicielki NFZ stwierdziły, iż takie rozwiązanie alternatywne jest nie do przyjęcia i odmówiły sporządzenia protokołu rozbieżności, informując, że obecny regulamin pozostawia tylko dwie możliwości: przyjęcie propozycji albo koniec negocjacji. Ostatecznie przesunięto je na inny termin.
Jak się okazało, przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt złożenia oferty przez nowy podmiot leczniczy, a konkretnie polsko-amerykańskie kliniki z Ustronia, co spowodowało konieczność zabezpieczenia dla niego środków. Najprawdopodobniej z tego powodu wrzucono do jednego worka wszystkich świadczeniodawców z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej. Prawdopodobnie porównano ceny oferowane przez zakłady, a te zawsze będą wyższe w ośrodkach pediatrycznych, jednym słowem porównano nieporównywalne świadczenia.
W efekcie istnieje prawdopodobieństwo odebrania części środków WCP Kubalonka i przekazania ich PAK z Ustronia. Biorąc pod uwagę fakt, że placówka z Ustronia nie planuje przyjmowania dzieci, NFZ dokona tym samym ograniczenia świadczeń dla nich na rzecz tych dla osób starszych. Jeśli dojdzie do zerwania rozmów od 10 czerwca br. WCP Kubalonka będzie musiało wstrzymać przyjęcia aż do rozpisania nowego konkursu. Trzeba pamiętać, że nie ma w Polsce podobnego zakładu dla dzieci, tym bardziej że 70% pacjentów to dzieci małe, które muszą przebywać z opiekunami. Tylko WCP Kubalonka posiada odpowiednią bazę hotelową.
W związku z powyższym wnoszę do Pana Ministra prośbę o przeanalizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji, przyjrzenie się pracom komisji konkursowej.
Czy na tym etapie możliwe jest unieważnienie konkursu w razie wystąpienia nieprawidłowości?

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 02-07-2014, Ogłoszona dnia: 10-07-2014 - posiedzenie nr 71

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na interpelację pani Danuty Pietraszewskiej, posła na Sejm RP, z dnia 4 czerwca 2014 r., przekazaną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu, znak: SPS-023-26684/14, w sprawie prowadzonego postępowania konkursowego z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej (dzieci i młodzieży) i rehabilitacji pulmonologicznej (wieku rozwojowego) w Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej - t.j Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast zgodnie z art. 107 ust. 5 do zadań dyrektora OW NFZ należy m.in. efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału oraz zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym minister zdrowia zwrócił się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poinformował ministra zdrowia, iż Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej złożyło ofertę w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych w obszarze zabezpieczenia grupy powiatów subregionu południowo-zachodniego, w tym postępowaniu oferty złożyły 4 podmioty, w tym 3, które dotychczas realizują umowy, oraz 1, który takiej umowy nie posiadał. Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej zostało sklasyfikowane na 4. miejscu w rankingu końcowym. Oferta łącznie uzyskała 25 punktów, w tym w kryteriach niecenowych (jakość, dostępność, kompleksowość, ciągłość) uzyskała 15 punktów. Oferta, która uplasowała się na l. pozycji, w tych samych kryteriach uzyskała 46 667 punktów. W kryterium jakości dla zakresu rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych w personelu wykazanym do realizacji świadczeń możliwe było uzyskanie maksymalnie 35 punktów za specjalistę w dziedzinie fizjoterapii, którego Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej nie wykazało. Natomiast w kryterium jakości dotyczącym zewnętrznej oceny jakości można było uzyskać maksymalnie 5 punktów (w tym 1667 pkt za certyfikat ISO 9001). Centrum Kubalonka nie otrzymało żadnych punktów ze względu na brak posiadania certyfikatów. Komisja konkursowa, dokonując podziału środków, kierowała się obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad realizacji świadczeń w tym zakresie, które nie pozwalają na wyodrębnienie w ramach grupy świadczeń rehabilitacyjnych świadczeń rehabilitacji dla dzieci i młodzieży. Ponadto dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnił, iż komisja konkursowa jest związana planem postępowania, który określa planowaną do zakupu liczbę i wartość świadczeń na danym obszarze. Niemożliwe zatem było przyjęcie propozycji dyrektora Wojewódzkiego Centrum Pediatrii Kubalonka dotyczącej przesunięcia środków finansowych z postępowania w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej do zakresu rehabilitacji pulmonologicznej. Jednocześnie dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych jest aktualnie kontraktowana w 6 placówkach na terenie województwa śląskiego, posiadających potencjał wykonawczy w wysokości 234 łóżek. Liczba zakontraktowanych łóżek wynosi 162, co stanowi 69% potencjału wykonawczego. Środki finansowe w większości przeznaczone są na finansowanie świadczeń dla dzieci. Aktualnie tylko dwie placówki świadczą usługi dla dorosłych: Zabrze - 5 łóżek oraz Pilchowice - 20 łóżek wg rejestru wojewody (stan na dzień 28.02.2014). Dostępność oraz nakłady finansowe został zwiększone o 5%, tj. o 142 783,24 zł z uwzględnieniem łóżek dla dorosłych.
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, które obligują płatnika świadczeń do zapewnienia równego traktowania świadczeniodawców, niezmienność warunków, które podlegają ocenie w toku postępowania, zachowania uczciwej konkurencji oraz przestrzegania określonych w ogłoszeniu procedur, należy uznać postępowanie konkursowe za prawidłowe. Jednocześnie należy wskazać, iż Ministerstwo Zdrowia zgodnie z art. 163 ust. 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych nie posiada kompetencji do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku wniesienia odwołania w trakcie postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Z poważaniem
Sekretarz stanu
Sławomir Neumann