2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie potrzeby nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

ZAPYTANIE NR 288
Wpłyneło dnia: 14-12-2005, Ogłoszone dnia: 29-12-2005 - posiedzenie nr 6
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia zakłady opieki zdrowotnej, które zrealizowały programy dostosowawcze do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r., obecnie zmuszone są do opracowania nowego programu dostosowawczego, którego realizacja pociągnie za sobą wydatkowanie kolejnych środków finansowych. W wielu przypadkach ciężar ten spocznie na jednostkach samorządu terytorialnego, które dla większości zakładów są organami założycielskimi. Samodzielne dostosowanie zakładów opieki zdrowotnej do tych wymogów jest niemożliwe ze względu na ogromne koszty ponownej realizacji programów dostosowawczych. Nie uwzględniają one możliwości ekonomicznych placówek opieki zdrowotnej. Pozwolę sobie przedstawić Panu Ministrowi parę przykładów: 1. Zmiana, która pojawiła się w rozdziale 4 nowego rozporządzenia w § 44 pkt 4 nakłada obowiązek, aby styki cokołów z posadzką były zaokrąglone. Takiego wymogu nie było w poprzednim rozporządzeniu. Zakłady posiadają podłogi z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, cokoły obecnie są wykonane do wysokości co najmniej 10 cm. 2. Kolejnym przykładem może być obowiązek mocowania grzejników nie bliżej niż 0,10 m od lica ściany wykończeniowej. Większość zakładów, które wcześniej przeprowadziły remonty c.o., nie uwzględnia tych wymogów i obecnie musiałyby one ponownie przeprowadzić zmiany instalacyjne c.o. Czy stać nas na to? Mając na uwadze powyższe argumenty, proszę Pana Ministra o podjęcie inicjatywy mającej na celu przeanalizowanie zapisów rozporządzenia i jego ewentualnej nowelizacji. Łączę wyrazy szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Andrzej Wojtyła - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 09-01-2006, Ogłoszona dnia: 12-01-2006 - posiedzenie nr 7
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Poseł Danuty Pietraszewskiej, przekazaną przy piśmie znak SPS-023-288/05, dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam, co następuje: Wskazane wyżej rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca br. Po kilku miesiącach jego obowiązywania należy rozważyć wprowadzenie doń pewnych zmian. W związku z powyższym zamierzam powołać zespół ekspertów, który przygotuje projekt nowelizacji omawianego rozporządzenia. Odnosząc się do poszczególnych przepisów powołanego wyżej rozporządzenia omówionych w interpelacji, uprzejmie informuję, iż § 44 ust. 4 stanowi, że cokoły przy podłogach pomieszczeń lekarsko-zabiegowych, łóżkowych, korytarzy komunikacyjnych w szpitalach, a w innych zakładach opieki zdrowotnej w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce, powinny być wykonane do wysokości co najmniej 0,08 m, z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone. A zatem cokoły wykonane do wysokości 10 cm spełniają ww. wymaganie. Ponadto § 65 ust. 1 stanowi, że grzejniki powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od podłogi i nie bliżej niż 0,10 m od lica ściany wykończonej. W zakładach opieki zdrowotnej wpisanych do rejestru zakładów opieki zdrowotnej przed wejściem w życie rozporządzenia dopuszcza się, z wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonej aseptyce, zainstalowanie grzejników nie bliżej niż 0,06 m od lica ściany wykończonej. Z powyższego wynika, iż odległość 0,10 m nie obowiązuje wobec każdego zakładu. Reasumując, należy uznać, iż przy określaniu parametrów odległości grzejników od lica ściany kierowano się możliwością utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej. Z poważaniem Podsekretarz stanu Andrzej Wojtyła