2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wpisania katedry Chrystusa Króla w Katowicach na listę pomników historii

ZAPYTANIE NR 29845
Wpłyneło dnia: 05-12-2014, Ogłoszone dnia: 18-12-2014 - posiedzenie nr 83
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Minister! Chciałabym wyrazić w imieniu swoim i wielu posłów Śląska głębokie poparcie dla wniosku arcybiskupa metropolity katowickiego o wpisanie katedry Chrystusa Króla w Katowicach na listę pomników historii.
Katedra Chrystusa Króla, wybudowana w latach 1927–1955 w stylu wyraźnie wskazującym na polską tradycję architektoniczną, akcentuje rolę najważniejszego kościoła w metropolii górnośląskiej oraz jednocześnie największej w Polsce katedry. Znakomicie wyraża również treści ideowe, związane z tradycją trwania religii katolickiej i kultury polskiej na Śląsku. Katedra Chrystusa Króla jest znaczącym symbolem historycznym, tak w znaczeniu religijnym, jak i państwowym. Po utworzeniu w 1922 r. województwa śląskiego oraz ustanowieniu przez Stolicę Apostolską w 1925 r. diecezji katowickiej katedra miała stać się – wraz z gmachem województwa i Sejmu Śląskiego, uznanego za pomnik historii – wyrazem powstających równocześnie struktur polskiej administracji państwowej i kościelnej.
Do sprawy uznania katowickiej katedry za pomnik historii pozytywnie odnosi się prezydent RP i jego kancelaria. Wniosek został również pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Procedury wymagają jednak opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która zostaje następnie przedłożona Radzie Ochrony Zabytków. Nasze obawy budzi fakt, że nieznajomość skomplikowanych dziejów historii Śląska, roli Kościoła na naszej ziemi i symbolicznego znaczenia, jakie ma dla Ślązaków katedra, może spowodować wątpliwości wobec wniosku. Dlatego deklarujemy z całym przekonaniem jednoznaczne silne poparcie dla tej inicjatywy.
Szanowna Pani Minister! Czy my, posłowie śląscy, wspierający całym sercem tę inicjatywę, możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca o wpisanie katedry Chrystusa Króla w Katowicach na listę pomników historii?
Z wyrazami szacunku
Poseł Danuta Pietraszewska
oraz grupa posłów

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Małgorzata Omilanowska - minister kultury i dziedzictwa narodowego
Wpłyneła dnia: 31-12-2014, Ogłoszona dnia: 15-01-2015 - posiedzenie nr 84

Odpowiadając na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu do MKiDN – 15.12.2014 r.) w sprawie wpisania na listę pomników historii katedry Chrystusa Króla w Katowicach, przekazaną ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego przy piśmie marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2014 r., nr SPS-023-29845/14, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Wniosek arcybiskupa metropolity katowickiego w sprawie uznania za pomnik historii gmachu archikatedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach, wraz z załączoną dokumentacją, wpłynął do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 24.06.2013 r. i w dniu 26.06.2013 r. został przekazany, zgodnie z obowiązującą procedurą, za pośrednictwem Departamentu Ochrony Zabytków do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Zadaniem NID, który rozpatruje wnioski w kolejności ich wpływu, jest weryfikacja danych zawartych w dokumentacji i wydanie opinii co do zasadności propozycji uznania zabytków za pomniki historii. Zgodnie z procedurą opinia NID zostanie przedłożona Radzie Ochrony Zabytków, organowi opiniodawczo-doradczemu działającemu przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udziela rekomendacji o uznaniu danego zabytku za pomnik historii.
Na ostatnim posiedzeniu, w dniach 10–11 grudnia br. członkowie Rady dyskutowali nad weryfikacją kryteriów i procedur uznawania obiektów za pomniki historii. Wprowadzenie ewentualnych zmian w obowiązujących zasadach może wiązać się z potrzebą dokonania uzupełnień w przekazanych wcześniej dokumentacjach. Wyrażam przekonanie, że wniosek arcybiskupa metropolity katowickiego będzie rozpatrzony w możliwie najszybszym terminie.