2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa pracy w firmach zewnętrznych wykonujących zadania na rzecz kopalń

ZAPYTANIE NR 3073
Wpłyneło dnia: 07-05-2008, Ogłoszone dnia: 29-05-2008 - posiedzenie nr 16
Nadawca: Danuta Pietraszewska, Marek Cebula, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Marek Plura, Grzegorz Sztolcman, Piotr van der Coghen, Jerzy Ziętek
Adresat: Minister Gospodarki
Szanowny Panie Premierze! W związku z tragicznym wypadkiem w KW SA KWK Halemba, który miał miejsce w dniu 21 listopada 2006 r. Rada Ministrów poprzedniej kadencji Sejmu RP podjęła działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Szczegółowe wnioski oraz propozycje rozwiązań programowych przedstawiono w raporcie opracowanym na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 206/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. Jednym z determinujących elementów poprawy wspomnianego bezpieczeństwa byłoby uruchomienie, a co za tym idzie realizacja w jednostce monitorującej restrukturyzację górnictwa, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1379), banku danych o firmach działających w branży górniczej, wykonujących podziemne roboty górnicze, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych wspierających proces nadzoru przestrzegania bhp (wniosek 11 i 12 ww. raportu). Mając powyższe na uwadze, jak również w dalszym ciągu niezadawalającą sytuację w zakresie bezpieczeństwa pracy w firmach obcych wykonujących podziemne roboty górnicze, w których dochodzi do wypadków ponad dwukrotnie częściej niż wśród załogi kopalń, zwracamy się do Pana Premiera z pytaniem o stan realizacji wniosków ww. raportu oraz zaawansowanie prac w przedmiocie sprawy. Z wyrazami szacunku Poseł Marek Plura oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Waldemar Pawlak - minister gospodarki
Wpłyneła dnia: 12-06-2008, Ogłoszona dnia: 26-06-2008 - posiedzenie nr 18
Odpowiadając na interpelację pana Marka Plury oraz grupy posłów, przesłaną przy piśmie z dnia 13 maja 2008 r., znak: SPS-023-3073/08, w sprawie bezpieczeństwa pracy w firmach zewnętrznych wykonujących zadania na rzecz kopalń, uprzejmie informuję, co następuje. Po przyjęciu przez Radę Ministrów ˝Raportu z oceny bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego˝ Ministerstwo Gospodarki zainicjowało prace nad realizacją wniosków wynikających z tego dokumentu. W wyniku dyskusji uznano, że dla sprawnej realizacji prac należy podzielić wnioski tematycznie na grupy zagadnień dotyczących: 1) nowelizacji przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy w podziemnych zakładach górniczych, zintensyfikowania działań kontrolnych przez okręgowe urzędy górnicze w odniesieniu do firm usługowych oraz uporządkowania systemu szkolenia pracowników oraz osób dozoru górniczego zatrudnionych w tych firmach, 2) rozpoznania i opracowania skutecznych metod przewidywania zagrożeń w górnictwie węgla kamiennego, 3) opracowania i wdrożenia systemów informatycznych dotyczących ujednolicenia ewidencji kontroli i nadzorowania firm obcych w zakresie bhp oraz stworzenia bazy danych o firmach działających w branży górniczej, 4) opracowania zasad wzmocnienia nadzoru nad stosowanymi w górnictwie węgla kamiennego środkami specjalistycznymi stosowanymi podczas prac podziemnych, 5) racjonalizacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, poprawa stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych w skali całego sektora, ograniczenia prowadzenia eksploatacji poniżej poziomów udostępniania. Ustalono również, że opracowanie propozycji rozwiązań nastąpi w podzespołach roboczych, dla których określono jednostkę koordynującą prace. Są to odpowiednio: Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach oraz Kompania Węglowa SA. Zagadnienia w zakresie tematyki wyszczególnionej w pkt. 5 zostały uwzględnione w strategiach działalności poszczególnych spółek węglowych. Realizując zadania zawarte w pkt. 1, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, decyzją nr 41 z dnia 12 listopada 2007 r., powołał Zespół roboczy do przygotowania propozycji realizacji wniosków zawartych w ˝Raporcie...˝. W ramach zespołu wyodrębniono trzy grupy robocze do spraw: - bezpieczeństwa górniczego, - bezpieczeństwa technicznego, - podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych. Każda z grup przygotowała w ramach swoich kompetencji szereg propozycji zmian aktów prawnych, częściowo uwzględnionych w pracach nad opracowywaniem projektów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jak i aktów wykonawczych do tej ustawy. W celu zapewnienia skutecznego sprawowania nadzoru nad robotami górniczymi wykonywanymi przez firmy usługowe, wykonujące w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego, prezes Wyższego Urzędu Górniczego polecił urzędom górniczym, by ze wzmożoną aktywnością kontrolowały firmy wykonujące czynności w ruchu zakładów górniczych. Zadanie to zostało ujęte w planach pracy poszczególnych urzędów. W ramach realizacji zadania ujętego w pkt. 2, zespół roboczy ustalił, że realizacja przedmiotowego zadania będzie polegała na sformułowaniu tematów prac naukowo-badawczych w zakresie rozpoznania, prognozowania i zwalczania podstawowych zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie węgla kamiennego. Wskazano również, by zaproponowane tematy stanowiły przykłady innowacyjnych oraz nowatorskich rozwiązań. Spośród wielu zgłoszonych w tym zakresie tematów, w trakcie kolejnych spotkań zespołu, dokonano weryfikacji tematów w kierunku ich systemowego ujęcia w obszarze rozpoznania i zwalczania zagrożeń górniczych. W efekcie końcowym sformułowano listę tematów, które w najbliższych latach będą zrealizowane w ramach działalności Głównego Instytutu Górnictwa. Obecnie w ramach prac zespołu roboczego powołanego w instytucie realizowane są prace naukowo-badawcze z zakresu rozpoznania, prognozowania i zwalczania podstawowych zagrożeń naturalnych w ramach prac statutowych oraz w ramach projektów rozwojowych. Prowadzone są także prace nad poszukiwaniem potencjalnych źródeł finansowania sformułowanych tematów prac naukowo-badawczych. Pod koniec czerwca br. planowane jest spotkanie z przedstawicielami zaplecza naukowo-badawczego, przedsiębiorstw górniczych dla oceny stanu badań oraz określenia priorytetowych działań, tak aby w pierwszym kwartale 2009 r. wybrane rozwiązania zostały zastosowane w praktyce górniczej. Prace nad realizacją zadania z pkt. 3 rozpoczęto na początku września 2007 r. W chwili obecnej zakończone zostały prace nad pierwszym etapem realizacji zadania, polegającym na opracowaniu koncepcji, założeń technicznych i funkcjonalnych, analizy ekonomiczno-finansowej oraz wstępnej kalkulacji kosztów dla dwóch systemów informatycznych: - baza firm usługowych, - BHP Halemba. Propozycje obydwu systemów spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez zainteresowanych. Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem przygotowanej koncepcji BHP Halemba w jednostkach górnictwa węgla kamiennego i instytucjach związanych z górnictwem, co łączy się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych. Problemem pozostaje pozyskanie źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Agencji Rozwoju Przemysłu SA podjęła próbę uzyskania finansowania projektu w ramach środków budżetowych przewidzianych na informatyzację państwa zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek ARP SA nie został uwzględniony. W zakresie zagadnień ujętych w pkt. 4 grupa robocza, po uzgodnieniach przeprowadzonych z przedstawicielami Wyższego Urzędu Górniczego, wyższych uczelni, innych jednostek naukowo-badawczych oraz spółek węglowych, zaproponowała rozszerzenie § 670 rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych o przepisy zobowiązujące przedsiębiorców do uzyskania opinii dotyczącej środków ochrony indywidualnej, wyposażenia oraz odzieży i obuwia roboczego, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych. Zgodnie z tą propozycją dla opracowania ww. opinii pracodawcy powołają stosowny zespół specjalistów. Jednocześnie Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego powołał w dniu 28.02.2008 r. Komisję ds. opiniowania przydatności do stosowania w górnictwie odzieży i sprzętu ochronnego, wydającą opinie o przydatności użytkowej w warunkach pracy górniczej indywidualnego wyposażenia i sprzętu ochronnego. Minister Waldemar Pawlak