2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie egzekucji komorniczej z zasiłków stałych i innych powtarzających się świadczeń pieniężnych, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej

ZAPYTANIE NR 3075
Wpłyneło dnia: 07-05-2008, Ogłoszone dnia: 29-05-2008 - posiedzenie nr 16
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej
Zasiłki stałe określone w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) przyznawane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy są pozbawione ochrony przed egzekucją na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku dochodów ze stosunku pracy bądź emerytur i rent, gdzie odpowiednie przepisy (Kodeks pracy i ustawa o emeryturach i rentach FUS) regulują granice dopuszczalnej egzekucji, tak by zabezpieczone były środki na elementarne potrzeby osób z nich utrzymujących się. Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera podstawy prawnej ani też trybu zmiany wypłaty zasiłków poprzez dokonanie potrąceń wynikających z obowiązku alimentacyjnego. Brak przepisów określających, w jakim trybie zasiłki stałe i inne świadczenia pieniężne z pomocy społecznej podlegają egzekucji, powoduje konieczność ustalenia trybu ściągania należności. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami: - Czy nie należałoby jednoznacznie określić w przepisach, czy i w jakim zakresie możliwa jest egzekucja z zasiłków z pomocy społecznej? - Czy nie zasadnym byłoby określenie minimalnej kwoty, którą należałoby pozostawić zasiłkobiorcom, by umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 29-05-2008, Ogłoszona dnia: 12-06-2008 - posiedzenie nr 17
W odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 13 maja 2008 r., znak SPS-023-3075/08, dotyczące interpelacji poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie egzekucji komorniczej z zasiłków stałych i innych powtarzających się świadczeń pieniężnych, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, uprzejmie wyjaśniam. Regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego, wynikające ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz co do których na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się regulacje ustaw szczególnych, zawiera księga druga części drugiej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.). Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 831 § 1 pkt 2 K.p.c. nie podlegają egzekucji sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Odnosząc się do powyższego przepisu, uznawano, iż świadczenia z pomocy społecznej podlegają egzekucji sądowej w przypadku, gdy chodzi o zaspokojenie wierzytelności powstałej z tytułu obowiązku alimentacyjnego. W praktyce egzekucja świadczeń alimentacyjnych na mocy tytułów wykonawczych była dokonywana z zasiłku stałego, tj. ze świadczenia pieniężnego o charakterze stałym (nie zaś okresowym). Obowiązek alimentacyjny wynikający z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązanie szczególne względem innych zobowiązań, w związku z czym może być egzekwowany z niektórych świadczeń, mimo iż generalnie są one wyłączone spod egzekucji sądowej. W obecnym czasie, w ramach planowanych zmian do ustawy społecznej oraz innych ustaw, przygotowywana jest nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zakładająca m.in. wyłączenia spod egzekucji świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tym te świadczenia pieniężne, które dziś nie są zwolnione spod egzekucji cywilnej, po nowelizacji kodeksu nie będą już tej egzekucji podlegały. Sekretarz stanu Jarosław Duda