2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie usprawnienia procedury zmiany decyzji administracyjnej dotyczącej wysokości świadczeń rodzinnych

ZAPYTANIE NR 3146
Wpłyneło dnia: 30-05-2006, Ogłoszone dnia: 22-06-2006 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej
W chwili obecnej Komisja Trójstronna opiniuje plany podniesienia wysokości świadczeń rodzinnych. Wielkość tych świadczeń ma się zmienić w niewielkim stopniu, np. świadczenia pielęgnacyjne wzrosną o 9 zł. Pomimo że ten wzrost będzie tak nieznaczny, może spowodować niepotrzebne problemy w ośrodkach pomocy społecznej. Źródłem takiego niebezpieczeństwa jest art. 32 ustawy o świadczeniach rodzinnych (z dnia 28 listopada 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255). Zgodnie z nim, by podnieść wysokość świadczeń, ośrodki pomocy społecznej muszą zmienić wydane wcześniej decyzje administracyjne, a będzie to możliwe jedynie w sytuacji fizycznego przybycia świadczeniobiorców do siedziby ośrodka i podpisania odpowiednich dokumentów. W sytuacji kiedy osoba otrzymująca świadczenie jest niepełnosprawna, może to sprawić wiele kłopotów, a chwilami wręcz uniemożliwić przeprowadzenie procedury. W związku z tym zapytuję: Czy z zapisów innych aktów prawnych wynika możliwość jednostronnej zmiany zapisów decyzji administracyjnej? Jeżeli nie, to czy ministerstwo planuje wprowadzenie nowych lub dokonanie zmian w już istniejących aktach prawnych, tak by ułatwić przeprowadzanie wyżej opisanej procedury? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bogdan Socha - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 04-07-2006, Ogłoszona dnia: 20-07-2006 - posiedzenie nr 22
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie usprawnienia procedury zmiany decyzji administracyjnej dotyczącej wysokości świadczeń rodzinnych, przesłaną przez Pana Marszałka pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. (SPS-023-3146/06), uprzejmie informuję: Z dniem 1 września 2006 r. wzrasta wysokość świadczeń rodzinnych w związku z obowiązkiem ich weryfikacji wynikającym z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). Wiąże się to z koniecznością zmiany wydanych wcześniej przez organy właściwe realizujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych decyzji administracyjnych, które w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego wydawane są na okres dłuższy niż okres zasiłkowy. W obecnym stanie prawnym jest to możliwe jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez świadczeniobiorcę, co wiąże się z koniecznością osobistego stawiennictwa w organie właściwym dla osoby niepełnosprawnej. W celu ułatwienia całej procedury związanej z wprowadzeniem nowych kwot świadczeń rodzinnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym proponuje się przyznanie organowi właściwemu prawa zmiany decyzji na korzyść strony, bez jej zgody. Zaproponowana zmiana do art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych pozwoli automatycznie dokonywać zmian decyzji bez zbędnego angażowania świadczeniobiorcy. Zakłada się, że projekt ustawy będzie przedmiotem prac Rady Ministrów w sierpniu br., po czym skierowany zostanie do Sejmu RP. Z wyrazami szacunku Podsekretarz stanu Bogdan Socha