2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie rzetelnego przeprowadzenia procedury konkursowej miast gospodarzy Mistrzostw Europy Euro 2012

ZAPYTANIE NR 3248
Wpłyneło dnia: 07-06-2006, Ogłoszone dnia: 22-06-2006 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Sportu
Nasz kraj stanął przed szansą organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Polsko-ukraińska oferta organizacji Euro 2012 w ubiegłym roku została pozytywnie oceniona przez UEFA. Wraz z ofertami Włoch oraz Węgier i Chorwacji rywalizujemy o organizację Mistrzostw. Decyzja w sprawie wyboru miejsca organizacji Euro 2012 podjęta zostanie przez Komisję Wykonawczą UEFA w grudniu tego roku. W interesie Polski jest przygotowanie najlepszej oferty i wygranie wspólnie z Ukrainą rywalizacji o organizację Euro 2012. Gotowość goszczenia uczestników Euro 2012 zgłosiło w ubiegłym roku 11 polskich miast, spośród których Komitet Wykonawczy ds. Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 wybrał 6 miast: Chorzów, Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawę i Wrocław. Miasta przekazywały Komitetowi Wykonawczemu informacje i dokumenty niezbędne do skompletowania polskiej oferty. 24 kwietnia 2006 r. Zespół ds. Wyboru Miast Gospodarzy Mistrzostw Europy Euro 2012, powołany decyzją Ministra Sportu 13 kwietnia 2006 r., dokonał wg przyjętych przez siebie kryteriów oceny dokumentacji przekazanych Komitetowi Wykonawczemu przez miasta kandydujące. Oceniono dokumentację dostarczoną Komitetowi Wykonawczemu do 31 marca 2006 r. Ocena ta posłużyła utworzeniu tzw. rankingu miast i dokonaniu przez Zespół ds. Wyboru Miast Gospodarzy Euro 2012 nominowania czterech Miast Gospodarzy, tj. Poznania, Wrocławia, Gdańska i Warszawy. 26 kwietnia 2006 r. Komitet Wykonawczy ds. Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 zobowiązał wszystkie 6 miast do uzupełniania dokumentów zgłoszeniowych i przygotowania ostatecznej wersji dokumentacji zgłoszeniowej do 8 maja 2006 r. Panie Ministrze, w związku z tym zapytuję: 1. Dlaczego wyboru Miast Gospodarzy Euro 2012 dokonano wg stanu dokumentacji i informacji przekazanych przez miasta kandydujące do dnia 31.03.2006 r., podczas gdy kryteria oceny tych dokumentów ustalił dopiero w dniu 24.04.2006 r. Zespół ds. Wyboru Miast Gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, powołany przez Ministra Sportu w dniu 13.04.2006 r.? 2. Dlaczego nie dokonano wyboru Miast Gospodarzy Euro 2012 w oparciu o kompletne dokumentacje z dnia 8.05.2006 r., przygotowane przez wszystkie miasta na wniosek i wg zaleceń Komitetu Wykonawczego ds. Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012? Dokumenty te odzwierciedlają faktyczny stan przygotowań i możliwości goszczenia uczestników Euro 2012 przez miasta kandydujące. Wybór miast dokonany na ich podstawie byłby rzetelny i pozwolił stworzyć do dnia 30 maja najlepszą polską ofertę. 3. Czy nie jest złamaniem zasad racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym świadome zrezygnowanie z rozgrywania meczy w ramach Euro 2012 na wybudowanym ze środków publicznych Stadionie Śląskim, spełniającym już dziś wymogi FIFA i UEFA, skomunikowanym z Europą istniejącą autostradą A-4, posiadającym dostęp do lotnisk w Katowicach i Krakowie i dysponującym bazą noclegową aglomeracji katowickiej i Krakowa? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska i grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Tomasz Lipiec - minister sportu
Wpłyneła dnia: 14-07-2006, Ogłoszona dnia: 24-08-2006 - posiedzenie nr 23
Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją złożoną przez Panią Poseł na Sejm Danutę Pietraszewską, przekazaną przy piśmie nr SPS-023-3248/06 z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie rzetelnego przeprowadzenia procedury konkursowej Miast Gospodarzy Mistrzostw Europy EURO 2012 uprzejmie informuję, co następuje. W dniu 31 maja 2006 r. została oficjalnie przekazana do siedziby UEFA kompletna dokumentacja oferty polsko-ukraińskiej. W ten sposób został zamknięty etap przygotowania i złożenia dokumentacji, która będzie decydować o wyborze gospodarza EURO 2012. Na podstawie złożonej dokumentacji oraz po wizytacji UEFA, zaplanowanej na wrzesień br., w dniu 8 grudnia 2006 r. zostanie dokonany wybór gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Odpowiadając na zadane w interpelacji pytania, informuję, że data 31 marca 2006 r. była od początku znana wszystkim przedstawicielom miast. Do tego czasu miasta miały za zadanie przygotować kompletną dokumentację zgodnie z wymogami przedstawionymi przez UEFA. Tym wymogom zostały podporządkowane kryteria oceny stanowiące załącznik do zarządzenia nr 8 Ministra Sportu z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Wyboru Miast Gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Termin przyjęcia kryteriów nie miał istotnego znaczenia, ponieważ były one przygotowane w oparciu o znane warunki UEFA. Termin 31 marca 2006 r. był ściśle związany z uzgodnionym ze stroną ukraińską harmonogramem prac nad wspólną ofertą. Dokumentacja przekazana 31 marca 2006 r. na bieżąco poddawana była szczegółowej analizie i przygotowywana do włączenia w jedną spójną ofertę. Jednak dla podwyższenia wartości naszej oferty przedstawiciele Sztabu Projektu zdecydowali się przekazać wszystkim miastom pełną informację co do zakresu poprawek i uzupełnień, tak aby możliwe było włączenie ich do dokumentacji. Informuję także, że wybór miast w oparciu o kompletną dokumentację z dnia 8 maja 2006 r. był technicznie niemożliwy. Od momentu przekazania dokumentacji w dniu 31 marca br. trwały prace dotyczące włączenia jej we wspólną ofertę. Natychmiast po dokonaniu wyboru miast w dniu 24 kwietnia br. całość dokumentacji, odpowiednio uporządkowanej, została przekazana do tłumaczenia na język angielski i przesłany do Kijowa w celu unifikacji. Po uzupełnieniu wniosków w dniu 8 maja br. był już tylko czas na naniesienie odpowiednich uzupełnień i poprawek. Niemożliwe było rozpoczęcie budowy całej oferty od początku. Gdyby tak się stało, oferta Polski i Ukrainy nie zostałaby złożona w wymaganym terminie 31 maja 2006 r. Należy również podkreślić, że UEFA nie ocenia zasad racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym w Polsce, jak również nie ocenia obecnego stanu stadionów, autostrad, lotnisk i bazy noclegowej w Polsce. Ocenia natomiast dokumentację i gwarancje, jakie odnoszą się do stanu, jaki będzie osiągnięty w 2012 r. Taką dokumentację i gwarancje najlepiej przygotowały cztery wybrane miasta. Jednak w suplemencie do dokumentacji zostały zgłoszone również dwie pozostałe oferty: Krakowa i Chorzowa. Jestem przekonany, że w przypadku wygranej Polski i Ukrainy UEFA wyrazi zgodę na przeprowadzenie rozgrywek na więcej niż 8 stadionach w obu państwach. Z poważaniem Minister Tomasz Lipiec