2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie niedotrzymania standardów akustycznych w związku z eksploatacją odcinka autostrady A4 w granicach Rudy Śląskiej

ZAPYTANIE NR 3249
Wpłyneło dnia: 07-06-2006, Ogłoszone dnia: 22-06-2006 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Transportu
W ubiegłym roku został oddany do użytku ostatni ˝śląski˝ fragment autostrady A4. Ta wielkonakładowa inwestycja ma m.in. za zadanie pobudzić śląską gospodarkę i pomóc w walce z bezrobociem. Jednakże dla kilku tysięcy osób zamieszkujących dzielnicę Rudy Śląskiej - Kochłowice stała się źródłem jednej z największych życiowych uciążliwości. Hałas, który generują przejeżdżające z dużą prędkością samochody, uniemożliwia osobom zamieszkującym wzdłuż autostrady normalne życie. Mieszkańcy nieustannie składali i składają pisemne interwencje w Urzędzie Miasta. Pod ich naciskiem Miasto wielokrotnie występowało do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice w sprawie nadmiernego hałasu powstającego przy eksploatacji autostrady A4 i przekazywało pisemne interwencje mieszkańców Rudy Śląskiej. Według uzyskanych informacji inwestor, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, wykonywał pomiary kontrolne hałasu na odcinku Rudy Śląskiej. O wynikach przeprowadzonych pomiarów oraz podjętych działań tut. Urząd miał zostać powiadomiony po zakończeniu prac pomiarowych w lipcu ubiegłego roku. Pomimo interwencji ze strony Miasta do dnia dzisiejszego nie uzyskano żadnych informacji w tym zakresie. Miasto ze swej strony, mając na uwadze dobro mieszkańców, zleciło również wykonanie pomiarów hałasu w wybranych rejonach autostrady. Przedstawione wyniki potwierdziły zasadność interwencji mieszkańców. Wykazały, że na terenie Rudy Śląskiej nie są dotrzymane standardy akustyczne zarówno w porze dnia, jak i nocy. Pomiary zostały wykonane w terminie 28-30 września 2005 roku, tj. przed oddaniem całego odcinka autostrady A4 pomiędzy Katowicami i Wrocławiem. Aktualnie - po oddaniu do użytkowania całego odcinka autostrady łączącego Kraków z Wrocławiem - można stwierdzić, że natężenie ruchu pojazdów znacznie wzrosło, dlatego jestem przekonana, że interwencje mieszkańców Rudy Śląskiej są w pełni uzasadnione. Szanowny Panie Ministrze! Zapytuję: - Kiedy skończy się gehenna mieszkańców Rudy Śląskiej - Kochłowic? - Czy poznamy wyniki pomiarów kontrolnych hałasu przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na odcinku autostrady A4 w rejonie Kochłowic? Mam nadzieję, że działania podjęte na szczeblu ministerialnym okażą się bardziej skuteczne i nie pozostaną bez jakiegokolwiek odzewu, jak to miało miejsce dotychczas. Jestem przekonana, że pomimo poniesionych dotąd wielomilionowych nakładów na budowę autostrady znajdą się jeszcze środki, by naprawić ewidentne zaniedbanie, którego dopuszczono się w fazie inwestycji. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jerzy Polaczek - minister transportu
Wpłyneła dnia: 12-07-2006, Ogłoszona dnia: 24-08-2006 - posiedzenie nr 23
W związku z przekazaniem zapytania posłanki Danuty Pietraszewskiej w sprawie niedotrzymania standardów akustycznych w związku z eksploatacją odcinka autostrady A4 w granicach Rudy Śląskiej, przesłanego na piśmie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 czerwca br., nr SPS-023-3249/06, uprzejmie odpowiadam. O problemie standardów akustycznych związanych z eksploatacją odcinka A4 w granicach Rudy Śląskiej Minister Transportu został poinformowany 2 miesiące temu przez posła Grzegorza Tobiszewskiego. W związku z tym Ministerstwo Transportu zwróciło się z prośbą o informację i o możliwość podjęcia stosownych działań do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W wyniku tych działań przekazuję na ręce Pana Marszałka poniższe wyjaśnienia. - Autostrada A4 na odcinku od węzła Wirek do węzła Batory została zrealizowana w oparciu o prawomocną decyzję pozwolenia na budowę Nr 18/1 z dnia 16.10.2001 r. wydaną przez wojewodę śląskiego. Decyzją tą został zatwierdzony projekt budowlany, którego częścią składową była ˝Ocena oddziaływania na środowisko˝ pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawierająca propozycje rozwiązań zabezpieczających środowisko przed negatywnym oddziaływaniem autostrady. - W ramach budowy autostrady wykonane zostały wszystkie przewidziane w dokumentacji zabezpieczenia. Na wniosek mieszkańców Rudy Śląskiej wybudowany został dodatkowy ekran akustyczny dł. 200 m w rejonie ul. Dębowej w Rudzie Śląskiej oraz podwyższone zostały do wysokości 3,0 ÷ 3,5 m ekrany akustyczne w rejonie ul. Dębowej, Polnej i Łowieckiej. - Po oddaniu do eksploatacji autostrady A4 na przedmiotowym odcinku przeprowadzone zostały zgodnie z zaleceniami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na etapie wydawania pozwolenia na budowę kontrolne pomiary hałasu, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu szczególnie w porze nocnej. Na podstawie pomiarów hałasu opracowana została dokumentacja obejmująca analizę i propozycje ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń wraz ze sprawdzeniem ich skuteczności. Dokumentacja ta na odcinku Wirek-Batorego przewiduje: - budowę dodatkowych ekranów akustycznych o dł. 263,82 m, - montaż na wybudowanych ekranach akustycznych reduktorów hałasu odpowiadające podniesieniu ekranu o 1 m wysokości, - zastosowanie ochrony indywidualnej w budynkach mieszkalnych poddanych ponadnormatywnemu oddziaływaniu autostrady poprzez wymianę okien na okna o zwiększonej izolacyjności akustycznej. - Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informowała mieszkańców Rudy Śląskiej o przeprowadzonych pomiarach hałasu i ich wynikach oraz zamierzeniach w zakresie poprawy klimatu akustycznego w bieżącej korespondencji oraz rozmowach bezpośrednich i telefonicznych. - Dla zastosowania optymalnych rozwiązań i dochowania normatywnych poziomów hałasu w otoczeniu przeprowadzone zostały dodatkowe pomiary natężenia ruchu, w oparciu o które dokonywana jest weryfikacja dla proponowanych przez biura projektów zabezpieczeń. Opracowanie dokumentacji jest na ukończeniu. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych, wymaganych prawem budowlanym decyzji administracyjnych i wyborze wykonawcy robót planuje się przystąpienie do prac budowlanych w bieżącym roku. - Po wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwhałasowych przeprowadzone zostaną pomiary kontrolne, które wykażą skuteczność zastosowanych rozwiązań zabezpieczających. Miejsca, w których jeszcze ewentualnie stwierdzone, zostaną przekroczenia poziomu hałasu objęte zostaną indywidualną ochroną. Z poważaniem Minister Jerzy Polaczek