2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych

ZAPYTANIE NR 3566
Wpłyneło dnia: 22-06-2006, Ogłoszone dnia: 13-07-2006 - posiedzenie nr 21
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Budownictwa
Szanowny Panie Ministrze! W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) wymieniono świadczenia, których nie wlicza się do dochodu przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego. Katalog zwolnień wymienionych w artykule ma charakter zamknięty. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy z zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego do dochodu nie zalicza się zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast bierze się pod uwagę dodatek pielęgnacyjny. Mając na uwadze podobieństwo tych świadczeń - nie należy ich różnicować w odniesieniu do prawa do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Sprawa ta była rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w lipcu 2004 r. Trybunał orzekł, iż różnice - wynikające z faktu, iż świadczenia wypłacane są na podstawie odrębnych ustaw, a także różne są ich źródła finansowania - pozwalają ustawodawcy na traktowanie kwoty dodatku pielęgnacyjnego jako przychodu z tytułu emerytury lub renty, natomiast zasiłku, niepowiązanego z emeryturą bądź rentą, jako świadczenia podlegającego wyłączeniu z dochodu rodzinnego (wyr. TK z 21.07.2004 r. K 16/03, Dz.U. Nr 169, poz. 1784; OTK-A 2004/7/68). Jednakże z punktu widzenia prawa do dodatku mieszkaniowego różnice te nie powinny mieć wpływu na możliwość jego uzyskania, ponieważ dotyczą podobnej grupy osób - osób starszych lub niepełnosprawnych. Osoby te nie mają możliwości uzyskania innych dochodów ze względu na wiek i stan zdrowia. Nie można tolerować sytuacji, że jedno z tych świadczeń - ˝dodatek pielęgnacyjny˝ - jest doliczane do dochodu, a drugie - ˝zasiłek pielęgnacyjny˝ - nie wchodzi w skład tego dochodu. Biorąc pod uwagę, iż świadczenia o podobnym charakterze wysokości przeznaczone dla podobnej grupy osób są traktowane odmiennie, można zarzucić tym przepisom nierówne traktowanie obywateli. Odnosząc się do kwestii ˝dochodu utraconego˝ należy podkreślić, że często niesprawiedliwym i niezrozumiałym dla wnioskodawców jest konieczność przedkładania dochodów z trzech ostatnich miesięcy w sytuacji utraty źródła utrzymania. śladem ustawy o świadczeniach rodzinnych należałoby wprowadzić takie rozwiązanie, które pozwoli pominąć utracony dochód przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę cel świadczenia, a mianowicie pomoc finansową w sytuacji, gdy osoba nie jest w stanie samodzielnie regulować opłat za zajmowany lokal, w pełni uzasadnione wydaje się branie pod uwagę aktualnej sytuacji dochodowej wnioskodawcy. Mając powyższe na uwadze proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie kiedy ministerstwo zamierza podjąć inicjatywę mającą na celu przeanalizowanie zapisów ustawy oraz jej ewentualną nowelizację w zakresie: 1. Zmiany definicji dochodu w art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych w następujący sposób: Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej dodatku mieszkaniowego oraz dodatku pielęgnacyjnego. 2. Wprowadzenia pojęcia ˝dochodu utraconego˝ w przypadku utraty źródła dochodu w trakcie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Z poważaniem Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Styczeń - sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa
Wpłyneła dnia: 12-07-2006, Ogłoszona dnia: 24-08-2006 - posiedzenie nr 23
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację SPS-023-3566/06 Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych, uprzejmie informuję, co następuje. Dodatek pielęgnacyjny, przyznawany na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) jest zaliczany do dochodu, stanowiącego podstawę wyliczania dodatku mieszkaniowego. Natomiast do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy nie jest zaliczany zasiłek pielęgnacyjny, przyznawany na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jednolity: Dz.U. 1998 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.). Należy podkreślić, że przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych mają na celu pomoc w ponoszeniu opłat z tytułu wydatków mieszkaniowych. System dodatków mieszkaniowych został bowiem przewidziany jako element polityki mieszkaniowej, a nie polityki społecznej, której zasady reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Należy zauważyć, że to właśnie ustawa o pomocy społecznej ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że zaliczenie dodatku pielęgnacyjnego do dochodu nie powoduje wydania decyzji o nieprzyznaniu dodatku mieszkaniowego lub w znacznym stopniu go nie zaniża. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w ustawie, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości obliczonego dodatku mieszkaniowego, to należny dodatek obniża się o kwotę tej nadwyżki. Z uwagi na to, że kwota dodatku pielęgnacyjnego nie jest duża (aktualnie wynosi 153,19 zł), to zaliczenie go do dochodu nie wpływa znacząco na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 lipca 2004 r. po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2004 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności zapisu art. 3 ust. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, który określa definicję dochodu z art. 2 i art. 32 Konstytucji, uznał go za zgodny z Konstytucją. Oznacza to, że do dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo i wysokość dodatku mieszkaniowego, nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego. Natomiast wliczany jest dodatek pielęgnacyjny. Odnosząc się do kwestii ˝dochodu utraconego˝, należy wyjaśnić, iż dochód ustala się z okresu trzech ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zatem to od wnioskodawcy zależy okres tych trzech miesięcy, z którego będzie ustalany dochód. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego bowiem wnioskodawca może składać w każdym dogodnym dla siebie terminie. System dodatków mieszkaniowych, w tym zasada ustalania dochodów, o której mowa wyżej, funkcjonuje prawie 12 lat (od 1994 r.). Należy także dodać, że od 2004 r. dodatki mieszkaniowe są w całości wypłacane z budżetów gmin, zatem jakiekolwiek zmiany przepisów, które powodowałyby wzrost tych dodatków, musiałyby mieć pokrycie w dodatkowych środkach w budżecie państwa, bowiem w innym przypadku byłyby one niezgodne z Konstytucją RP. W związku z powyższym, odpowiadając na pytanie Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż Rząd nie przewiduje zmiany istniejących przepisów w postulowanym zakresie, z powodów wyżej przedstawionych. Z poważaniem Sekretarz stanu Piotr Styczeń