2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie subwencji oświatowej

ZAPYTANIE NR 4155
Wpłyneło dnia: 09-07-2008, Ogłoszone dnia: 24-07-2008 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Edukacji Narodowej
Od roku szkolnego 2007/2008 podstawą do naliczania subwencji oświatowej są zestawienia danych zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Zastosowana metodologia zbierania danych dotyczących uczniów niepełnosprawnych, będących podstawą do określania wysokości subwencji, odbiega od dotychczasowych zapisów ze stosowanych sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej bezpodstawnie dokonało podziału kategorii uczniów na niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Podział ten jest szczególnie krzywdzący, gdyż tylko jedynie ci pierwsi mogą być traktowani jako uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Doprowadziło to do sytuacji, w której wg danych Systemu Informacji Oświatowej znacznie spadła liczba uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w szkołach prowadzących kształcenie specjalne w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. W rzeczywistości nie nastąpił spadek liczby uczniów ani nie nastąpiły żadne zmiany przepisów prawa, które uzasadniałyby taki stan rzeczy. Zmiany te spowodowały także negatywne konsekwencje finansowe dla samorządów prowadzących kształcenie specjalne. Uszczuplenie wysokości dochodów samorządów na realizację zadań w szkolnictwie specjalnym pogorszy warunki kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub zmusi samorządy do obniżenia poziomu finansowania innych zadań oświatowych. Nielogiczne, jak również niezgodne z prawem jest sztuczne zaniżanie liczby uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i obciążanie skutkami finansowania takich praktyk jednostki samorządu terytorialnego. Niedopuszczalne jest dodatkowe obciążenie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, które podjęły się realizacji ww. zadań. Postuluję o utrzymanie dotychczasowych zasad orzekania o niepełnosprawności sprzężonej, dzięki czemu możliwe będzie realizowanie zadań oświatowych w dotychczasowym wymiarze, przy zachowaniu właściwego poziomu finansowania tych zadań. W związku z powyższym kieruję pytania do Pani Minister: - Czy obecny krzywdzący podział kategorii uczniów na niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie zostanie zniesiony i czy w mocy utrzyma się obowiązujący system zasad orzekania o niepełnosprawnościach sprzężonych? - Kiedy nowe zasady zostaną wprowadzone w życie? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Krystyna Szumilas - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 25-07-2008, Ogłoszona dnia: 05-09-2008 - posiedzenie nr 21
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej (nr SPS-023-4155/08) w sprawie podziału uczniów niepełnosprawnych, który zdaniem pani poseł jest ˝bezpodstawny˝, bowiem uniemożliwia zaliczanie uczniów niedostosowanych społecznie, u których występuje jednocześnie jakiś stopień upośledzenia umysłowego lub inna niepełnosprawność, do kategorii uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i tym samym nie pozwala na takie naliczanie dla nich subwencji oświatowej, jak dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności sprzężonej, uprzejmie wyjaśniam. Z ustawy o systemie oświaty (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wynika, że we wszystkich typach szkół i placówek dzieciom i młodzieży zapewnia się realizację prawa do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Kształcenie specjalne jest organizowane dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku gdy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego poradnia wskaże występowanie u ucznia co najmniej dwóch z niepełnosprawności (upośledzenia umysłowego i niepełnosprawności sensorycznej, np. głucho-niewidomych czy niewidomych z upośledzeniem umysłowym), mówimy o występowaniu u niego niepełnosprawności sprzężonej. Stwierdzenie niepełnosprawności sprzężonej obliguje szkołę do stosowania w procesie kształcenia tego dziecka specjalnych metod pracy dostosowanych do każdej ze wskazanych u niego niepełnosprawności. Ponadto zespół orzekający poradni w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania; Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.), oprócz określenia rodzaju niepełnosprawności ucznia lub stopnia upośledzenia umysłowego czy niepełnosprawności sprzężonej, wskazuje potencjał i możliwości rozwojowe dziecka. Wskazuje również: warunki, jakie należy stworzyć dla realizacji potrzeb edukacyjnych, formy rewalidacji, terapii i usprawniania, służące rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zalecaną formę kształcenia, np. w szkole ogólnodostępnej, w szkole integracyjnej lub w oddziale integracyjnym, w szkole specjalnej lub w oddziale specjalnym. Zatem o tym, czy u dziecka występuje niepełnosprawność sprzężona, decyduje zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Sprzężenie niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów prawa oświatowego, nie występuje u dziecka niedostosowanego społecznie, u którego stwierdzono upośledzenie umysłowe, bowiem formy i metody pracy dydaktycznej z tym uczniem odnoszą się głównie do upośledzenia umysłowego. Dodać należy, że uczniowie niedostosowani społecznie - zgodnie z regulacjami prawa oświatowego - są uczniami wymagającymi tylko zajęć socjoterapeutycznych. Wynika to również z rozporządzenia (z 12 lutego 2002 r.) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) - załączniki nr 4, 9, 11, 12, - określające ramowe plany nauczania dla ogólnodostępnych: gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Plany te obowiązują również uczniów niedostosowanych społecznie. W celu umożliwienia szkole ogólnodostępnej prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej; Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1825), przeznacza się środki finansowe określone w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, w wadze P2. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych... (rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach; Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467) dla uczniów niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w systemie oświaty prowadzone są młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Dla wychowanków tych ośrodków przeznaczone są środki finansowe wg algorytmu wagi P34 = 11,000. Szanowny Panie Marszałku! Mam nadzieję, że przedłożone powyżej informacje pozwolą na usunięcie wątpliwości pani poseł co do braku możliwości właściwego przekazywania środków finansowych na kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie. Jednocześnie uprzejmie informuję, że podczas ewentualnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w celu wyeliminowania obecnie istniejących wątpliwości, Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie również pracowało nad zdefiniowaniem niepełnosprawności sprzężonej. Z poważaniem Sekretarz stanu Krystyna Szumilas