2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi

ZAPYTANIE NR 4356
Wpłyneło dnia: 16-07-2008, Ogłoszone dnia: 24-07-2008 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) ˝Odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej˝. Przepis art. 10 ust. 5 stanowi tzw. lex specialis w stosunku do art. 7 ust. 2, zgodnie z którym: ˝Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu˝. Powyższy przepis - z mocy ustawy - powoduje przenoszenie kolejnych obowiązków na barki gmin bez zasięgania ich opinii i wyrażenia woli gmin, a także uwzględniania ich interesów. Gminy na podstawie cytowanego przepisu są ˝obdarzane˝ niechcianymi odcinkami dróg, przeważnie byłymi drogami krajowymi, zastąpionymi nowo wybudowanym odcinkiem drogi, np. ekspresowej. Związany jest z tym oczywisty wzrost kosztów utrzymania infrastruktury drogowej gminy, powiększonej o przejęte odcinki. Należy tutaj przypomnieć, że gminy ponoszą już od lat koszty utrzymania oświetlenia dróg wszystkich kategorii, w tym także krajowych, nie mówiąc o kosztach oświetlenia kolejnych nowo oddanych dróg krajowych (również ekspresowych). Są to coraz większe obciążenia finansowe, które przy rosnących kosztach realizacji innych zadań (np. oświatowych) mogą spowodować załamanie się gospodarki finansowej konkretnych gmin. Rozwiązaniem przedstawionego problemu może być dokonanie zmiany przepisu umożliwiającego zaliczenie zastępowanych odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich (zamiast gminnych). Drogi pozbawiane dotychczasowej kategorii drogi krajowej posiadają parametry techniczne jak dla tych właśnie dróg (czyli podwyższone w stosunku do dróg gminnych) i służą jako drogi alternatywne dla nowo oddanych dróg krajowych. Stanowią więc uzupełnienie sieci dróg o znaczeniu wojewódzkim. Szanowny Panie Ministrze! Czy zasadnym nie wydaje się dokonanie zmiany przepisu, która pozwoli na odciążenie gmin od kolejnych narzuconych zadań i umożliwi gminom zadbanie o własną, gminną infrastrukturę drogową? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Zbigniew Rapciak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wpłyneła dnia: 04-08-2008, Ogłoszona dnia: 05-09-2008 - posiedzenie nr 21
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do interpelacji pani poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 14 lipca 2008 r., przekazanej przy piśmie z dnia 21 lipca 2008 r., znak: SPS-023-4356/08, w sprawie obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi, uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej resort infrastruktury nie planuje dokonania nowelizacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) dotyczącej przepisu art. 10 ust. 5. Jak słusznie zauważyła pani poseł, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), drogi gminne posiadają klasy L, D i wyjątkowo klasy Z, natomiast drogi krajowe - klasy A, S, GP oraz wyjątkowo klasy G. Dla poszczególnych klas powołane rozporządzenie przewiduje jedynie minimalne wymogi techniczne, które muszą zostać spełnione przy budowie tej drogi, nie wskazując wymogów maksymalnych. Ponadto należy podnieść, że główną przesłanką stanowiącą podstawę zaliczenia danej drogi do poszczególnych kategorii są przepisy ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z art. 6 ustawy do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. Do dróg gminnych zaliczane są natomiast drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych (art. 7 ustawy). Zatem w przypadku zaliczenia dawnej drogi krajowej zastąpionej nowo wybudowaną drogą do kategorii dróg gminnych w ocenie resortu zachodzą przesłanki, o których mowa w powołanym art. 7 ustawy. W ocenie resoru droga ta stanowi uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a nie połączenie między miastami mające znaczenie dla województwa i z tego też powodu powinna być zaliczana do kategorii dróg gminnych. Z poważaniem Podsekretarz stanu Zbigniew Rapciak