2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

ZAPYTANIE NR 4357
Wpłyneło dnia: 16-07-2008, Ogłoszone dnia: 24-07-2008 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Jednostki samorządu terytorialnego stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa organami założycielskimi publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przyjęcie tego zadania odbyło się wprawdzie bez zadłużenia tych zakładów, ale również bez koniecznych zmian organizacyjnych i systemowych. Niewydanie w odpowiednim czasie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej uniemożliwiło już na początku 1999 r. przyjęcie i realizację programów naprawczych, efektem czego było zjawisko lawinowego zadłużania się SPZOZ-ów. Mimo tego już w 2000 r. samorządy podjęły ryzyko naprawy złej organizacji zakładów i ich przekształcenia. Realizacja programów naprawczych wymagała wysokich nakładów, częściowo tylko rekompensowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Większość kosztów była ponoszona ze środków własnych SPZOZ-ów i podnosiła poziom zadłużenia. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego - organy założycielskie tych zakładów samodzielnie ponoszą lub już poniosły koszty likwidacji SPZOZ. Należy przy tym zauważyć, że jednostki samorządu terytorialnego nigdy nie otrzymały środków na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. W związku z powyższym kieruję do Pani Minister zapytania: - Czy istnieje możliwość udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego, które są, lub były po 1 stycznia 1999 r., organami założycielskimi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pożyczki wieloletniej z budżetu państwa (w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)? Wysokość tej pożyczki nie mogłaby przekroczyć sumy kosztów poniesionych przez wnioskodawców w trakcie likwidacji SPZOZ i zobowiązań przejętych po jej zakończeniu. - Czy po spłaceniu określonej części pożyczki istniałaby możliwość umorzenia pozostałej części zadłużenia? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska Ruda Śląska, dnia 10 lipca 2008 r.
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marek Haber - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 08-08-2008, Ogłoszona dnia: 05-09-2008 - posiedzenie nr 21
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pieraszewskiej przekazanej pismem z dnia 21 lipca 2008 r. (znak: SPS-023-4357/08), w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska w sprawie. Zgodnie z art. 41b pkt 3 nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684) środki uzyskane w wyniku udzielania pożyczki zakład może przeznaczyć m.in. na spłatę pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład, zaciągniętej w celu uregulowania zobowiązań, o których mowa w art. 4 (tj. zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych oraz indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw) lub spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na uregulowanie tych zobowiązań. Projekt przewiduje również możliwość umorzenia zakładowi zaciągniętej pożyczki w wysokości 70% ogólnej kwoty uzyskanej przez zakład obliczonej na podstawie wzoru, jeżeli zakład w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę spłaci 30% należności głównej z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami za ten okres. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu prac legislacyjnych, jak również projekt nowelizacji ustawy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl), do których uprzejmie odsyłam. Odnosząc się do zagadnienia udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pożyczki wieloletniej z budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, jak również ewentualności jej umorzenia, uprzejmie informuję, iż problematyka podejmowania tego typu działań należy do kompetencji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra finansów kierujących określonymi działami administracji rządowej. Z poważaniem Podsekretarz stanu Marek Haber