2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg

ZAPYTANIE NR 4358
Wpłyneło dnia: 16-07-2008, Ogłoszone dnia: 24-07-2008 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury
Od wielu lat największym wyzwaniem stojącym przed kolejnymi rządami naszego kraju jest gruntowna modernizacja i rozbudowa sieci dróg. Nadrobienie ogromnych zaniedbań w tym zakresie jest wyzwaniem, od którego realizacji zależy dalszy rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Z łącznej, liczącej 378 tys. km sieci dróg w Polsce aż 96% stanowią drogi zarządzane przez samorządy terytorialne, które są na wielką skalę niedofinansowane. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację, konieczne jest kompleksowe uporządkowanie sieci drogowej, dostosowanie kategorii dróg do ich faktycznej roli, obciążenia, parametrów technicznych. Oznacza to konieczność zmiany kategorii niemal 40% dróg, zapewnienie samorządom terytorialnym dodatkowych środków finansowych na modernizację i rozbudowę sieci drogowej. Środki te mogłyby pochodzić z udziałów w podatku VAT (w przypadku samorządów województw) oraz udziałów w akcyzie od paliw płynnych (gminy i powiaty). Konieczne jest również uporządkowanie prawa regulującego zarządzanie drogami. Szanowny Panie Ministrze! Czy obecny rząd podjął lub podejmie konkretne i skuteczne kroki wspierające modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej tak, aby Polska przestała zajmować jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem nakładów na utrzymanie dróg? Czy zostaną podjęte działania mające na celu uporządkowanie prawa regulującego zarządzanie drogami? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Zbigniew Rapciak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wpłyneła dnia: 21-08-2008, Ogłoszona dnia: 05-09-2008 - posiedzenie nr 21
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, przesłaną przy piśmie nr SPS-023-4358/08 z dnia 21 lipca 2008 r., w sprawie modernizacji i uporządkowania sieci drogowe, uprzejmie przekazuję następujące informacje. Szczegółowe plany realizacji inwestycji drogowych na lata 2008-2012 określone zostały w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2007 r. ˝Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012˝. Podstawą konstrukcji rządowego programu inwestycji drogowych stały są programy operacyjne, służące absorpcji środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej. ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012˝ jest ściśle skorelowany z planami realizacji inwestycji drogowych umieszczonych w wykazach załączonych do Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ oraz Programu Operacyjnego ˝Rozwój Polski Wschodniej˝. Oprócz inwestycji rzeczowych ww. program zawiera także precyzyjnie oszacowane środki, z pomocą których będą realizowane konkretne projekty drogowe. Jednocześnie pragnę poinformować, że w programie uwzględniona została również rezerwa, która przeznaczona jest na pokrycie wzrostu kosztów realizacji inwestycji drogowych w kolejnych latach, począwszy od 2008 r. Zasadniczym celem podejmowanych działań jest stworzenie sieci drogowej o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, w szczególności poprzez stworzenie szkieletu dróg o dużej przepustowości, stanowiących sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju. Ponadto uprzejmie informuję, że w resorcie infrastruktury został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Główną ideą przedmiotowego projektu jest likwidacja decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzji o pozwoleniu na budowę i zastąpieniu ich jedną decyzją o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia drogowego. Decyzja ta oprócz elementów składających się na dotychczasową decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi oraz decyzję o pozwoleniu na budowę określałaby także ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, niezbędne do dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii niż obecnie realizowana. Natomiast w obecnym systemie prawnym wykonanie tych czynności wymagało uzyskania odrębnej decyzji administracyjnej, co niepotrzebnie przedłużało proces inwestycyjny i powiększało jego koszty. Omawiany projekt ustawy w dniu 25 lipca br. został przyjęty przez Sejm RP, a w dniu 7 sierpnia br. przez Senat. Przewidywany termin wejścia w życie przepisów to wrzesień bieżącego roku. Jak wynika z powyższego, resort infrastruktury podejmuje działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury drogowej oraz przyspieszenia i usprawnienia procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Odnosząc się do kwestii uporządkowania sieci drogowej, uprzejmie wyjaśniam, że na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Politechnika Warszawska opracowuje studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce, układ kierunkowy horyzont 2025 r., wraz z analizą podziału funkcjonalnego całej sieci drogowej w Polsce. Celem studium jest analiza obowiązującego układu autostrad i dróg ekspresowych oraz potwierdzenie lub zaproponowanie ewentualnych zmian w układzie autostrad i dróg ekspresowych w horyzontach 2013 i 2025 oraz w podziale funkcjonalnym całej sieci drogowej w Polsce. Z tego też powodu wydaje się, iż o zasadniczych zmianach w sieci drogowej w naszym kraju zdecydować należy dopiero po opracowaniu powołanego studium. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w resorcie trwają prace analityczne nad kompleksową nowelizacją ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) w zakresie opracowania w pełni funkcjonalnego systemu zarządzania drogami publicznymi oraz wypracowania mechanizmów współpracy pomiędzy poszczególnymi zarządcami tych dróg. W szczególności prace te koncentrują się nad usprawnieniem zarządzania drogami krajowymi poprzez przekazanie części kompetencji zarządcy od generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad do samorządów województw wraz z zapewnieniem środków finansowych na przekazywane zadania. Z poważaniem Podsekretarz stanu Zbigniew Rapciak