2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu

ZAPYTANIE NR 4503
Wpłyneło dnia: 24-07-2008, Ogłoszone dnia: 05-09-2008 - posiedzenie nr 21
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury
Szanowny Panie Ministrze! Konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu rekompensatę powiatom zwrotu kosztów realizacji zadań wykonanych przez starostę na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Wysokość opłat z tytułu realizacji poszczególnych zadań regulują rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. U. 6/2004 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność przepisu §1 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, skutkiem czego, począwszy od 1 maja 2006 r., organ rejestracyjny za wydanie karty pojazdu pobiera opłaty w wysokości 75 zł przy pierwszej rejestracji, tj. w wysokości opłaty za wydanie wtórnika karty pojazdu. Dodatkowo powiaty i miasta na prawach powiatu zostały obciążone skutkami ewentualnych roszczeń o zwrot różnicy opłaty za wydanie karty pojazdu, które zostały pobrane przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez samorządy powiatowe związanych z wydawaniem kart pojazdu. W szczególności wynika to ze wzrostu cen materiałów biurowych, energii, kosztów pracy pracowników zatrudnionych przy realizacji tego zadania. Dodatkowo począwszy od 1 kwietnia 2008 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wprowadziła podwyżkę cen materiałów, co spowoduje dodatkowy wzrost kosztów tego zadania. Wszystko to prowadzi do dalszego pogorszenia sytuacji finansowej samorządów, zważywszy na fakt, że pobierana opłata nie odpowiada rzeczywistym kosztom, jakie są ponoszone w związku z realizacją zadania. Dotyczy to również innych zadań wykonywanych przez powiaty i miasta na prawach powiatu na podstawie ustawy o ruchu drogowym, gdzie wysokość opłat nie była zwiększana od 2003 r. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra zapytanie: Czy rząd planuje działania, które pozwolą dostosować pobierane opłaty do kosztów faktycznie ponoszonych przez samorządy powiatowe w związku z realizacją ww. zadań? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Tadeusz Jarmuziewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wpłyneła dnia: 13-08-2008, Ogłoszona dnia: 05-09-2008 - posiedzenie nr 21
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo SPS-023-4503/08 przekazujące interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, uprzejmie wyjaśniam, że minister właściwy do spraw transportu określa w drodze rozporządzeń wysokość opłaty za kartę pojazdu, jak również wysokość opłat za wydanie innych dokumentów i oznaczeń pojazdów, na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z ustawowymi wytycznymi, określając wysokość opłat za kartę pojazdu, należy w szczególności uwzględniać wysokość kosztów związanych z drukiem i dystrybucją dokumentów. Uprzejmie informuję, że koszt jednej ˝czystej˝ karty pojazdu produkowanej przez PWPW SA wzrósł od 2005 r. jedynie o ok. 5,5%. Koszt takiej karty nadal jest niewielki, gdyż wynosi 10,06 zł, co stanowi tylko ok. 13% opłaty pobieranej przez organ rejestrujący za wydanie karty pojazdu (75 zł). Dodatkowo właściciel ponosi koszt wydania innych dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych. Tym samym łączna opłata wymagana przepisami przy pierwszej rejestracji pojazdu wynosi 242,5 zł, natomiast koszt każdej następnej rejestracji wynosi 167,5 zł. Takie opłaty są oceniane przez właścicieli pojazdów jako bardzo wysokie. W kwestii obniżenia opłaty za kartę pojazdu wyjaśniam, że rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, zmieniające wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu z 500 zł na 75 zł, zostało wydane w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., który uznał wysokość tej opłaty za niezgodną z art. 92 i art. 217 Konstytucji RP oraz art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz w związku z prowadzonym postępowaniem przez Komisję Wspólnot Europejskich, która postawiła zarzut, że opłata za kartę pojazdu w wysokości 500 zł stanowi barierę w handlu wewnątrzwspólnotowym i naruszenie postanowień art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że nie przewiduje się podwyższenia opłaty za wydanie karty pojazdu. Ponadto każda podwyżka może skutkować ponownymi zastrzeżeniami, analogicznymi jak to miało miejsce w przypadku opłaty w wysokości 500 zł pobieranej na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Z poważaniem Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz