2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie konieczności zniesienia opłat za częstotliwości radiowe w przypadku ich wykorzystywania przez samorządy do realizacji zadań związanych z budową infrastruktury służącej rozwojowi komunikacji elektronicznej

ZAPYTANIE NR 4743
Wpłyneło dnia: 11-08-2008, Ogłoszone dnia: 05-09-2008 - posiedzenie nr 21
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury, Minister Skarbu Państwa
Szanowny Panie Marszałku! Budowa społeczeństwa informacyjnego stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych i gospodarczych. Dostęp do technologii cyfrowych, w tym przede wszystkim Internetu, stanowi istotny czynnik warunkujący przyśpieszenie rozwoju gospodarczego. Jednocześnie podstawą rozwoju komunikacji elektronicznej jest infrastruktura o odpowiednich parametrach umożliwiających nieskrępowany i równy dostęp dla wszystkich obywateli, również tych zamieszkałych na terenach wiejskich czy też obszarach słabo zaludnionych. W tym kontekście władze państwowe i samorządowe powinny wspierać tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnych form przekazu informacji, zwłaszcza na terenach mniej atrakcyjnych dla inwestorów prywatnych. Najszybszą i najbardziej uzasadnioną ekonomicznie technologią rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej jest wykorzystanie częstotliwości radiowych będących w dyspozycji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecnie w różnych miejscach w Polsce realizowane są projekty lokalne wykorzystujące częstotliwości radiowe dla stworzenia publicznej infrastruktury dostępu do Internetu i elektronicznej komunikacji. Samorządy, realizując tego typu projekty, poza wydatkami inwestycyjnymi z tego tytułu dodatkowo muszą ponosić opłaty za użytkowanie częstotliwości na rzecz Skarbu Państwa, mimo że de facto wykonują zadania publiczne, prowadząc działalność non profit na rzecz mieszkańców lub lepszego wykonywania zadań własnych. Obecny stan hamuje likwidację obszarów wykluczenia cyfrowego i nie sprzyja wdrażaniu nowych technologii przesyłu informacji na poziomie lokalnym. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra zapytanie: Czy obecny rząd przewiduje działania mające na celu zniesienie opłat ustanawianych na mocy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz stosownych rozporządzeń za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi w przypadku ich użytkowania przez podmioty samorządowe? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Andrzej Panasiuk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Aleksander Grad - minister skarbu państwa
Wpłyneła dnia: 09-09-2008 Ministerstwo infrastruktury; 11-09-2008 Ministerstwo Skarbu Państwa, Ogłoszona dnia: 18-09-2008 - posiedzenie nr 22
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej przesłaną pismem SPS-023-4743/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. pragnę wyrazić następującą opinię. Istotnym czynnikiem w budowie społeczeństwa informacyjnego jest rozwój infrastruktury służący rozwojowi komunikacji elektronicznej zapewniającej łatwy dostęp do Internetu. Szczególnie istotne jest to w przypadkach obszarów wiejskich o słabej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2002 r. 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej przepisy dotyczące opłat powinny odpowiadać ogólnym celom i zasadom działalności regulacyjnej. Państwo członkowskie, ustalając opłaty, powinno kierować się celami związanymi z optymalizacją wykorzystywania częstotliwości. Mając to na uwadze, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Celem zaproponowanej zmiany jest uzależnienie opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami wykorzystywanymi do świadczenia usług dostępu do Internetu od warunków demograficznych i gospodarczych. Jest to konieczne do przyspieszenia tempa informatyzacji obszarów wiejskich. Obecny system opłat, z uwagi na bardzo małe zróżnicowanie, ogranicza rozwój infrastruktury radiowej na obszarach słabo zaludnionych, ograniczając tym samym również wpływy do budżetu państwa. W powyższym projekcie proponuje się zmniejszenie opłaty rocznej za prawo do dysponowania 1 MHz widma częstotliwości dla gmin wiejskich z 125 zł do 10 zł, zaś dla gmin miejsko-wiejskich z 125 zł do 25 zł. Powyższy projekt rozporządzenia znajduje się na końcowym etapie uzgodnień i konsultacji. Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Proponowane regulacje umożliwią zmniejszenie dystansu w dostępie do informacji między obszarami miejskimi i wiejskimi przez zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu szansy dostępu do zasobów Internetu. Ze względu na to, że zasoby częstotliwościowe są dobrem rzadkim, nie przewiduje się całkowitego zniesienia opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi w przypadku ich użytkowania przez podmioty samorządowe. Pozostawienie opłat jest czynnikiem mobilizującym do efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości. Pozostaję w przekonaniu, że udzielone wyjaśnienia pani poseł Danuta Pietraszewska uzna za satysfakcjonujące. Z poważaniem Podsekretarz stanu Andrzej Panasiuk   MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA W odpowiedzi na interpelację poselską posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Danuty Pietraszewskiej (znak SPS-023-4743/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r.) w sprawie konieczności zniesienia opłat za częstotliwości radiowe w przypadku ich wykorzystywania przez samorządy do realizacji zadań związanych z budową infrastruktury służącej rozwojowi komunikacji elektronicznej niniejszym informuję Pana Marszałka, że do kompetencji ministra skarbu państwa należy m.in. wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów spółek należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi. Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w zakresie łączności (do której to kategorii należy włączyć również dysponowanie częstotliwościami radiowymi), przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych oraz wykonywanie i koordynacja polityki Rady Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, pozostaje w gestii ministra właściwego do spraw łączności. Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienie uzna Pan Marszałek za wyjaśniające temat przedmiotowej interpelacji poselskiej. Minister Aleksander Grad